Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Att länka utsläppsmarknader – Juridiska aspekter av att länka EU ETS med andra marknader för utsläppsrätter

Wiik, Martin LU (2013) JURM02 20132
Department of Law
Abstract
There is little doubt that the world is facing a climate change. States around the world are struggling to reach an agreement on the complex issue to limit the changes to the climate and its consequences that threatens to impact large populations already in the coming centuries.

Emission trading schemes for greenhouse gases has emerged as an increasingly used instrument in different locations around the world to combat emission of greenhouse gases. The European Union has through the establishment of the European Union Emission Trading System (EU ETS) taken the lead in the attempts to establish a well functioning market for greenhouse gas emission trading. Through a so called “cap and trade”-system, it has set a cap on the market’s... (More)
There is little doubt that the world is facing a climate change. States around the world are struggling to reach an agreement on the complex issue to limit the changes to the climate and its consequences that threatens to impact large populations already in the coming centuries.

Emission trading schemes for greenhouse gases has emerged as an increasingly used instrument in different locations around the world to combat emission of greenhouse gases. The European Union has through the establishment of the European Union Emission Trading System (EU ETS) taken the lead in the attempts to establish a well functioning market for greenhouse gas emission trading. Through a so called “cap and trade”-system, it has set a cap on the market’s total allowed emissions and by the means of allocation created a downstream market with the possibility for its participants to trade with emission allowances.

Regional and national emission trading schemes are currently being developed in different countries around the world. This essay will attempt to look at the legal aspect of linking the EU ETS to other regional and national emission trading schemes. In relation to this issue the essay will first deal with the question of competence, then focus on legal issues of linking the EU ETS to other schemes, finally the essay will focus on what is traded on the market and its relationship to property.

Focusing on internal competence this essay verifies that the EU has the necessary competence for discretionary development of the EU ETS and to link its system to other emission trading systems.

It seems possible to link the EU ETS to other emission markets both outside and within the Kyoto protocol. However, attention should be paid to design differences in terms of commitment periods, non-compliance penalties and price caps. Linking to a system outside the Kyoto protocol would require creative solutions to guarantee the EU’s commitments under the Kyoto protocol. Pragmatic solutions would most likely make linkage possible with suggestions outlined in this essay. However, many of the solutions limit the free movement of emissions units on the market and this in turn will most likely limit the potential economical gains from linking the EU ETS to other regional and national systems for emission trading.

The lack of a common definition between emission entitlements and property may lead to a less well functioning market and the current status may well remain due to the lack of competence to handle the issue within the EU. This, as well as the uncertainty regarding the issue if the emission entitlements can be cancelled, may potentially effect a link between EU ETS and other emission trading schemes. (Less)
Abstract (Swedish)
Klimatförändringarna är idag tydligt konstaterade. I den oerhört komplexa frågeställningen kring klimatfrågan kämpar världens stater om att enas för att begränsa klimatförändringarna och skadeverkningarna som kan komma att drabba ett stort antal människor redan de kommande decennierna.

Att skapa marknader för handel med utsläppsrätter av växthusgaser har allt mer växt fram som ett styrmedel på olika håll runt om i världen för att hindra utsläpp av växthusgaser. Europeiska Unionen har genom grundandet av sin gemensamma marknad för handel med utsläppsrätter (EU ETS) tagit täten i försöken att skapa en fungerande marknad för handel med utsläpp av växthusgaser. Med en så kallad ”Cap and trade” baserad marknad, har man satt upp ett tak för... (More)
Klimatförändringarna är idag tydligt konstaterade. I den oerhört komplexa frågeställningen kring klimatfrågan kämpar världens stater om att enas för att begränsa klimatförändringarna och skadeverkningarna som kan komma att drabba ett stort antal människor redan de kommande decennierna.

Att skapa marknader för handel med utsläppsrätter av växthusgaser har allt mer växt fram som ett styrmedel på olika håll runt om i världen för att hindra utsläpp av växthusgaser. Europeiska Unionen har genom grundandet av sin gemensamma marknad för handel med utsläppsrätter (EU ETS) tagit täten i försöken att skapa en fungerande marknad för handel med utsläpp av växthusgaser. Med en så kallad ”Cap and trade” baserad marknad, har man satt upp ett tak för marknadens totala utsläpp och genom allokering skapat en nedströmsmarknad med möjlighet för deltagare att handla med utsläppsrätter.

Men även på andra håll runt om i världen har regionala och nationella system för handel med utsläppsrätter skapats. I denna uppsats behandlas frågan kring juridiska aspekter av att koppla EU ETS till andra regionala eller nationella system för handel med utsläppsrätter. Relaterat till denna fråga avhandlas först frågan om kompetens, sedan juridiska hinder att koppla EU ETS till andra system och slutligen om handelsvaran - vad som handlas med på marknaden och hur utsläppsrätten förhåller sig till äganderätten.

Med fokus på frågeställningar kring den inre kompetensen konstateras att EU innehar kompetens att successivt utveckla EU ETS och att länka sitt system till andra system för handel med utsläppsrätter.

Vidare klargör uppsatsen att det är sannolikt är möjligt att koppla EU ETS till marknader både utanför och inom Kyotoprotokollet. Aspekter kring designskillnader gällande exempelvis åtagandeperiod, sanktioner och pristak bör tas i beaktande. Att sluta avtal med system utanför Kyoto skulle ställa krav på kreativa lösningar för att säkerställa EUs åtaganden till Kyotoprotokollet. Pragmatiska lösningar på en kopplad marknad skulle sannolikt kunna lösa de flesta potentiella problem och flera förslag läggs fram i denna uppsats. Dock begränsar många av lösningarna den fria rörligheten på marknaden, vilket i sin tur riskerar att minska de potentiella ekonomiska vinningarna med en koppling mellan EU ETS och andra regionala eller nationella system för handel med utsläppsrätter.

Avsaknaden av en gemensam definition för utsläppsrättens förhållande till äganderättigheter kan leda till en mindre välfungerande marknad och nuvarande oklarhet riskerar kvarstå till följd av avsaknaden av kompetens att hantera frågan inom EU. Detta såväl som rådande oklarhet om utsläppsrätten kan vara föremål för inställande kan potentiellt även få effekter vid en koppling till ett system utanför EU ETS. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wiik, Martin LU
supervisor
organization
alternative title
Linking Emission Markets – Legal Aspects of Linking the EU ETS to Other Emission Trading Systems
course
JURM02 20132
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
EU-rätt, internationell miljörätt, EU ETS
language
Swedish
id
4230750
date added to LUP
2014-01-22 06:29:45
date last changed
2017-01-27 15:56:23
@misc{4230750,
 abstract   = {There is little doubt that the world is facing a climate change. States around the world are struggling to reach an agreement on the complex issue to limit the changes to the climate and its consequences that threatens to impact large populations already in the coming centuries. 

Emission trading schemes for greenhouse gases has emerged as an increasingly used instrument in different locations around the world to combat emission of greenhouse gases. The European Union has through the establishment of the European Union Emission Trading System (EU ETS) taken the lead in the attempts to establish a well functioning market for greenhouse gas emission trading. Through a so called “cap and trade”-system, it has set a cap on the market’s total allowed emissions and by the means of allocation created a downstream market with the possibility for its participants to trade with emission allowances. 

Regional and national emission trading schemes are currently being developed in different countries around the world. This essay will attempt to look at the legal aspect of linking the EU ETS to other regional and national emission trading schemes. In relation to this issue the essay will first deal with the question of competence, then focus on legal issues of linking the EU ETS to other schemes, finally the essay will focus on what is traded on the market and its relationship to property. 

Focusing on internal competence this essay verifies that the EU has the necessary competence for discretionary development of the EU ETS and to link its system to other emission trading systems. 

It seems possible to link the EU ETS to other emission markets both outside and within the Kyoto protocol. However, attention should be paid to design differences in terms of commitment periods, non-compliance penalties and price caps. Linking to a system outside the Kyoto protocol would require creative solutions to guarantee the EU’s commitments under the Kyoto protocol. Pragmatic solutions would most likely make linkage possible with suggestions outlined in this essay. However, many of the solutions limit the free movement of emissions units on the market and this in turn will most likely limit the potential economical gains from linking the EU ETS to other regional and national systems for emission trading. 

The lack of a common definition between emission entitlements and property may lead to a less well functioning market and the current status may well remain due to the lack of competence to handle the issue within the EU. This, as well as the uncertainty regarding the issue if the emission entitlements can be cancelled, may potentially effect a link between EU ETS and other emission trading schemes.},
 author    = {Wiik, Martin},
 keyword   = {EU-rätt,internationell miljörätt,EU ETS},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att länka utsläppsmarknader – Juridiska aspekter av att länka EU ETS med andra marknader för utsläppsrätter},
 year     = {2013},
}