Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Stödbevisning i våldtäktsmål - en problematisk rättstillämpning?

Annerén, Carin LU (2013) JURM02 20132
Department of Law
Abstract (Swedish)
Enligt grundläggande principer följer att det råder fri bevisföring och fri bevisvärdering. Därmed kan det i princip inte uppställas några legala regler för vilka bevis som får åberopas eller vilka metoder som ska eller bör tillämpas av domstolen vid bevisvärderingen. Därmed är det teoretiskt möjligt att enbart en målsägandeutsaga kan till ligga till grund för att beviskravet ska anses uppnått och för att en fällande dom ska kunna meddelas i ett våldtäktsmål. Trots det har det visat sig i rättspraxis att det sällan är tillräckligt med en ensam åberopad målsägandeutsaga för att beviskravet ska anses uppnått i ett våldtäktsmål när ord står mot ord. I regel krävs det en omfattande stödbevisning för att det ska anses vara ställt utom rimligt... (More)
Enligt grundläggande principer följer att det råder fri bevisföring och fri bevisvärdering. Därmed kan det i princip inte uppställas några legala regler för vilka bevis som får åberopas eller vilka metoder som ska eller bör tillämpas av domstolen vid bevisvärderingen. Därmed är det teoretiskt möjligt att enbart en målsägandeutsaga kan till ligga till grund för att beviskravet ska anses uppnått och för att en fällande dom ska kunna meddelas i ett våldtäktsmål. Trots det har det visat sig i rättspraxis att det sällan är tillräckligt med en ensam åberopad målsägandeutsaga för att beviskravet ska anses uppnått i ett våldtäktsmål när ord står mot ord. I regel krävs det en omfattande stödbevisning för att det ska anses vara ställt utom rimligt tvivel att gärningen är begången och därmed leda till en fällande dom.

Det övergripande syftet med förevarande framställning har varit att studera förekomsten och betydelsen av stödbevisning såväl i HD:s rättspraxis som i underrättspraxis. Framställningen har därvid syftat till att granska hur det numera kan påstås föreligga ett krav om stödbevisning i våldtäktsmål och hur ett sådant krav kan förhålla sig till juridiska grundläggande principer avseende bevisning men även hur ett eventuellt stödbevisningskrav förhåller sig till ett krav om rättssäkerhet. Frågeställningarna för denna uppsats har varit som följer; Uppställs det ett krav om stödbevisning i våldtäktsmål? Vilka olika typer av stödbevisning är vanligt förekommande i rättspraxis och vad är det ett stödbevis avser att stödja? Kan ett krav om stödbevisning ifrågasättas utifrån principen om fri bevisprövning och kravet på rättssäkerhet? Uppsatsens frågeställningar har främst besvarats genom att studera HD:s ledande rättsfall avseende bevisvärdering i sexualbrottsmål tillsammans med relevant underrättspraxis, där såväl hovrättsfall som tingsrättsfall har granskats. Vad som kunnat konstateras är att HD över tiden ändrat sina språkliga formuleringar i domskälen avseende beviskravet i våldtäktsmål, i synnerhet i förhållande till målsägandeutsagan. Det tycks även som att underrätterna har anpassat sig till och tillämpar denna rättspraxis i sina bedömningar.

Min slutsats är att det i rättspraxis uppställs ett krav på stödbevisning för att en fällande dom ska kunna meddelas i en ord mot ord situation i ett våldtäktsmål. Vidare har det i uppsatsen visats att ett sådant krav kan ifrågasättas utifrån principen om fri bevisprövning och att ett stödbevisningskrav kan liknas vid en förväg uppställd bevisregel och därför tangerar vid en legal bevisteori. Därutöver har konstaterats att stödbevisningskravet kan ifrågasättas utifrån ett krav om rättssäkerhet eftersom det tycks råda olika uppfattning om vad ett stödbevis egentligen är avsett att ge stöd för. Vissa domstolar tillämpar stödbeviset som något som ske ge stöd för målsägandeutsagan och vissa domstolar tillämpar stödbeviset som något som ska ge stöd för den åtalade gärningen. (Less)
Abstract
According to the fundamental principle of free assessment of evidence, there can be no legal constraints to which evidence that are allowed or by which methods such evidence shall be assessed by the courts. Thus, it is theoretically possible to pass sentence in a criminal case concerning rape only on the basis of the injured party´s testimony. Even so, case law indicates that it is rarely enough with solely the injured party´s testimony to fulfil the burden of proof in a case concerning rape. Usually, the courts require substantial supporting evidence in order to fulfil the requirement of beyond reasonable doubt, which leads to a convicting sentence.

The overarching scope of this thesis is to study the occurrence and the significance... (More)
According to the fundamental principle of free assessment of evidence, there can be no legal constraints to which evidence that are allowed or by which methods such evidence shall be assessed by the courts. Thus, it is theoretically possible to pass sentence in a criminal case concerning rape only on the basis of the injured party´s testimony. Even so, case law indicates that it is rarely enough with solely the injured party´s testimony to fulfil the burden of proof in a case concerning rape. Usually, the courts require substantial supporting evidence in order to fulfil the requirement of beyond reasonable doubt, which leads to a convicting sentence.

The overarching scope of this thesis is to study the occurrence and the significance of supporting evidence in the supreme court´s jurisprudence as well as the courts´ of appeal and the district courts´ cases. The aim of the thesis is to review whether there might be a legal requirement of supporting evidence in a rape cases and if so, how such a requirement corresponds to fundamental legal principles regarding evidence and to fundamental principles of legal certainty. The questions for the thesis are as follows. Is there a legal requirement of supporting evidence in rape cases? Which types of supporting evidence are frequently occurring in criminal cases and which facts are the supporting evidence supposed to support? Could a requirement for supporting evidence to fulfil the burden of proof be challenged from fundamental principles regarding evidence and legal certainty? The questions of the thesis will be answered through a study of leading case law from the supreme< court in sexual offense-cases in comparison with relevant lower court cases.

It has been concluded in the thesis that the supreme court over time has changed its` way to formulate its’ sentences in rape cases, regarding the burden of proof in relation to the injured party´s testimony. The lower courts have adapted to this change. My conclusion is that there exists a requirement of supporting evidence in order to fulfil the burden of proof in a case where it is “word against word”. It is also concluded that such a requirement can be questioned from the principle of free assessment of evidence and that the requirement have similar characteristics with legal proof theory. Moreover, the requirement of supporting evidence could be questioned from the principle of legal certainty since different kinds of supporting evidence are treated similarly, without difference to what the evidence is actually supporting. Some courts treat the evidence as a support for the injured party´s testimony while other courts treat the evidence as a support for the criminal act itself. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Annerén, Carin LU
supervisor
organization
alternative title
Supporting evidence in rape cases - a problematic enforcement of law?
course
JURM02 20132
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
straffrätt, stödbevis, våldtäkt, bevisvärdering
language
Swedish
id
4230795
date added to LUP
2014-01-27 14:43:29
date last changed
2014-01-27 14:43:29
@misc{4230795,
 abstract   = {According to the fundamental principle of free assessment of evidence, there can be no legal constraints to which evidence that are allowed or by which methods such evidence shall be assessed by the courts. Thus, it is theoretically possible to pass sentence in a criminal case concerning rape only on the basis of the injured party´s testimony. Even so, case law indicates that it is rarely enough with solely the injured party´s testimony to fulfil the burden of proof in a case concerning rape. Usually, the courts require substantial supporting evidence in order to fulfil the requirement of beyond reasonable doubt, which leads to a convicting sentence. 

The overarching scope of this thesis is to study the occurrence and the significance of supporting evidence in the supreme court´s jurisprudence as well as the courts´ of appeal and the district courts´ cases. The aim of the thesis is to review whether there might be a legal requirement of supporting evidence in a rape cases and if so, how such a requirement corresponds to fundamental legal principles regarding evidence and to fundamental principles of legal certainty. The questions for the thesis are as follows. Is there a legal requirement of supporting evidence in rape cases? Which types of supporting evidence are frequently occurring in criminal cases and which facts are the supporting evidence supposed to support? Could a requirement for supporting evidence to fulfil the burden of proof be challenged from fundamental principles regarding evidence and legal certainty? The questions of the thesis will be answered through a study of leading case law from the supreme< court in sexual offense-cases in comparison with relevant lower court cases. 

It has been concluded in the thesis that the supreme court over time has changed its` way to formulate its’ sentences in rape cases, regarding the burden of proof in relation to the injured party´s testimony. The lower courts have adapted to this change. My conclusion is that there exists a requirement of supporting evidence in order to fulfil the burden of proof in a case where it is “word against word”. It is also concluded that such a requirement can be questioned from the principle of free assessment of evidence and that the requirement have similar characteristics with legal proof theory. Moreover, the requirement of supporting evidence could be questioned from the principle of legal certainty since different kinds of supporting evidence are treated similarly, without difference to what the evidence is actually supporting. Some courts treat the evidence as a support for the injured party´s testimony while other courts treat the evidence as a support for the criminal act itself.},
 author    = {Annerén, Carin},
 keyword   = {straffrätt,stödbevis,våldtäkt,bevisvärdering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Stödbevisning i våldtäktsmål - en problematisk rättstillämpning?},
 year     = {2013},
}