Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Varför är straffen så låga i Sverige?

Ekberg, Emil LU (2013) JURM02 20132
Department of Law
Abstract (Swedish)
Svenska straffnivåer beträffande allvarlig våldsbrottslighet uppfattas ofta som låga. Allmänheten är missnöjd.

Den svenska regeringen har sedan 2006 fört en reformagenda med syfte att skärpa straffen för de allvarliga våldsbrotten. Regeringen har åberopat det allmänna rättsmedvetandet som grund för sin reformagenda. Samtidigt har den nya lagstiftningen ej gett avtryck i rättstillämpningen på grund av en motsträvig domarkår. Trenden har i stället delvis gått i motsatt riktning.

Denna uppsats undersöker frågan: Varför är straffen så låga i Sverige?

Bland annat följande frågor besvaras i uppsatsen.

Hur går straffbestämningen till i Sverige?
Hur behandlas återfallsbrottslighet?
Vilka påföljder finns och hur sker påföljdsvalet?
... (More)
Svenska straffnivåer beträffande allvarlig våldsbrottslighet uppfattas ofta som låga. Allmänheten är missnöjd.

Den svenska regeringen har sedan 2006 fört en reformagenda med syfte att skärpa straffen för de allvarliga våldsbrotten. Regeringen har åberopat det allmänna rättsmedvetandet som grund för sin reformagenda. Samtidigt har den nya lagstiftningen ej gett avtryck i rättstillämpningen på grund av en motsträvig domarkår. Trenden har i stället delvis gått i motsatt riktning.

Denna uppsats undersöker frågan: Varför är straffen så låga i Sverige?

Bland annat följande frågor besvaras i uppsatsen.

Hur går straffbestämningen till i Sverige?
Hur behandlas återfallsbrottslighet?
Vilka påföljder finns och hur sker påföljdsvalet?
Vilken är den straffteoretiska grunden för dagens straffnivåer?
Varför är straffnivåerna så låga i Sverige?

Slutsatsen är att de låga straffnivåerna i Sverige i huvudsak beror på nyklassicismens inflytande. Företrädare för nyklassicismen använde, i en straffteoretisk övergångsperiod i vilken krav på skärpta straff och hårdare verkställighet ställdes, straffteoretiska inslag, som tilltalade en liberal eller konservativ publik, i en ny föreningsteori. Då syftet med föreningsteorin var straffmildrande drog emellertid dessa politiska grupper i praktiken en nitlott. Därför bör nyklassicismen inte ses som en kompromiss mellan konservativa och radikala. Nyklassicismen har sedan dess i stort lyckats kidnappa den svenska kriminalpolitiken för dess radikala och från det allmänna rättsmedvetandet starkt avvikande syften i straffmildrande riktning.

Företrädare för nyklassicismen sitter idag på nyckelpositioner i samhället, på universiteten och i den Högsta domstolen. Detta teknokratiska expertvälde brottas nu med en populistisk högerregering som har strängare straff högt upp på dagordningen.

Uppsatsen innehåller dessutom en egen skiss med vissa idéer för en ny straffteoretisk föreningsteori för det svenska straffsystemet. (Less)
Abstract
Swedish levels of punishment regarding serious violent crime are often perceived as low. The public is discontented.

The Swedish government has since 2006 pursued a reform agenda with the purpose of toughening penalties for serious violent crimes. The Government has invoked the Volksgeist as the basis of its reform agenda. Meanwhile, the new legislation has not been effective in the application of law due to a reluctant judiciary. The trend has instead partially gone in a contrary direction.

This paper examines the question: Why are the levels of punishment so low in Sweden?

The following questions are, inter alia, answered in the essay.

How is sentencing done in Sweden?
How is recidivism dealt with?
What sanctions are there... (More)
Swedish levels of punishment regarding serious violent crime are often perceived as low. The public is discontented.

The Swedish government has since 2006 pursued a reform agenda with the purpose of toughening penalties for serious violent crimes. The Government has invoked the Volksgeist as the basis of its reform agenda. Meanwhile, the new legislation has not been effective in the application of law due to a reluctant judiciary. The trend has instead partially gone in a contrary direction.

This paper examines the question: Why are the levels of punishment so low in Sweden?

The following questions are, inter alia, answered in the essay.

How is sentencing done in Sweden?
How is recidivism dealt with?
What sanctions are there and how are sanctions chosen?
What is the penal theoretical basis for the current levels of punishment?
Why are the levels of punishment so low in Sweden?

The conclusion is that the low level of punishment in Sweden is mainly due to Nordic neo-classical influence. Representatives of Nordic neo-classicism, a penal theoretical movement, used, in a penal theoretical transition period in which demands for tougher penalties and stricter enforcement, penal theoretical elements that appealed to a liberal or conservative audience, in a new combined theory. As the purpose of this combined theory was to lax penalties, this was in practical sense a drawback for these political groups. Hence, Nordic neo-classicism should not be seen as a compromise between conservatives and radicals. Nordic neo-classicism has since then largely managed to kidnap Swedish criminal policy for its radical, and from the Volksgeist strongly divergent purposes of lax punishment policy.

Today, neo-classicists hold key positions in the Swedish society, in universities and in the Supreme Court. This technocratic rule of experts is now wrestling with a populist right-wing government that has tougher penalty measures far up on its agenda.

The essay also contains a draft with some ideas for a new combined penal theory for the Swedish penal system. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ekberg, Emil LU
supervisor
organization
alternative title
Why are the levels of punishment so low in Sweden?
course
JURM02 20132
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
nyklassicism, straffteori, penal theory, penologi, penology, neo-classicism, straffnivåer, levels of punishment, straffrätt, criminal law
language
Swedish
id
4230915
date added to LUP
2014-01-27 08:53:51
date last changed
2014-01-27 08:53:51
@misc{4230915,
 abstract   = {Swedish levels of punishment regarding serious violent crime are often perceived as low. The public is discontented.

The Swedish government has since 2006 pursued a reform agenda with the purpose of toughening penalties for serious violent crimes. The Government has invoked the Volksgeist as the basis of its reform agenda. Meanwhile, the new legislation has not been effective in the application of law due to a reluctant judiciary. The trend has instead partially gone in a contrary direction.

This paper examines the question: Why are the levels of punishment so low in Sweden?

The following questions are, inter alia, answered in the essay.

How is sentencing done in Sweden?
How is recidivism dealt with?
What sanctions are there and how are sanctions chosen?
What is the penal theoretical basis for the current levels of punishment?
Why are the levels of punishment so low in Sweden?

The conclusion is that the low level of punishment in Sweden is mainly due to Nordic neo-classical influence. Representatives of Nordic neo-classicism, a penal theoretical movement, used, in a penal theoretical transition period in which demands for tougher penalties and stricter enforcement, penal theoretical elements that appealed to a liberal or conservative audience, in a new combined theory. As the purpose of this combined theory was to lax penalties, this was in practical sense a drawback for these political groups. Hence, Nordic neo-classicism should not be seen as a compromise between conservatives and radicals. Nordic neo-classicism has since then largely managed to kidnap Swedish criminal policy for its radical, and from the Volksgeist strongly divergent purposes of lax punishment policy.

Today, neo-classicists hold key positions in the Swedish society, in universities and in the Supreme Court. This technocratic rule of experts is now wrestling with a populist right-wing government that has tougher penalty measures far up on its agenda.

The essay also contains a draft with some ideas for a new combined penal theory for the Swedish penal system.},
 author    = {Ekberg, Emil},
 keyword   = {nyklassicism,straffteori,penal theory,penologi,penology,neo-classicism,straffnivåer,levels of punishment,straffrätt,criminal law},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Varför är straffen så låga i Sverige?},
 year     = {2013},
}