Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Molntjänstleverantörens medverkansansvar vid upphovsrättsintrång

Berg, Pontus LU (2013) JURM02 20132
Department of Law
Abstract (Swedish)
Någon enhetlig definition av begreppet molntjänst finns inte, vilket har lett till en mångfald av olika aktörers egna förklaringar och en minst sagt suddig begreppsbild. För att kunna bedöma molntjänstleverantörens straffrättsliga ansvar för molntjänstanvändarens upphovsrättsliga intrång måste därför först begreppet molntjänst tydliggöras.

Molntjänsten delas upp i moln, den hårdvara som tillhandahåller tjänsten, och tjänst, vad som tillhandahålls. Vid jämförelse och analys av olika definitioner framträder sex stycken återkommande egenskaper, molntjänstens kärnegenskaper. Av särskild betydelse är oändliga IT- resurser, molntjänstanvändarens brist på kontroll över information som laddas upp i tjänsten och tillgänglighet via internet.

... (More)
Någon enhetlig definition av begreppet molntjänst finns inte, vilket har lett till en mångfald av olika aktörers egna förklaringar och en minst sagt suddig begreppsbild. För att kunna bedöma molntjänstleverantörens straffrättsliga ansvar för molntjänstanvändarens upphovsrättsliga intrång måste därför först begreppet molntjänst tydliggöras.

Molntjänsten delas upp i moln, den hårdvara som tillhandahåller tjänsten, och tjänst, vad som tillhandahålls. Vid jämförelse och analys av olika definitioner framträder sex stycken återkommande egenskaper, molntjänstens kärnegenskaper. Av särskild betydelse är oändliga IT- resurser, molntjänstanvändarens brist på kontroll över information som laddas upp i tjänsten och tillgänglighet via internet.

Molntjänsten är ett resultat av en vidareutveckling av sedan tidigare känd teknik som sammanfogas till en ny teknisk entitet. Därför kan molntjänstleverantörens ansvar klargöras genom att undersöka hur de molntjänstens kärnegenskaper sedan tidigare behandlats och bedömts av rättsväsendet.

Lagstiftning som behandlar tjänster som tillhandahålls via internet har genomgående ett visst mått av straffrättslig ansvarsfrihet för tillhandahållaren av tjänsten vad avser information som användarna förser tjänsten med, användargenererat innehåll. Ansvarsfriheten tillkommer den tillhandahållare som passivt bedriver en tjänst och kan anses vara en mellanhand för informationstrafiken. Molntjänstanvändarens brist på kontroll över informationen betyder en ökad kontroll för molntjänstleverantören. En ökad kontroll som innebär att molntjänstleverantören inte kan betraktas som passiv eller som mellanhand. Att passivt tillhandahålla en tjänst och inte anses ansvarig för sådan information som återfinns i tjänsten kan inte jämställas med att tillhandahålla en tjänst som bygger på att informationen i tjänsten kontinuerligt och aktivt hanteras i syfte att utöka IT-resurserna i tjänsten.

En generell insikt om risken för intrång tillsammans med omständigheten att molntjänstleverantören utan någon bedömning av materialet utövar kontroll över det samma uppfyller det upphovsrättsliga intrångets subjektiva krav på grov oaktsamhet. Molntjänstleverantörens tillhandahållande av tjänsten är därmed att anse som medverkan till upphovsrättsligt intrång.

I vart fall i träder en molntjänstleverantör sådan garantställning som ålägger leverantören ett underlåtenhetsansvar som följer av garantläran. (Less)
Abstract
A unanimous definition of the term cloud computing does not exist, a circumstance that has spawned a multitude different definitions, explanations and a blurred view of the term to say the least. The term cloud computing must first be clarified in order to asses the cloud computing provider’s (provider) responsibility for complicity in regards to the cloud computing user’s (user) copyright infringement.

The term cloud computing can be divided between the cloud, which is the hard ware providing a service, and the service that is provided. By comparison and analysis of different definitions six recurring features emerges, these are the core features of cloud computing. Of particular importance are endless IT-resources, the user’s lack of... (More)
A unanimous definition of the term cloud computing does not exist, a circumstance that has spawned a multitude different definitions, explanations and a blurred view of the term to say the least. The term cloud computing must first be clarified in order to asses the cloud computing provider’s (provider) responsibility for complicity in regards to the cloud computing user’s (user) copyright infringement.

The term cloud computing can be divided between the cloud, which is the hard ware providing a service, and the service that is provided. By comparison and analysis of different definitions six recurring features emerges, these are the core features of cloud computing. Of particular importance are endless IT-resources, the user’s lack of control over information uploaded into the service and access to the service via internet.

The concept of cloud computing is a result of further development of already known technologies, forged together to create a new technological entity. The nature of the provider’s liability can therefore be sought by examining how the core features of cloud computing have been assessed by the judicial system in the past.

Legislation regarding internet provided services does not consider the provider liable for information uploaded by the users if the provider is to be considered an intermediary for the information passing through the service or if the provider is simply passively providing the service. The users lack of information control means increased control on the providers end. Such increase in control means the provider cannot be considered as passive nor an intermediary. The act of passively providing of service and therefore not be held responsible for information passing through the service can not be equated with providing a service based on the act of continuously and actively relocating such information uploaded into the service in order to expand the service’s IT-resources.

A general understanding of the risk of infringement along with the fact that the provider without any assessment of the handled information over which the provider exerts control meets the required demands on gross carelessness. The provider’s provision of the service is therefore to be regarded as aiding and abetting copyright infringement.

The provider is in any case to be considered as a so-called guarantor and as such liable if the provider omits to limit the service’s possible aiding and abetting copyright infringement. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Berg, Pontus LU
supervisor
organization
alternative title
The Cloud Computing Provider’s Responsibility For Complicity To Copyright Infringement
course
JURM02 20132
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
private international law, immaterialrätt, straffrätt, criminal law, molntjänst, cloud computing
language
Swedish
id
4230945
date added to LUP
2015-02-04 10:55:40
date last changed
2015-02-04 10:55:40
@misc{4230945,
 abstract   = {A unanimous definition of the term cloud computing does not exist, a circumstance that has spawned a multitude different definitions, explanations and a blurred view of the term to say the least. The term cloud computing must first be clarified in order to asses the cloud computing provider’s (provider) responsibility for complicity in regards to the cloud computing user’s (user) copyright infringement.

The term cloud computing can be divided between the cloud, which is the hard ware providing a service, and the service that is provided. By comparison and analysis of different definitions six recurring features emerges, these are the core features of cloud computing. Of particular importance are endless IT-resources, the user’s lack of control over information uploaded into the service and access to the service via internet.

The concept of cloud computing is a result of further development of already known technologies, forged together to create a new technological entity. The nature of the provider’s liability can therefore be sought by examining how the core features of cloud computing have been assessed by the judicial system in the past. 

Legislation regarding internet provided services does not consider the provider liable for information uploaded by the users if the provider is to be considered an intermediary for the information passing through the service or if the provider is simply passively providing the service. The users lack of information control means increased control on the providers end. Such increase in control means the provider cannot be considered as passive nor an intermediary. The act of passively providing of service and therefore not be held responsible for information passing through the service can not be equated with providing a service based on the act of continuously and actively relocating such information uploaded into the service in order to expand the service’s IT-resources. 

A general understanding of the risk of infringement along with the fact that the provider without any assessment of the handled information over which the provider exerts control meets the required demands on gross carelessness. The provider’s provision of the service is therefore to be regarded as aiding and abetting copyright infringement. 

The provider is in any case to be considered as a so-called guarantor and as such liable if the provider omits to limit the service’s possible aiding and abetting copyright infringement.},
 author    = {Berg, Pontus},
 keyword   = {private international law,immaterialrätt,straffrätt,criminal law,molntjänst,cloud computing},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Molntjänstleverantörens medverkansansvar vid upphovsrättsintrång},
 year     = {2013},
}