Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hinder mot inhyrning av arbetskraft i lag och kollektivavtal - En analys av implementeringen av bemanningsdirektivet i svensk rätt och dess konsekvenser för kollektivavtal med villkor för inhyrning

Bergkvist, Madelaine LU (2013) JURM02 20132
Department of Law
Abstract (Swedish)
Den första januari 2013 trädde Sveriges nya lag om bemanningsarbete i kraft. Lag (2012:854) om uthyrning av arbetstagare är en implementering av Europeiska unionens direktiv 2008/104/EG om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag.
Bemanningsdirektivet skapades för att skydda arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag och för att förbättra kvaliteten i det arbete som utförs. Syftet ska uppnås genom att ge uthyrda arbetstagare rätt till samma grundläggande arbets- och anställningsvillkor som om de vore anställda direkt av kundföretaget genom den så kallade likabehandlingsprincipen. Syftet ska uppnås med beaktande av behovet av att fastställa en lämplig ram för inhyrning av arbetskraft för att skapa fler arbetstillfällen och att... (More)
Den första januari 2013 trädde Sveriges nya lag om bemanningsarbete i kraft. Lag (2012:854) om uthyrning av arbetstagare är en implementering av Europeiska unionens direktiv 2008/104/EG om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag.
Bemanningsdirektivet skapades för att skydda arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag och för att förbättra kvaliteten i det arbete som utförs. Syftet ska uppnås genom att ge uthyrda arbetstagare rätt till samma grundläggande arbets- och anställningsvillkor som om de vore anställda direkt av kundföretaget genom den så kallade likabehandlingsprincipen. Syftet ska uppnås med beaktande av behovet av att fastställa en lämplig ram för inhyrning av arbetskraft för att skapa fler arbetstillfällen och att utveckla flexibla arbetsformer.
I samband med genomförandet ska medlemsstaterna också granska eventuella begränsningar eller förbud mot inhyrning av arbetskraft i nationell rätt. Enligt direktivet är hinder eller förbud endast är tillåtna om det är motiverat av allmänintresset. Bemanningsdirektivet är på så vis en kompromiss mellan skyddet för bemanningsanställda och behovet av att avreglera användandet av bemanningsarbete.
Granskningen av begränsningar och förbud mot bemanningsföretag omfattade inte bara hinder i lag, utan också regleringar i kollektivavtal. I dagsläget förekommer det regler i flera svenska kollektivavtal som reglerar under vilka förutsättningar som arbetsgivare ska ha rätt att hyra in arbetstagare. Dessa har tillkommit som en reaktion på arbetsgivarnas möjlighet att hyra in arbetskraft trots att det finns arbetstagare med företrädesrätt till återanställningen enligt lagen (1982:80) om anställningsskydd. Denna typ av regleringar kan utgöra sådana begränsningar eller förbud mot anlitande av bemanningsföretag som bemanningsdirektivet tar sikte på och som måste vara motiverade av allmänintresset för att vara tillåtna enligt direktivet. (Less)
Abstract
On January 1st of 2013 the new Swedish law regulating agency work came in to force. Lag ( 2012:854 ) om uthyrning av arbetstagare is an implementation of the European Union Directive 2008/104/EC on temporary agency work.
The Temporary Agency Work Directive was created to ensure the protection of temporary agency workers and to improve the quality of temporary agency work performed by ensuring that temporary agency workers would be entitled to the same basic working and employment conditions as if they were employed directly by the company in compliance with the so-called principle of equal treatment given by the directive. This is to be done while taking in to account the need to establish a suitable framework for the use of temporary... (More)
On January 1st of 2013 the new Swedish law regulating agency work came in to force. Lag ( 2012:854 ) om uthyrning av arbetstagare is an implementation of the European Union Directive 2008/104/EC on temporary agency work.
The Temporary Agency Work Directive was created to ensure the protection of temporary agency workers and to improve the quality of temporary agency work performed by ensuring that temporary agency workers would be entitled to the same basic working and employment conditions as if they were employed directly by the company in compliance with the so-called principle of equal treatment given by the directive. This is to be done while taking in to account the need to establish a suitable framework for the use of temporary agency work with a view to contributing effectively to the creating of jobs and the development of flexible forms of work.
Member States shall also review any restrictions or prohibitions on the use of temporary agency work. Prohibitions or restrictions shall be justified only on grounds of general interest. The Temporary Agency Work Directive is a compromise between the protection of staffing employees and the need to liberalize the use of temporary agency work .
The review of restrictions and prohibitions on temporary agency worker shall cover not only obstacle set out in law, but also regulations in collective agreements. In Sweden there are several collective agreements governing the conditions under which an employer have the right to use temporary agency workers and this type of regulation may constitute such restrictions or prohibitions on the use of temporary agency worker that should be reviewed and accepted only on the ground of general interest. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bergkvist, Madelaine LU
supervisor
organization
alternative title
Restrictions and prohibitions regarding the use of temporary agency work in law and collective agreements
course
JURM02 20132
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Arbetsrätt, EU-rätt, bemanningsdirektivet, uthyrningslagen, bemanningsarbete, temporary agency work
language
Swedish
id
4246689
date added to LUP
2014-03-04 07:23:12
date last changed
2014-03-04 07:23:12
@misc{4246689,
 abstract   = {{On January 1st of 2013 the new Swedish law regulating agency work came in to force. Lag ( 2012:854 ) om uthyrning av arbetstagare is an implementation of the European Union Directive 2008/104/EC on temporary agency work.
The Temporary Agency Work Directive was created to ensure the protection of temporary agency workers and to improve the quality of temporary agency work performed by ensuring that temporary agency workers would be entitled to the same basic working and employment conditions as if they were employed directly by the company in compliance with the so-called principle of equal treatment given by the directive. This is to be done while taking in to account the need to establish a suitable framework for the use of temporary agency work with a view to contributing effectively to the creating of jobs and the development of flexible forms of work. 
Member States shall also review any restrictions or prohibitions on the use of temporary agency work. Prohibitions or restrictions shall be justified only on grounds of general interest. The Temporary Agency Work Directive is a compromise between the protection of staffing employees and the need to liberalize the use of temporary agency work .
The review of restrictions and prohibitions on temporary agency worker shall cover not only obstacle set out in law, but also regulations in collective agreements. In Sweden there are several collective agreements governing the conditions under which an employer have the right to use temporary agency workers and this type of regulation may constitute such restrictions or prohibitions on the use of temporary agency worker that should be reviewed and accepted only on the ground of general interest.}},
 author    = {{Bergkvist, Madelaine}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Hinder mot inhyrning av arbetskraft i lag och kollektivavtal - En analys av implementeringen av bemanningsdirektivet i svensk rätt och dess konsekvenser för kollektivavtal med villkor för inhyrning}},
 year     = {{2013}},
}