Advanced

Se vår längtan att få leva helt : om hur upplevelser av att drabbas av andras synd påverkar upplevelser av gudstjänst

Nilsson, Elise LU (2014) TEOM75 20132
Centre for Theology and Religious Studies
Abstract (Swedish)
Varje söndag har vi möjlighet att besöka en gudstjänst i Svenska kyrkan, att bekänna våra synder och få höra att vi är förlåtna. Men vi människor är inte bara syndare, vi drabbas också av andras synd. Därför har jag skrivit den här masteruppsatsen om hur upplevelser av att drabbas av andras synd påverkar upplevelser av gudstjänst, eller mer specifikt upplevelser av huvudgudstjänst med nattvard i Svenska kyrkan.

Först gjorde jag en enkät, som spreds i sociala medier, med frågor till personer som själva upplevde att de drabbats av andras synd. Sedan gjorde jag kvalitativa intervjuer med 8 av dem som besvarat enkäten. Intervjuerna var semistrukturerade och utgick från en intervjuguide med följande 4 områden: 1. Person. 2. Gudstjänst. 3.... (More)
Varje söndag har vi möjlighet att besöka en gudstjänst i Svenska kyrkan, att bekänna våra synder och få höra att vi är förlåtna. Men vi människor är inte bara syndare, vi drabbas också av andras synd. Därför har jag skrivit den här masteruppsatsen om hur upplevelser av att drabbas av andras synd påverkar upplevelser av gudstjänst, eller mer specifikt upplevelser av huvudgudstjänst med nattvard i Svenska kyrkan.

Först gjorde jag en enkät, som spreds i sociala medier, med frågor till personer som själva upplevde att de drabbats av andras synd. Sedan gjorde jag kvalitativa intervjuer med 8 av dem som besvarat enkäten. Intervjuerna var semistrukturerade och utgick från en intervjuguide med följande 4 områden: 1. Person. 2. Gudstjänst. 3. Drabbad av synd. 4. Hur område 3 påverkar område 2.

Som en hjälp för att förstå vad som händer med den som drabbas av andras synd har jag använt det koreanska begreppet han. Det erbjuder ord för erfarenheten, utan att begränsa den till att handla om exempelvis skam. Att översätta ett begrepp från en kultur till en annan är problematiskt, men eftersom vi inte har ett motsvarande begrepp på svenska är han det bästa redan existerande begreppet.

Respondenterna upplever att de själva måste skapa utrymme i gudstjänsten för upplevelser av att drabbas av andras synd. Det är möjligt för dem att tolka delar av gudstjänsten som att de handlar om den här sortens upplevelser, men de tycker att sådana tolkningar är konstgjorda och inte finns i liturgin som sådan. De flesta av respondenterna tycker också det är svårt när de upplever att gudstjänsten inte talar sant om livet och Gud så som de känner dem.

Majoriteten av respondenterna önskar att det fanns en möjlighet att i söndagens gudstjänst få uttrycka att de har drabbats av andras synd, och att få höra några löftesord som Guds svar på deras upplevelser. Den här uppsatsen har visat att det är viktigt att upplevelser av att drabbas av andras synd inte bara blir föremål för själavård och pastoral omsorg, utan också för liturgisk omsorg och teologisk reflektion. (Less)
Abstract
Every Sunday we have the opportunity to visit a service in the Church of Sweden, to confess our sins and to hear that we are forgiven. But we human beings are not just sinners, we are also sinned-against. Therefore I have written this master’s thesis on how experiences of being sinned against affect experiences of worship, or more specifically experiences of the main Sunday service with Eucharist in the Church of Sweden.

First I did a survey which was spread in social media, with questions for those who selfidentify as sinned-against. Then I did qualitative interviews with 8 of those who answered the survey. The nature of the interviews was free, but I had prepared an interview guide which included the following 4 topics: 1. Person. 2.... (More)
Every Sunday we have the opportunity to visit a service in the Church of Sweden, to confess our sins and to hear that we are forgiven. But we human beings are not just sinners, we are also sinned-against. Therefore I have written this master’s thesis on how experiences of being sinned against affect experiences of worship, or more specifically experiences of the main Sunday service with Eucharist in the Church of Sweden.

First I did a survey which was spread in social media, with questions for those who selfidentify as sinned-against. Then I did qualitative interviews with 8 of those who answered the survey. The nature of the interviews was free, but I had prepared an interview guide which included the following 4 topics: 1. Person. 2. Worship. 3. Sinned-against. 4. How being sinned-against affects worship.

In order to understand what being sinned against does to a person, I have used the Korean concept of han. It offers a term for the experience, without limiting it to for example shame. To translate a concept from one culture to another is problematic, but since we don’t have a Swedish term han is the best one availiable.

The respondents find that they themselves have to create room in the service for experiences of being sinned against. It is possible for them to interpret some parts of the service as being about this kind of experiences, but they think that such an interpretation is artifical and does not exist in the liturgy itself. The most of the respondents also find it difficult when they experience that the worship does not speak truthfully about the life and God such as they know them.

The majority of the respondens wish for an opportunity in the Sunday service to express that they have been sinned-against, and to hear some words of promise as Gods response to their experiences. This thesis has shown that it is important that experiences of being sinned against become subjects not only of pastoral care, but also of liturgical care. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Elise LU
supervisor
organization
course
TEOM75 20132
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Church of Sweden, han, sinned-against, liturgy, pastoral care, Svenska kyrkan, själavård
language
Swedish
id
4251502
date added to LUP
2014-01-24 12:51:08
date last changed
2015-12-14 13:36:06
@misc{4251502,
 abstract   = {Every Sunday we have the opportunity to visit a service in the Church of Sweden, to confess our sins and to hear that we are forgiven. But we human beings are not just sinners, we are also sinned-against. Therefore I have written this master’s thesis on how experiences of being sinned against affect experiences of worship, or more specifically experiences of the main Sunday service with Eucharist in the Church of Sweden.

First I did a survey which was spread in social media, with questions for those who selfidentify as sinned-against. Then I did qualitative interviews with 8 of those who answered the survey. The nature of the interviews was free, but I had prepared an interview guide which included the following 4 topics: 1. Person. 2. Worship. 3. Sinned-against. 4. How being sinned-against affects worship.

In order to understand what being sinned against does to a person, I have used the Korean concept of han. It offers a term for the experience, without limiting it to for example shame. To translate a concept from one culture to another is problematic, but since we don’t have a Swedish term han is the best one availiable.

The respondents find that they themselves have to create room in the service for experiences of being sinned against. It is possible for them to interpret some parts of the service as being about this kind of experiences, but they think that such an interpretation is artifical and does not exist in the liturgy itself. The most of the respondents also find it difficult when they experience that the worship does not speak truthfully about the life and God such as they know them.

The majority of the respondens wish for an opportunity in the Sunday service to express that they have been sinned-against, and to hear some words of promise as Gods response to their experiences. This thesis has shown that it is important that experiences of being sinned against become subjects not only of pastoral care, but also of liturgical care.},
 author    = {Nilsson, Elise},
 keyword   = {Church of Sweden,han,sinned-against,liturgy,pastoral care,Svenska kyrkan,själavård},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Se vår längtan att få leva helt : om hur upplevelser av att drabbas av andras synd påverkar upplevelser av gudstjänst},
 year     = {2014},
}