Advanced

Grundvattenundersökningar i Skåne - Transient Elektromagnetisk Sondering

Nilsson, Philip LU (2014) In LUTVDG/TVTG 5132/1-88/2013 VTG820 20131
Engineering Geology
Abstract (Swedish)
Transient elektromagnetisk sondering (TEM) har i detta projekt använts med syfte att kartlägga akviferer i begravda dalar, svaghetszoner i berg samt karstområden. Projektet har även haft som mål att för Sveriges Geologiska Undersökningars, SGU, räkning undersöka metodens tillämpbarhet vid undersökningar i Skåne.

Totalt genomfördes nio profiler innefattande 66 individuella sonderingar med ett instrument av typ ABEM WalkTEM. De utförda profilerna har haft en längd varierande mellan 1 000-2 100 meter. Fem profiler genomfördes i Skånes inland mellan urbergshorstarna Romeleåsen och Linderödsåsen. Fyra profiler genomfördes vid kusten omkring Åhus.

För bearbetningen av data har Hydrogeophysics Group:s programvaror använts, mer specifikt... (More)
Transient elektromagnetisk sondering (TEM) har i detta projekt använts med syfte att kartlägga akviferer i begravda dalar, svaghetszoner i berg samt karstområden. Projektet har även haft som mål att för Sveriges Geologiska Undersökningars, SGU, räkning undersöka metodens tillämpbarhet vid undersökningar i Skåne.

Totalt genomfördes nio profiler innefattande 66 individuella sonderingar med ett instrument av typ ABEM WalkTEM. De utförda profilerna har haft en längd varierande mellan 1 000-2 100 meter. Fem profiler genomfördes i Skånes inland mellan urbergshorstarna Romeleåsen och Linderödsåsen. Fyra profiler genomfördes vid kusten omkring Åhus.

För bearbetningen av data har Hydrogeophysics Group:s programvaror använts, mer specifikt SiTEM, Semdi samt Aarhus Workbench.

Sonderingarna utförda mellan urbergshorstarna har visat på goda resultat både gällande datakvalité och förväntningar på geologi. Det finns indikationer på att flera akviferer i berggrunden upptäckts. Genomgående för resultaten är att ett eller flera grövre material utgjort jordlagren, såsom isälvssediment eller sandig morän, och att berggrunden visat på en låg konsolidering och/eller hög grad av vittring i vissa zoner.

Vid kusten i området kring Åhus var resultaten inte lika tydliga. De data som erhölls visade på stora standardavvikelser vid den inversa numeriska modelleringen som genomfördes. Resultaten visar en relativt hög resistivitet i berggrunden vilket metoden är dålig på att upplösa, därför blir datasäkerheten lägre. Detta kan bero på en mer eller mindre homogen sedimentär berggrund. Det kan också bero på en lägre grad av vittring eller högre konsolidering. Dock kan risken för saltvatteninträngning med ledning av resultaten anses liten.

Metodiken fungerar bra på vissa platser i Skåne, då den ger tolkningsbara resultat med hög datasäkerhet. Detta främst i områden där den sedimentära berggrunden kan förväntas uppvisa en högre halt av lerpartiklar. Alternativt där vittringsprocesserna är mer långt gångna och en större mängd lermaterial finns närvarande i sprickzonerna. Metoden kan även anses passande att använda för att undersöka förekomsten av saltvatteninträning i berggrunden.

Metoden bör i vissa fall kompletteras med andra geofysiska metoder såsom galvanisk resistivitetsmätning (ERT, CVES) för att kunna erhålla information om de övre jordlagrens sammansättning. I de utförda sonderingarna saknas detaljerad information gällande de översta 40 metrarna. Att det saknas information i dessa lager beror främst av att de undersökta lokalerna huvudsakligen utgörs av sand och grus som har naturligt hög resistivitet. Om det hade existerat ett konduktivt lager bestående av lera hade det givit respons. Med hjälp av dessa resultat kan de undersökta lokalerna i inlandet sannolikt utgöra goda grundvattenakviferer i jordlagren men vidare undersökningar behöver utföras för att utesluta siltrika jordar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Philip LU
supervisor
organization
alternative title
Groundwater investigations in Skåne, Southern Sweden - Transient Electromagnetical Sounding
course
VTG820 20131
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Geofysik, resistivitet, TEM, grundvatten, akvifer, sedimentärt berg, saltvatteninträngning, Skåne, WalkTEM, SiTEM, Semdi, Aarhus Workbench.
publication/series
LUTVDG/TVTG 5132/1-88/2013
report number
TVTG-5132
language
Swedish
id
4316809
date added to LUP
2014-03-07 14:28:49
date last changed
2014-09-04 08:30:25
@misc{4316809,
 abstract   = {Transient elektromagnetisk sondering (TEM) har i detta projekt använts med syfte att kartlägga akviferer i begravda dalar, svaghetszoner i berg samt karstområden. Projektet har även haft som mål att för Sveriges Geologiska Undersökningars, SGU, räkning undersöka metodens tillämpbarhet vid undersökningar i Skåne.

Totalt genomfördes nio profiler innefattande 66 individuella sonderingar med ett instrument av typ ABEM WalkTEM. De utförda profilerna har haft en längd varierande mellan 1 000-2 100 meter. Fem profiler genomfördes i Skånes inland mellan urbergshorstarna Romeleåsen och Linderödsåsen. Fyra profiler genomfördes vid kusten omkring Åhus. 

För bearbetningen av data har Hydrogeophysics Group:s programvaror använts, mer specifikt SiTEM, Semdi samt Aarhus Workbench.

Sonderingarna utförda mellan urbergshorstarna har visat på goda resultat både gällande datakvalité och förväntningar på geologi. Det finns indikationer på att flera akviferer i berggrunden upptäckts. Genomgående för resultaten är att ett eller flera grövre material utgjort jordlagren, såsom isälvssediment eller sandig morän, och att berggrunden visat på en låg konsolidering och/eller hög grad av vittring i vissa zoner.

Vid kusten i området kring Åhus var resultaten inte lika tydliga. De data som erhölls visade på stora standardavvikelser vid den inversa numeriska modelleringen som genomfördes. Resultaten visar en relativt hög resistivitet i berggrunden vilket metoden är dålig på att upplösa, därför blir datasäkerheten lägre. Detta kan bero på en mer eller mindre homogen sedimentär berggrund. Det kan också bero på en lägre grad av vittring eller högre konsolidering. Dock kan risken för saltvatteninträngning med ledning av resultaten anses liten.

Metodiken fungerar bra på vissa platser i Skåne, då den ger tolkningsbara resultat med hög datasäkerhet. Detta främst i områden där den sedimentära berggrunden kan förväntas uppvisa en högre halt av lerpartiklar. Alternativt där vittringsprocesserna är mer långt gångna och en större mängd lermaterial finns närvarande i sprickzonerna. Metoden kan även anses passande att använda för att undersöka förekomsten av saltvatteninträning i berggrunden.

Metoden bör i vissa fall kompletteras med andra geofysiska metoder såsom galvanisk resistivitetsmätning (ERT, CVES) för att kunna erhålla information om de övre jordlagrens sammansättning. I de utförda sonderingarna saknas detaljerad information gällande de översta 40 metrarna. Att det saknas information i dessa lager beror främst av att de undersökta lokalerna huvudsakligen utgörs av sand och grus som har naturligt hög resistivitet. Om det hade existerat ett konduktivt lager bestående av lera hade det givit respons. Med hjälp av dessa resultat kan de undersökta lokalerna i inlandet sannolikt utgöra goda grundvattenakviferer i jordlagren men vidare undersökningar behöver utföras för att utesluta siltrika jordar.},
 author    = {Nilsson, Philip},
 keyword   = {Geofysik,resistivitet,TEM,grundvatten,akvifer,sedimentärt berg,saltvatteninträngning,Skåne,WalkTEM,SiTEM,Semdi,Aarhus Workbench.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {LUTVDG/TVTG 5132/1-88/2013},
 title    = {Grundvattenundersökningar i Skåne - Transient Elektromagnetisk Sondering},
 year     = {2014},
}