Advanced

Tvångslikvidation på grund av kapitalbrist - ett problematiskt regelverk för aktiebolag utan revisor?

Landelius, Fabian LU (2014) JURM02 20141
Department of Law
Abstract (Swedish)
Reglerna rörande tvångslikvidation på grund av kapitalbrist tillhör några av de äldsta reglerna i dagens aktiebolagslag. Deras syfte är att förhindra att bolagets aktiekapital förbrukas genom att föreskriva en rad åtgärder som bolagets styrelse måste vidta när det egna kapitalet befaras understiga hälften av det registrerade aktiekapitalet. Om inte dessa regler följs på ett korrekt sätt riskerar styrelsen, företrädare och aktieägare ett personligt ansvar för bolagets förpliktelser.

Reglerna har genom åren kritiserats för att vara svårtillämpade och sedan år 2010 är revisionsplikten för mindre aktiebolag avskaffad. Lagändringen innebär att en stor del av Sveriges aktiebolag idag drivs utan att någon oberoende granskning sker i de... (More)
Reglerna rörande tvångslikvidation på grund av kapitalbrist tillhör några av de äldsta reglerna i dagens aktiebolagslag. Deras syfte är att förhindra att bolagets aktiekapital förbrukas genom att föreskriva en rad åtgärder som bolagets styrelse måste vidta när det egna kapitalet befaras understiga hälften av det registrerade aktiekapitalet. Om inte dessa regler följs på ett korrekt sätt riskerar styrelsen, företrädare och aktieägare ett personligt ansvar för bolagets förpliktelser.

Reglerna har genom åren kritiserats för att vara svårtillämpade och sedan år 2010 är revisionsplikten för mindre aktiebolag avskaffad. Lagändringen innebär att en stor del av Sveriges aktiebolag idag drivs utan att någon oberoende granskning sker i de situationer då reglerna rörande tvångslikvidation på grund av kapitalbrist aktualiseras.

Uppsatsens syfte är att undersöka reglerna rörande tvångslikvidation på grund av kapitalbrist och särskilt ifall problem kan uppkomma för mindre aktiebolag utan en revisor då de ska tillämpa reglerna. I uppsatsen belyses därför vilka skyldigheter en revisor har i bolag som befarar kapitalbrist samt de överväganden som lagstiftaren gjorde inför revisionspliktens avskaffande. Vidare undersöks de aktuella bestämmelserna för att klargöra vilka skyldigheter ett aktiebolags styrelse omfattas av vid befarad kapitalbrist och vilka konsekvenserna kan bli om reglerna inte följs. Genom undersökningen berörs de allmänna problem och oklarheter som föreligger för att i det avslutande avsnittet diskutera vilka problem som särskilt föreligger för bolag utan en revisor.

Undersökningen visar att revisorn har en viktig roll i bolag som riskerar att förbruka sitt aktiekapital. Lagens ställer höga krav på styrelsen och frånvaron av en revisor vid kapitalbrist bidrar till en ökad risk för omedvetna fel som kan leda till ett personligt ansvar. Vidare visar undersökningen att höga beviskrav ställs för giltigheten av tillskott som ska läka kapitalet, i synnerhet för bolag utan revisor. Med anledning av motstridiga uttalanden i förarbetena har möjligen bolag utan en revisor kortare tid på sig att återhämta det egna kapitalet och undkomma ansvar enligt vad som stadgas i 25 kap. 18 § 4 st. ABL. (Less)
Abstract
The rules regarding compulsory liquidation due to lack of capital are some of the oldest rules in the Swedish Companies Act. Their purpose is to prevent the share capital from being consumed due to losses by providing several actions which the board of directors must take when the company’s equity is less than half of the registered share capital. If the rules are not properly followed the board of directors, representatives and the shareholders risk a personal liability for the company’s obligations.

The rules have over the years been criticized for being difficult and since 2010 the duty to have an auditor has been abolished for smaller limited companies. Therefore a great deal of the Swedish limited companies are today operated... (More)
The rules regarding compulsory liquidation due to lack of capital are some of the oldest rules in the Swedish Companies Act. Their purpose is to prevent the share capital from being consumed due to losses by providing several actions which the board of directors must take when the company’s equity is less than half of the registered share capital. If the rules are not properly followed the board of directors, representatives and the shareholders risk a personal liability for the company’s obligations.

The rules have over the years been criticized for being difficult and since 2010 the duty to have an auditor has been abolished for smaller limited companies. Therefore a great deal of the Swedish limited companies are today operated without an independent audit in times when the rules about compulsory liquidation due to lack of capital apply.

The purpose of the essay is to investigate the rules regarding compulsory liquidation due to lack of capital and especially if limited companies without an auditor have problems applying the rules. In order to fulfil this purpose the author of the essay has investigated what obligations an auditor has in companies that are at risk of losing their share capital and the background to why the legislature abolished the audit duty. Furthermore the relevant sections of the law are examined in order to clarify the board of directors obligations and the possible consequences if the rules are not properly followed.

The conclusion is that an auditor has an important role in companies that are at risk of losing their share capital. The rules sets high standards on the board of directors and the absence of an auditor, in the situations where the rules compulsory liquidation apply, leads to an increased risk for unconscious mistake which increases the risk of a personal liability for the board of directors and others. The review also shows high standards of proof for the validity of contributions of capital, especially for smaller limited companies without an auditor. Furthermore, due to conflicting statements by the legislature, companies without an auditor may have less time available to recover the share capital and thus avoid having to take further actions. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Landelius, Fabian LU
supervisor
organization
alternative title
Compulsory liquidation due to lack of capital - a problematic regulation for limited companies without an auditor?
course
JURM02 20141
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
associationsrätt, tvångslikvidation, kapitalbrist, personligt ansvar, revisionsplikt
language
Swedish
id
4361541
date added to LUP
2014-03-28 07:43:39
date last changed
2014-03-28 07:43:39
@misc{4361541,
 abstract   = {The rules regarding compulsory liquidation due to lack of capital are some of the oldest rules in the Swedish Companies Act. Their purpose is to prevent the share capital from being consumed due to losses by providing several actions which the board of directors must take when the company’s equity is less than half of the registered share capital. If the rules are not properly followed the board of directors, representatives and the shareholders risk a personal liability for the company’s obligations.

The rules have over the years been criticized for being difficult and since 2010 the duty to have an auditor has been abolished for smaller limited companies. Therefore a great deal of the Swedish limited companies are today operated without an independent audit in times when the rules about compulsory liquidation due to lack of capital apply.

The purpose of the essay is to investigate the rules regarding compulsory liquidation due to lack of capital and especially if limited companies without an auditor have problems applying the rules. In order to fulfil this purpose the author of the essay has investigated what obligations an auditor has in companies that are at risk of losing their share capital and the background to why the legislature abolished the audit duty. Furthermore the relevant sections of the law are examined in order to clarify the board of directors obligations and the possible consequences if the rules are not properly followed.

The conclusion is that an auditor has an important role in companies that are at risk of losing their share capital. The rules sets high standards on the board of directors and the absence of an auditor, in the situations where the rules compulsory liquidation apply, leads to an increased risk for unconscious mistake which increases the risk of a personal liability for the board of directors and others. The review also shows high standards of proof for the validity of contributions of capital, especially for smaller limited companies without an auditor. Furthermore, due to conflicting statements by the legislature, companies without an auditor may have less time available to recover the share capital and thus avoid having to take further actions.},
 author    = {Landelius, Fabian},
 keyword   = {associationsrätt,tvångslikvidation,kapitalbrist,personligt ansvar,revisionsplikt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Tvångslikvidation på grund av kapitalbrist - ett problematiskt regelverk för aktiebolag utan revisor?},
 year     = {2014},
}