Advanced

Extending the Scope of EU Merger Control

Sylvan, Henrik LU (2014) JURM02 20141
Department of Law
Abstract (Swedish)
I juni förra året föreslog Kommissionen att tillämpningen av Koncentrationsförordningen skulle utvidgas till att omfatta icke-kontrollerande minoritetsförvärv. Syftet med den här uppsatsen är att bedöma huruvida den föreslagna reformen är motiverad från ett rättsligt perspektiv.

Det finns belägg för att icke-kontrollerande minoritetsförvärv kan ha väsentliga negativa effekter för konkurrensen. Sådana förvärv skulle kunna vara oförenliga med den gemensamma marknaden och därmed kunna förbjudas enligt Koncentrationsförordningen. Emellertid gör begräsningarna i tillämpligheten av förordningen att alla sådana förvärv inte kontrolleras. Koncentrationsförordningens syfte att upprätthålla effektiv konkurrens motiverar slutsatsen att det finns... (More)
I juni förra året föreslog Kommissionen att tillämpningen av Koncentrationsförordningen skulle utvidgas till att omfatta icke-kontrollerande minoritetsförvärv. Syftet med den här uppsatsen är att bedöma huruvida den föreslagna reformen är motiverad från ett rättsligt perspektiv.

Det finns belägg för att icke-kontrollerande minoritetsförvärv kan ha väsentliga negativa effekter för konkurrensen. Sådana förvärv skulle kunna vara oförenliga med den gemensamma marknaden och därmed kunna förbjudas enligt Koncentrationsförordningen. Emellertid gör begräsningarna i tillämpligheten av förordningen att alla sådana förvärv inte kontrolleras. Koncentrationsförordningens syfte att upprätthålla effektiv konkurrens motiverar slutsatsen att det finns en lucka i lagen.

Bristerna i lagen är däremot små. Till att börja med finns det möjligheter att utreda vissa icke-kontrollerande minoritetsförvärv enligt Koncentrationsförordningen. Vidare är artikel 101 och artikel 102 i Funktionsfördraget tillämpliga under vissa omständigheter. Slutligen är troligen ett mycket litet antal icke-kontrollerande minoritetsförvärv problematiska.

Det gällande kontrollprocessen är mycket krävande genom att förvärvaren måste skicka ett meddelande om det tänkta förvärvet till Kommissionen med omfattande information. Förvärvet får inte fullbordas innan Kommissionen godkänner förvärvet. I samband med förslaget att utvidga tillämpningen av Koncentrationsförordningen föreslog även kommission alternativ till den gällande kontrollprocessen. Ett av dessa förslag är att meddelandeplikten skulle avskaffas för icke-kontrollerande minoritetsförvärv och att Kommission skulle få utreda transaktionerna i efterhand istället. Emellertid har inte utredningen i denna uppsats kunnat bevisa att alternativa system kan vara tillräckligt effektiva. Vidare skulle negativa effekter av kontrollprocessen kunna göra en reform oproportionerlig.

Det är oklart hur reformen skulle implementeras för att läka bristerna i gällande rätt. Eventuella problem relaterade till kontrollprocessen är inte den enda orsaken till oklarheterna. Det finns inte tillräckligt med bevis för att kunna fastslå exakt vilka typer och icke-kontrollerande minoritetsförvärv som borde kontrolleras enligt Koncentrationsförordningen. Med anledning av att det finns oklarheter och att bristerna i gällande rätt troligen är mycket små så är det inte visat att reform är motiverad från ett rättsligt perspektiv. (Less)
Abstract
In June 2013, the Commission proposed that the scope of merger control in the EU should be extended to include non-controlling minority shareholding acquisitions. The purpose of this thesis is to assess whether the proposed legal reform is motivated from a legal perspective.

There is proof that non-controlling minority shareholdings may have significant anti-competitive effects. Indeed, such acquisitions could be incompatible with the common market and merit prohibition under the current merger regulation. However, the current scope is limited to controlling acquisitions. The purpose of the merger regulation to maintain effective competition motivates the conclusion that there is a regulatory gap.

However, the gap in the law is... (More)
In June 2013, the Commission proposed that the scope of merger control in the EU should be extended to include non-controlling minority shareholding acquisitions. The purpose of this thesis is to assess whether the proposed legal reform is motivated from a legal perspective.

There is proof that non-controlling minority shareholdings may have significant anti-competitive effects. Indeed, such acquisitions could be incompatible with the common market and merit prohibition under the current merger regulation. However, the current scope is limited to controlling acquisitions. The purpose of the merger regulation to maintain effective competition motivates the conclusion that there is a regulatory gap.

However, the gap in the law is narrow. First, there are some instances where non-controlling minority shareholdings can be assessed under the current merger regulation. Second, articles 101 and 102 in the Treaty on the Functioning of the European Union are applicable in some circumstances. Finally, the number of problematic non-controlling minority shareholding acquisitions is likely very small.

The merger control process system is demanding in that the acquirer have to submit a mandatory notification attached with detailed information. Moreover, the transactions cannot be implemented until the Commission has cleared them. The Commission considers using an alternative process system for non-controlling minority shareholding acquisitions. One of these options does not require ex-ante control as the current system does. Instead, the Commission would assess market compatibility after the transaction is implemented. However, it cannot be proven that alternative systems would be sufficiently effective in this thesis. Furthermore, negative aspects of the control systems might not make legal reform proportionate.

It is uncertain how the reform should be implemented to remedy the regulatory gap. Concerns with the control system is only one of the concerns. There is also not enough legal evidence to establish what non-controlling minority shareholdings would merit scrutiny. Considering the concerns for implementation and that the regulatory gap is very narrow, it is not proven that the proposed legal reform is motivated from a legal perspective. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sylvan, Henrik LU
supervisor
organization
course
JURM02 20141
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
EU law, comparative law, civil and criminal procedure, antitrust law, merger control law, structural links.
language
English
id
4449480
date added to LUP
2014-06-12 09:02:20
date last changed
2014-06-12 09:02:20
@misc{4449480,
 abstract   = {In June 2013, the Commission proposed that the scope of merger control in the EU should be extended to include non-controlling minority shareholding acquisitions. The purpose of this thesis is to assess whether the proposed legal reform is motivated from a legal perspective.

There is proof that non-controlling minority shareholdings may have significant anti-competitive effects. Indeed, such acquisitions could be incompatible with the common market and merit prohibition under the current merger regulation. However, the current scope is limited to controlling acquisitions. The purpose of the merger regulation to maintain effective competition motivates the conclusion that there is a regulatory gap. 

However, the gap in the law is narrow. First, there are some instances where non-controlling minority shareholdings can be assessed under the current merger regulation. Second, articles 101 and 102 in the Treaty on the Functioning of the European Union are applicable in some circumstances. Finally, the number of problematic non-controlling minority shareholding acquisitions is likely very small. 

The merger control process system is demanding in that the acquirer have to submit a mandatory notification attached with detailed information. Moreover, the transactions cannot be implemented until the Commission has cleared them. The Commission considers using an alternative process system for non-controlling minority shareholding acquisitions. One of these options does not require ex-ante control as the current system does. Instead, the Commission would assess market compatibility after the transaction is implemented. However, it cannot be proven that alternative systems would be sufficiently effective in this thesis. Furthermore, negative aspects of the control systems might not make legal reform proportionate. 

It is uncertain how the reform should be implemented to remedy the regulatory gap. Concerns with the control system is only one of the concerns. There is also not enough legal evidence to establish what non-controlling minority shareholdings would merit scrutiny. Considering the concerns for implementation and that the regulatory gap is very narrow, it is not proven that the proposed legal reform is motivated from a legal perspective.},
 author    = {Sylvan, Henrik},
 keyword   = {EU law,comparative law,civil and criminal procedure,antitrust law,merger control law,structural links.},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Extending the Scope of EU Merger Control},
 year     = {2014},
}