Advanced

Verksam i betydande omfattning - Avseende kapitalförvaltande fåmansföretag

Forster, Jesper LU (2014) JURM02 20141
Department of Law
Abstract (Swedish)
Uppsatsens grundläggande syfte är att analysera tillämpningen och tolkningen av rekvisitet verksam i betydande omfattning i 57 kap. 4 § IL, avseende kapitalförvaltande fåmansföretag.
Efter inledningen förklarar jag viktiga definitioner och begrepp i fåmansföretagsreglerna. Syftet är att skapa bättre förståelse för regleringen samt skapa underlag för den fortsatta framställningen.
För att kunna besvara frågan under vilka omständigheter rekvisitet verksam i betydande omfattning är uppfyllt redogör jag för väsentlig rättspraxis på området. Därefter redogör jag för gällande rätt med hänvisningar till förarbeten och doktrin samtidigt som jag drar egna slutsatser. I syfte att få perspektiv på reglerna redogör jag kort för vad som gäller... (More)
Uppsatsens grundläggande syfte är att analysera tillämpningen och tolkningen av rekvisitet verksam i betydande omfattning i 57 kap. 4 § IL, avseende kapitalförvaltande fåmansföretag.
Efter inledningen förklarar jag viktiga definitioner och begrepp i fåmansföretagsreglerna. Syftet är att skapa bättre förståelse för regleringen samt skapa underlag för den fortsatta framställningen.
För att kunna besvara frågan under vilka omständigheter rekvisitet verksam i betydande omfattning är uppfyllt redogör jag för väsentlig rättspraxis på området. Därefter redogör jag för gällande rätt med hänvisningar till förarbeten och doktrin samtidigt som jag drar egna slutsatser. I syfte att få perspektiv på reglerna redogör jag kort för vad som gäller avseende passiva respektive aktiva näringsverksamheter, där den kvantitativa aspekten är det avgörande och inte vilken påverkan på vinsten arbetet har haft.
I den avslutande analysen diskuteras frågeställningarna och sammanfattande slutsatser dras. Jag fastslår att det är ett kvalitativt krav, varför Högsta förvaltningsdomstolen bedömer vilken typ av arbete som delägare har utfört. Viktigast är vilken betydelse för vinstgenereringen som delägares arbete har utgjort. Frågan om arbetsprestationens kvantitativa beskaffenhet kan besvaras som att mängden timmar inte är det avgörande, men har arbetet varit av viss betydelse och inte enbart avsett normalt styrelsearbete som uppgått till ett fåtal timmar årligen, kan domstolen beakta omfattningen av arbetet och ta med det i bedömningen.
Högsta förvaltningsdomstolen har även tagit ställning till hur bedömningen ska göras beroende på om det är fråga om ett fastighets- respektive ett värdepappersförvaltande fåmansföretag. I HFD 2013 ref. 11 I fastslog Högsta förvaltningsdomstolen att den praxis som har utvecklats på det värdepappersförvaltande området inte automatiskt är tillämpbart avseende fastighetsförvaltande företag. Trots att båda områdena är av liknande karaktär, eftersom det huvudsakligen är värdestegring på tillgångarna som skapar vinstmedel i företaget, är arbetsinsatserna i allmänhet av annat slag och omfattning i de olika verksamheterna.
Avslutningsvis för jag en diskussion kring den fortsatta utvecklingen på området. Eftersom avgörandena från 2013 i viss mån frångick det tidigare rättsläget avseende kapitalförvaltande fåmansföretag, försöker jag utröna vilken påverkan dessa avgöranden kan ha på framtida bedömningar. Det som kan fastslås är att 2013 års fall inte automatiskt får någon påverkan avseende värdepappersförvaltande fåmansföretag, däremot kan avgörandena beaktas i bedömningen huruvida delägare är att anse som verksamma i betydande omfattning. (Less)
Abstract
The main objective of this thesis is to analyse the application and interpretation of the prerequisite active to a significant extent (sw. verksam i betydande omfattning) in chapter 57, section 4 Swedish Income Tax Act (1999:1229), with regards to capital managing companies.
After the introduction I explain important definitions and concepts in the rules of close companies. The purpose is to establish a better understanding of the regulation and to create a basis for the continued presentation.
In order to answer the question under which circumstances the prerequisite active to a significant extent is met, relevant jurisprudence in the area is analysed. I then describe current law with references to preparatory works and doctrine, and... (More)
The main objective of this thesis is to analyse the application and interpretation of the prerequisite active to a significant extent (sw. verksam i betydande omfattning) in chapter 57, section 4 Swedish Income Tax Act (1999:1229), with regards to capital managing companies.
After the introduction I explain important definitions and concepts in the rules of close companies. The purpose is to establish a better understanding of the regulation and to create a basis for the continued presentation.
In order to answer the question under which circumstances the prerequisite active to a significant extent is met, relevant jurisprudence in the area is analysed. I then describe current law with references to preparatory works and doctrine, and draw my own conclusions. These rules are then contrasted with those regarding passive and active businesses, for which the quantitative aspect, instead of how the work done has affected the profits, is the decisive element.
In the concluding analysis the initial questions are discussed and conclusions are drawn. I come to the conclusion that it is a qualitative requirement, and that the Swedish Supreme Administrative Court assess which type of work partners have performed. The most important assessment for the court is to what extent the work is significant for the profits of the company. The quantity of the work done by partners is only decisive if it has been of some significance and has not only consisted of ordinary board work amounting to just a few hours a year. In those cases the court can consider the extent of the work and include that fact in the assessment.
The Swedish Supreme Administrative Court has also concluded how the assessment should be carried out depending on whether it is a real estate or a security-managing company. In HFD 2013 ref. 11 I, the Swedish Supreme Administrative Court stated that the jurisprudence developed regarding security-managing companies is not automatically applicable for real estate- managing companies. Even though both businesses are of similar character, as the main reason for financial growth is related to the value increase of the assets in the companies, the work done by partners is generally of a different kind and extent in the different kinds of businesses.
Lastly, I discuss the future of the rules of close companies. As the rulings in 2013 somewhat contradicted the earlier regulation regarding capital managing companies, I try to determine the effects of these rulings for future assessments. It can be established that the rulings of 2013 do not automatically effect the assessment regarding security-managing companies. However, the rulings may influence the assessment of whether or not partners are to be considered as active to a significant extent. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Forster, Jesper LU
supervisor
organization
alternative title
Active to a significant extent - Regarding capital managing companies
course
JURM02 20141
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Skatterätt, fåmansföretag, verksam i betydande omfattning
language
Swedish
id
4449545
date added to LUP
2014-06-12 08:35:14
date last changed
2017-01-27 15:53:18
@misc{4449545,
 abstract   = {The main objective of this thesis is to analyse the application and interpretation of the prerequisite active to a significant extent (sw. verksam i betydande omfattning) in chapter 57, section 4 Swedish Income Tax Act (1999:1229), with regards to capital managing companies.
After the introduction I explain important definitions and concepts in the rules of close companies. The purpose is to establish a better understanding of the regulation and to create a basis for the continued presentation.
In order to answer the question under which circumstances the prerequisite active to a significant extent is met, relevant jurisprudence in the area is analysed. I then describe current law with references to preparatory works and doctrine, and draw my own conclusions. These rules are then contrasted with those regarding passive and active businesses, for which the quantitative aspect, instead of how the work done has affected the profits, is the decisive element.
In the concluding analysis the initial questions are discussed and conclusions are drawn. I come to the conclusion that it is a qualitative requirement, and that the Swedish Supreme Administrative Court assess which type of work partners have performed. The most important assessment for the court is to what extent the work is significant for the profits of the company. The quantity of the work done by partners is only decisive if it has been of some significance and has not only consisted of ordinary board work amounting to just a few hours a year. In those cases the court can consider the extent of the work and include that fact in the assessment.
The Swedish Supreme Administrative Court has also concluded how the assessment should be carried out depending on whether it is a real estate or a security-managing company. In HFD 2013 ref. 11 I, the Swedish Supreme Administrative Court stated that the jurisprudence developed regarding security-managing companies is not automatically applicable for real estate- managing companies. Even though both businesses are of similar character, as the main reason for financial growth is related to the value increase of the assets in the companies, the work done by partners is generally of a different kind and extent in the different kinds of businesses.
Lastly, I discuss the future of the rules of close companies. As the rulings in 2013 somewhat contradicted the earlier regulation regarding capital managing companies, I try to determine the effects of these rulings for future assessments. It can be established that the rulings of 2013 do not automatically effect the assessment regarding security-managing companies. However, the rulings may influence the assessment of whether or not partners are to be considered as active to a significant extent.},
 author    = {Forster, Jesper},
 keyword   = {Skatterätt,fåmansföretag,verksam i betydande omfattning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Verksam i betydande omfattning - Avseende kapitalförvaltande fåmansföretag},
 year     = {2014},
}