Advanced

"Barn ska få vara barn" : en intervjustudie kring könsneutralitet, normkritik och genuspedagogik i förskolan

Maliganis, Alexandra LU (2014) MRSK30 20141
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
Uppsatsen belyser jämställdhets- och genusarbete på några svenska förskolor. I studiens centrum står tre fokusområden, vilka även format huvudfrågeställningen: Hur ser verk-samhetsansvariga på tre olika förskolor i Skåne på könsneutralitet, normkritik och genuspedagogik i den egna verksamheten? Val av fokusområden beror på deras aktuella ställning i jämställdhetsfrågor inom förskolan. För att besvara frågeställningen har intervjuer genomförts på tre förskolor i Skåne med respektive förskolechefer. Intervjuguiden har utformats med inspiration från förskolans Läroplan och ett dokument från Delegationen för jämställdhet i förskolan. Undersökningen går således även ut på att studera hur de ovannämnda dokumenten faktiskt tolkas.
Analysen är... (More)
Uppsatsen belyser jämställdhets- och genusarbete på några svenska förskolor. I studiens centrum står tre fokusområden, vilka även format huvudfrågeställningen: Hur ser verk-samhetsansvariga på tre olika förskolor i Skåne på könsneutralitet, normkritik och genuspedagogik i den egna verksamheten? Val av fokusområden beror på deras aktuella ställning i jämställdhetsfrågor inom förskolan. För att besvara frågeställningen har intervjuer genomförts på tre förskolor i Skåne med respektive förskolechefer. Intervjuguiden har utformats med inspiration från förskolans Läroplan och ett dokument från Delegationen för jämställdhet i förskolan. Undersökningen går således även ut på att studera hur de ovannämnda dokumenten faktiskt tolkas.
Analysen är utformad med fokus på barns rättigheter, i denna del granskas intervjusvaren utifrån ett rättighetsperspektiv. Med genomgående fokus på uppsatsens tre områdena resulterar analysdelen i att upplysa hur tre förskolechefer upplever och förhåller sig till de olika frågorna. Med hjälp av avgränsning inom tidigare forskning kring jämställdhet bland barn och även på förskolor specifikt, har jag undersökt vad jag anser saknas inom ämnesområdet och vad jag därmed bidrar med till fältet genom studien. Denna studie kan och bör ses som en trygg grund till en senare, större undersökning kring genusrelaterade frågor inom förskolan.

The thesis studies gender and equality related work in a few preschools in Sweden. In the center of the thesis, there are three prioritized fields, which also formulate the main question: What does preschool managers from three preschools in Skåne think about gender neutrality, norm criticism and gender pedagogy? The choice of prioritized fields is due to their current position in equality related questions within preschools. To be able to answer the main question, three interviews were made in preschools in Skåne with their preschool manager. The interview guide was developed with inspiration from the curriculum for preschool as well as a document from the Delegation for gender equality in preschool. The survey thus also have the purpose of studying how the documents are interpreted within the preschool arena. The interview questions were asked in an open, free interpreted and neutral way, which resulted in varied interview responses.
The analysis has a focus on children’s rights, in this part of the thesis a rights perspective is applied on the survey of the interview responses. With the focus on the thesis’s prioritized fields, the analysis results in an insight of how three preschool managers experience and relate to these questions. Using narrow parts of previous re-search within the field of study about equality amongst children and in preschools, I have examined what I consider is missing in the field and what this thesis consequently contribute with. This essay can and should be seen as a secure foundation for a later and larger survey about gender and equality related questions within the preschool arena. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Maliganis, Alexandra LU
supervisor
organization
course
MRSK30 20141
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
genus, jämställdhet, förskola, könsneutralitet, normkritik, genuspedagogik, könsstereotyper, genusmedvetenhet, barns rättigheter, gender, gender equality, preschool, gender neutrality, norm criticism, gender pedagogy, gender stereotypes, gender awareness, children’s rights, mänskliga rättigheter, human rights
language
Swedish
id
4452046
date added to LUP
2014-08-20 15:01:33
date last changed
2014-09-10 11:31:12
@misc{4452046,
 abstract   = {Uppsatsen belyser jämställdhets- och genusarbete på några svenska förskolor. I studiens centrum står tre fokusområden, vilka även format huvudfrågeställningen: Hur ser verk-samhetsansvariga på tre olika förskolor i Skåne på könsneutralitet, normkritik och genuspedagogik i den egna verksamheten? Val av fokusområden beror på deras aktuella ställning i jämställdhetsfrågor inom förskolan. För att besvara frågeställningen har intervjuer genomförts på tre förskolor i Skåne med respektive förskolechefer. Intervjuguiden har utformats med inspiration från förskolans Läroplan och ett dokument från Delegationen för jämställdhet i förskolan. Undersökningen går således även ut på att studera hur de ovannämnda dokumenten faktiskt tolkas. 
	Analysen är utformad med fokus på barns rättigheter, i denna del granskas intervjusvaren utifrån ett rättighetsperspektiv. Med genomgående fokus på uppsatsens tre områdena resulterar analysdelen i att upplysa hur tre förskolechefer upplever och förhåller sig till de olika frågorna. Med hjälp av avgränsning inom tidigare forskning kring jämställdhet bland barn och även på förskolor specifikt, har jag undersökt vad jag anser saknas inom ämnesområdet och vad jag därmed bidrar med till fältet genom studien. Denna studie kan och bör ses som en trygg grund till en senare, större undersökning kring genusrelaterade frågor inom förskolan. 

The thesis studies gender and equality related work in a few preschools in Sweden. In the center of the thesis, there are three prioritized fields, which also formulate the main question: What does preschool managers from three preschools in Skåne think about gender neutrality, norm criticism and gender pedagogy? The choice of prioritized fields is due to their current position in equality related questions within preschools. To be able to answer the main question, three interviews were made in preschools in Skåne with their preschool manager. The interview guide was developed with inspiration from the curriculum for preschool as well as a document from the Delegation for gender equality in preschool. The survey thus also have the purpose of studying how the documents are interpreted within the preschool arena. The interview questions were asked in an open, free interpreted and neutral way, which resulted in varied interview responses. 
The analysis has a focus on children’s rights, in this part of the thesis a rights perspective is applied on the survey of the interview responses. With the focus on the thesis’s prioritized fields, the analysis results in an insight of how three preschool managers experience and relate to these questions. Using narrow parts of previous re-search within the field of study about equality amongst children and in preschools, I have examined what I consider is missing in the field and what this thesis consequently contribute with. This essay can and should be seen as a secure foundation for a later and larger survey about gender and equality related questions within the preschool arena.},
 author    = {Maliganis, Alexandra},
 keyword   = {genus,jämställdhet,förskola,könsneutralitet,normkritik,genuspedagogik,könsstereotyper,genusmedvetenhet,barns rättigheter,gender,gender equality,preschool,gender neutrality,norm criticism,gender pedagogy,gender stereotypes,gender awareness,children’s rights,mänskliga rättigheter,human rights},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Barn ska få vara barn" : en intervjustudie kring könsneutralitet, normkritik och genuspedagogik i förskolan},
 year     = {2014},
}