Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Skatteflykt i den internationella praktiken

Björklund, Veronica LU (2014) JURM02 20141
Department of Law
Abstract (Swedish)
Både de mellanstatliga skatteavtalen och EU-rätten grundar sig på och är beroende av staternas lojalitet och efterlevnad. Det faller sig naturligt att både skatteavtal och EU-rätt skall ha företräde framför interna regler för att få genomslag och utifrån syftet önskad effekt. En absolut efterlevnad ställer dock till problem när mellanstatliga samarbeten missbrukas, varför både OECD och EU bekräftat att viss möjlighet för interna motverkansåtgärder bör få finnas. Avsaknaden av tydliga riktlinjer beträffande under vilka förutsättningar undantag kan ske, är förenat med två problem. Dels att undantag från skatteavtalets företräde i rättspraxis har kommit att bestämmas på bekostnad av den grundläggande folkrättsliga principen pacta sunt... (More)
Både de mellanstatliga skatteavtalen och EU-rätten grundar sig på och är beroende av staternas lojalitet och efterlevnad. Det faller sig naturligt att både skatteavtal och EU-rätt skall ha företräde framför interna regler för att få genomslag och utifrån syftet önskad effekt. En absolut efterlevnad ställer dock till problem när mellanstatliga samarbeten missbrukas, varför både OECD och EU bekräftat att viss möjlighet för interna motverkansåtgärder bör få finnas. Avsaknaden av tydliga riktlinjer beträffande under vilka förutsättningar undantag kan ske, är förenat med två problem. Dels att undantag från skatteavtalets företräde i rättspraxis har kommit att bestämmas på bekostnad av den grundläggande folkrättsliga principen pacta sunt servanda, dels att EU-domstolen, genom sin rättsskapande verksamhet, kommit att bidra till en inte obetydlig rättsosäkerhet.

Det resultat jag kommit fram till, är att den ovilja att samordna regler på området för direkt beskattning och den passivitet när det gäller att omförhandla lättutnyttjade skatteavtal, har kommit att avspeglas i rättstillämpningen. Att detta har skett på bekostnad av folkrätten och rättssäkerheten är viktigt att belysa och åtgärda.

Det övergripande syftet med denna uppsats är att inom den internationella skatterättens område, undersöka relationen mellan den rent interna rätten, skatteavtal och EU-rätt. Av praxis att döma krävs en diskussion som åter sätter både skatteavtalet och pacta sunt servanda i ljuset och poängterar innebörden respektive vikten av denna folkrättsliga princip. När den befogenhetsprincip och företrädesprincip som i teorin bestämmer förhållandet mellan intern rätt och EU-rätt, föga stämmer överens med hur relationen ser ut i praktiken, finns anledning att även rikta strålkastarna på den rättsosäkerhet som är förenad med EU-domstolens rättsskapande verksamhet. Problemen kommer tydligt till uttryck när möjligheterna för interna skatteflyktslagars tillämplighet skall undersökas. Skatteflyktslagen har jag därför låtit utgöra ett exemplifierande och illustrerande moment i denna diskussion. (Less)
Abstract
Tax treaties as well as EU law lean on the foundation of loyalty and are dependent on the compliance of membership nations. For desired effect, it is natural for both EU regulations and tax treaties to take precedence over local rules. However, absolute compliance creates issues when inter-governmental collaborations are abused. Hence, OECD and EU have agreed on the possibility for internal countermanding measures. The lack of clear guidelines for when and under which conditions exceptions are accepted, two sorts of problems are created. Firstly, exceptions from the tax treaties precedence in legal practice has come to be determined at the expense of the fundamental international law principle - pacta sunt servanda. Secondly the European... (More)
Tax treaties as well as EU law lean on the foundation of loyalty and are dependent on the compliance of membership nations. For desired effect, it is natural for both EU regulations and tax treaties to take precedence over local rules. However, absolute compliance creates issues when inter-governmental collaborations are abused. Hence, OECD and EU have agreed on the possibility for internal countermanding measures. The lack of clear guidelines for when and under which conditions exceptions are accepted, two sorts of problems are created. Firstly, exceptions from the tax treaties precedence in legal practice has come to be determined at the expense of the fundamental international law principle - pacta sunt servanda. Secondly the European Court of Justice, through its own judicial function, has come to contribute to legal uncertainty.

The result of my research shows that unwillingness to coordinate regulation in the field of direct taxation and passivity when it comes to renegotiating easily exploited tax treaties is reflected in law enforcement, which comes at the expense of international law and the rule of law which is important to highlight and rectify.

Overall, the goal of this paper is that in the field of international tax law; investigate the relationship between domestic law, tax treaties and EU law. Judging from legal practices, a discussion that both put the tax treaty pacta sunt servanda in the light and emphasize the importance of and the content of international legal principles is required. When the authority principle (befogenhetsprincipen) and the primacy principle (företrädesprincipen) that in theory determine the relationship between domestic law and EU law hardly is consistent with how the relationship looks like in practice, there is reason also to put the spotlight on the legal uncertainty associated with the Court's judicial function. This problem becomes apparent when the possibilities for internal Tax Evasion Acts applicability should be examined. I have therefore used the Tax Evasion Act as an exemplary and illustrative element in this discussion. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Björklund, Veronica LU
supervisor
organization
alternative title
Tax avoidance in the international practice
course
JURM02 20141
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Skatterätt, folkrätt, EU-rätt, skatteavtal, skatteflykt
language
Swedish
id
4587281
date added to LUP
2014-10-03 13:29:13
date last changed
2014-10-03 13:29:13
@misc{4587281,
 abstract   = {{Tax treaties as well as EU law lean on the foundation of loyalty and are dependent on the compliance of membership nations. For desired effect, it is natural for both EU regulations and tax treaties to take precedence over local rules. However, absolute compliance creates issues when inter-governmental collaborations are abused. Hence, OECD and EU have agreed on the possibility for internal countermanding measures. The lack of clear guidelines for when and under which conditions exceptions are accepted, two sorts of problems are created. Firstly, exceptions from the tax treaties precedence in legal practice has come to be determined at the expense of the fundamental international law principle - pacta sunt servanda. Secondly the European Court of Justice, through its own judicial function, has come to contribute to legal uncertainty.

The result of my research shows that unwillingness to coordinate regulation in the field of direct taxation and passivity when it comes to renegotiating easily exploited tax treaties is reflected in law enforcement, which comes at the expense of international law and the rule of law which is important to highlight and rectify.

Overall, the goal of this paper is that in the field of international tax law; investigate the relationship between domestic law, tax treaties and EU law. Judging from legal practices, a discussion that both put the tax treaty pacta sunt servanda in the light and emphasize the importance of and the content of international legal principles is required. When the authority principle (befogenhetsprincipen) and the primacy principle (företrädesprincipen) that in theory determine the relationship between domestic law and EU law hardly is consistent with how the relationship looks like in practice, there is reason also to put the spotlight on the legal uncertainty associated with the Court's judicial function. This problem becomes apparent when the possibilities for internal Tax Evasion Acts applicability should be examined. I have therefore used the Tax Evasion Act as an exemplary and illustrative element in this discussion.}},
 author    = {{Björklund, Veronica}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Skatteflykt i den internationella praktiken}},
 year     = {{2014}},
}