Advanced

Upplevelser av gruppbaserad RAINBOW för ungdomar med bipolär sjukdom - Behandlingsprocesser och -utfall ur ett patientperspektiv

Karlsson, Max LU (2014) PSPT02 20141
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie var att undersöka hur patienter upplevde deltagandet i en gruppbaserad behandling kallad RAINBOW. RAINBOW är en psykosocial
behandlingsmodell för ungdomar med bipolär sjukdom och deras föräldrar. Halvstrukturerade intervjuer genomfördes med fyra ungdomar som tidigare deltagit i behandling enligt RAINBOW-modellen. Intervjumaterialet analyserades
med hjälp av grundad teori vilket resulterade i sex huvudteman: Identifikation med diagnosen, Känsla av gemenskap, Gjorde inte hemuppgifter, Teoretisk kunskap, Problemhantering och rutiner, samt Mammas lärande. Resultatet tyder
på att ungdomarnas upplevelse av sin pågående medicinering, om de var motiverade att gå i behandlingen och relationerna till deras föräldrar verkar... (More)
Syftet med denna studie var att undersöka hur patienter upplevde deltagandet i en gruppbaserad behandling kallad RAINBOW. RAINBOW är en psykosocial
behandlingsmodell för ungdomar med bipolär sjukdom och deras föräldrar. Halvstrukturerade intervjuer genomfördes med fyra ungdomar som tidigare deltagit i behandling enligt RAINBOW-modellen. Intervjumaterialet analyserades
med hjälp av grundad teori vilket resulterade i sex huvudteman: Identifikation med diagnosen, Känsla av gemenskap, Gjorde inte hemuppgifter, Teoretisk kunskap, Problemhantering och rutiner, samt Mammas lärande. Resultatet tyder
på att ungdomarnas upplevelse av sin pågående medicinering, om de var motiverade att gå i behandlingen och relationerna till deras föräldrar verkar vara faktorer som inverkar på upplevelsen av behandlingen och dess utfall. Vidare framkommer att hur ungdomarna förhåller sig till behandlingsgruppens
gemenskap och i vilken utsträckning de utför hemuppgifterna kan vara relaterade
till upplevelsen av behandlingen och dess utfall. Två av ungdomarna rapporterade begränsade behandlingseffekter. Två ungdomar upplevde att behandlingen hade haft effekt i form av ökad kunskap om sjukdomen, förbättrade rutiner, ökad förmåga att hantera problem och en förbättrad relation med sin mamma. Resultatet visar också att ungdomarna i denna studie uppfattar RAINBOW som en gruppbehandling och inte som en familjebehandling. (Less)
Abstract
The aim of this study was to explore patients’ experiences of having participated in a group treatment called RAINBOW. RAINBOW is a psychosocial treatment for adolescents with bipolar disorder and their parents. Semi-structured interviews were conducted with four adolescents who previously had participated in RAINBOW. Grounded theory was used to analyze the data and six main themes were identified: Identification with the diagnosis, Sense of affinity; Not completing home assignments; Theoretical knowledge; Problem-solving and routines; and Mothers’ learning. The results suggest that the teenager’s experience of their medications, their motivation to participate in the treatment and youth-parent relations seems to be factors influencing the... (More)
The aim of this study was to explore patients’ experiences of having participated in a group treatment called RAINBOW. RAINBOW is a psychosocial treatment for adolescents with bipolar disorder and their parents. Semi-structured interviews were conducted with four adolescents who previously had participated in RAINBOW. Grounded theory was used to analyze the data and six main themes were identified: Identification with the diagnosis, Sense of affinity; Not completing home assignments; Theoretical knowledge; Problem-solving and routines; and Mothers’ learning. The results suggest that the teenager’s experience of their medications, their motivation to participate in the treatment and youth-parent relations seems to be factors influencing the experience of the treatment. Furthermore, how the adolescents relate to the treatment group affinity and to what extent they complete assignments could be factors affecting the experience of the treatment and treatment outcome. Two adolescents reported a limited treatment outcome. Two adolescents experienced treatment outcome in the form of increased ability to address problems, improved routines, improved relationship with their mothers and increased knowledge about the disorder. The result also indicates that the youths in this study perceive RAINBOW as a group treatment rather than a family treatment. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{4644660,
 abstract   = {The aim of this study was to explore patients’ experiences of having participated in a group treatment called RAINBOW. RAINBOW is a psychosocial treatment for adolescents with bipolar disorder and their parents. Semi-structured interviews were conducted with four adolescents who previously had participated in RAINBOW. Grounded theory was used to analyze the data and six main themes were identified: Identification with the diagnosis, Sense of affinity; Not completing home assignments; Theoretical knowledge; Problem-solving and routines; and Mothers’ learning. The results suggest that the teenager’s experience of their medications, their motivation to participate in the treatment and youth-parent relations seems to be factors influencing the experience of the treatment. Furthermore, how the adolescents relate to the treatment group affinity and to what extent they complete assignments could be factors affecting the experience of the treatment and treatment outcome. Two adolescents reported a limited treatment outcome. Two adolescents experienced treatment outcome in the form of increased ability to address problems, improved routines, improved relationship with their mothers and increased knowledge about the disorder. The result also indicates that the youths in this study perceive RAINBOW as a group treatment rather than a family treatment.},
 author    = {Karlsson, Max},
 keyword   = {bipolär sjukdom,ungdomar,RAINBOW,behandlingsutfall,familjebehandling,gruppbehandling,psykosocial behandling,kognitiv beteendeterapi,kvalitativ metod,grundad teori,bipolar disorder,adolescents,treatment outcome,family treatment,group treatment,psychosocial treatment,cognitive behavioral therapy,qualitative method,grounded theory},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Upplevelser av gruppbaserad RAINBOW för ungdomar med bipolär sjukdom - Behandlingsprocesser och -utfall ur ett patientperspektiv},
 year     = {2014},
}