Advanced

Investigating the relationship between linking and communication to a ‘new public’

Nessow, Jens LU (2014) JURM02 20142
Department of Law
Abstract (Swedish)
Internetlänkar – såsom hyperlänkar och inlinelänkar – är centrala inom internet och World Wide Web (”nätet”). Länkning förenklar navigering på nätet och informationssökning till den grad att det är svårt att föreställa sig ett nät utan dem.
Upphovsrättsinnehavarens rätt till överföring av verket till allmänheten är en exklusiv, ekonomisk rättighet. Varje ny överföring av verket till en publik måste tillåtas av rättsinnehavaren. I brist på sådan tillåtelse föreligger en olovlig överföring till allmänheten. Praxis från Europeiska unionens domstol (EUD) har emellertid fastställt att en överföring till allmänheten, för att anses vara olovlig, också måste vara riktad till en ny publik, det vill säga en publik som verkets upphovsmän inte... (More)
Internetlänkar – såsom hyperlänkar och inlinelänkar – är centrala inom internet och World Wide Web (”nätet”). Länkning förenklar navigering på nätet och informationssökning till den grad att det är svårt att föreställa sig ett nät utan dem.
Upphovsrättsinnehavarens rätt till överföring av verket till allmänheten är en exklusiv, ekonomisk rättighet. Varje ny överföring av verket till en publik måste tillåtas av rättsinnehavaren. I brist på sådan tillåtelse föreligger en olovlig överföring till allmänheten. Praxis från Europeiska unionens domstol (EUD) har emellertid fastställt att en överföring till allmänheten, för att anses vara olovlig, också måste vara riktad till en ny publik, det vill säga en publik som verkets upphovsmän inte beaktade när de lämnade sitt tillstånd till den ursprungliga överföringen av verket till allmänheten.
Vidare har praxis från EUD fastställt att länkning till upphovsrättsskyddade verk utgör en ”överföring” av verken som länken hänvisar till. Samma praxis slår emellertid även fast att sådana länkar endast är olovliga om de överför verken till en ny publik. Om verket är ”fritt tillgängligt” på den webbplats där det ursprungligen lades upp, överför därför inte en länk verket till en ”ny” publik.
Det framstår som att EUD, i sin strävan att upprätthålla en skälig avvägning mellan rättigheter och intressen hos rättsinnehavare och användare, hittills har tagit hänsyn till länkars betydelsefulla roll i samband med navigering på nätet. Det förefaller dock även som att övergången av konceptet om en ”ny publik” till internetöverföringar har gett upphov till nya och särskilt komplicerade konsekvenser. Dessa kan potentiellt leda till oönskade kommersiella utnyttjanden av skyddade verk på nätet, i strid med rättsinnehavares intressen. Det kan hävdas att detta inte tar hänsyn till målet att skapa en hög skyddsnivå för rättsinnehavare. Dessutom kvarstår frågor gällande betydelsen av ”fritt tillgängligt” material samt rättsläget kring länkar som hänvisar användaren till en otillåten version av ett verk. Eftersom svaren på dessa frågor kan leda till oskäliga resultat för både användare och rättsinnehavare, är det förmodligen för tidigt att fastställa att EUD har upprätthållit en skälig avvägning mellan rättsinnehavare och användare. (Less)
Abstract
In the context of the internet and the World Wide Web, the position of links – such as hyperlinks and embedded links – is essential. Linking facilitates web navigation and information retrieval to a point where it is difficult to conceive of a web without them.
The copyright holder’s right of communication of the work to the public is an exclusive, economic right. Each new act of communication of that work to a public is subject to the rightholder’s authorisation. In the absence of such authorisation, a public communication of that work is deemed intervening. However, case law of the Court of Justice of the European Union (CJEU) has established that an unauthorised public communication of a work, in order to be considered intervening,... (More)
In the context of the internet and the World Wide Web, the position of links – such as hyperlinks and embedded links – is essential. Linking facilitates web navigation and information retrieval to a point where it is difficult to conceive of a web without them.
The copyright holder’s right of communication of the work to the public is an exclusive, economic right. Each new act of communication of that work to a public is subject to the rightholder’s authorisation. In the absence of such authorisation, a public communication of that work is deemed intervening. However, case law of the Court of Justice of the European Union (CJEU) has established that an unauthorised public communication of a work, in order to be considered intervening, sometimes also has to be directed to a new public – a public not taken into account by the rightholders when they authorised the initial public communication of the work.
Recent case law of the CJEU has established that linking to copyright protected works constitutes an ‘act of communication’ of the works that the link refers to. However, the same case law also establishes that such links are only intervening if they communicate the work to a new public. Thus, if the work is ‘freely accessible’ on the website where it was initially communicated, a link to that work does not communicate it to a new public.
In its quest to strike a fair balance between the rights and interests of rightholders and users, it appears that the CJEU – so far – has respected the significant position of links in the context of web navigation. Nevertheless, it also seems that the transfer of the ‘new public criterion’ to internet communications has created new and particularly complicated implications, potentially leading to undesired commercial exploitations of protected works in the online environment contrary to the interests of rightholders. There may be an argument that this neglects the goal of ensuring a high level of protection for rightholders. Moreover, unanswered questions remain regarding what content is to be considered ‘freely accessible’ as well as the status of links that refer the user to unauthorised versions of a work. As the answers to these questions may unreasonably prejudice the interests of both users and rightholders, it is possibly too early to claim that the CJEU has achieved its goal of striking a fair balance. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nessow, Jens LU
supervisor
organization
course
JURM02 20142
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Immaterialrätt, IT-rätt, EU-rätt, Länkning
language
English
id
4913921
date added to LUP
2015-04-01 10:56:27
date last changed
2015-04-01 10:56:27
@misc{4913921,
 abstract   = {In the context of the internet and the World Wide Web, the position of links – such as hyperlinks and embedded links – is essential. Linking facilitates web navigation and information retrieval to a point where it is difficult to conceive of a web without them.
The copyright holder’s right of communication of the work to the public is an exclusive, economic right. Each new act of communication of that work to a public is subject to the rightholder’s authorisation. In the absence of such authorisation, a public communication of that work is deemed intervening. However, case law of the Court of Justice of the European Union (CJEU) has established that an unauthorised public communication of a work, in order to be considered intervening, sometimes also has to be directed to a new public – a public not taken into account by the rightholders when they authorised the initial public communication of the work.
Recent case law of the CJEU has established that linking to copyright protected works constitutes an ‘act of communication’ of the works that the link refers to. However, the same case law also establishes that such links are only intervening if they communicate the work to a new public. Thus, if the work is ‘freely accessible’ on the website where it was initially communicated, a link to that work does not communicate it to a new public.
In its quest to strike a fair balance between the rights and interests of rightholders and users, it appears that the CJEU – so far – has respected the significant position of links in the context of web navigation. Nevertheless, it also seems that the transfer of the ‘new public criterion’ to internet communications has created new and particularly complicated implications, potentially leading to undesired commercial exploitations of protected works in the online environment contrary to the interests of rightholders. There may be an argument that this neglects the goal of ensuring a high level of protection for rightholders. Moreover, unanswered questions remain regarding what content is to be considered ‘freely accessible’ as well as the status of links that refer the user to unauthorised versions of a work. As the answers to these questions may unreasonably prejudice the interests of both users and rightholders, it is possibly too early to claim that the CJEU has achieved its goal of striking a fair balance.},
 author    = {Nessow, Jens},
 keyword   = {Immaterialrätt,IT-rätt,EU-rätt,Länkning},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Investigating the relationship between linking and communication to a ‘new public’},
 year     = {2014},
}