Advanced

Korrigeringsregelns tillämpning i svensk rätt - Diligentia- och Nybrojarlmålets påverkan på tillämpningen och förenligheten med korrigeringsregeln i svensk rätt samt OECD:s armlängdsprincip

Rönnerhed, Jennifer LU (2014) LAGF03 20142
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Diligentia fallet och Nybrojarl New 1 fallet som avkunnades av svenska
förvaltningsdomstolen skapade en diskussion inom svensk doktrin gällande
efterlevnaden av armlängdsprincipen. Därmed har frågeställningen
avgränsats till att handla om huruvida armlängdsprincipen är effektiv och
om den efterlevs i svensk rätt genom att använda en rättsdogmatisk metod.

Skatteverket har bevisbördan för att en transaktion inte har skett till
marknadsvärde. Även om armlängdsprincipen är tänkt att tillämpas på
internationella transaktioner har den tillämpats på nationella transaktioner.
Därutöver anses kärnan i armlängdsprincipen som innebär att bolag ska se
varandra som oberoende ha frångåtts i de avkunnade domarna. Det rättsliga
regelverket... (More)
Diligentia fallet och Nybrojarl New 1 fallet som avkunnades av svenska
förvaltningsdomstolen skapade en diskussion inom svensk doktrin gällande
efterlevnaden av armlängdsprincipen. Därmed har frågeställningen
avgränsats till att handla om huruvida armlängdsprincipen är effektiv och
om den efterlevs i svensk rätt genom att använda en rättsdogmatisk metod.

Skatteverket har bevisbördan för att en transaktion inte har skett till
marknadsvärde. Även om armlängdsprincipen är tänkt att tillämpas på
internationella transaktioner har den tillämpats på nationella transaktioner.
Därutöver anses kärnan i armlängdsprincipen som innebär att bolag ska se
varandra som oberoende ha frångåtts i de avkunnade domarna. Det rättsliga
regelverket från OECD har visat sig vara ett positivt arbetsredskap för
OECD länderna som försöker förebygga problemet. I OECD Transfer
Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administration
återfinns armlängdsprincipen i artikel 9. Artikeln är en del av
inkomstskattelagen. Trots att det av armlängdsprincipen inte klart framgår
hur den ska tillämpas ska principen fortfarande användas och tolkas med
hjälp av kommentarerna till riktlinjerna. Därtill kommer BEPS vilket är ett
OECD projekt som beräknas vara klart i december 2015 och förväntas ge
mer vägledning för tillämpningen av armlängdsprincipen.

Enbart två omdiskuterade rättsfall kan inte ensamt avgöra om
armlängdsprincipen är bristfällig. Bristen på vägledning bidrar dock till en
svårare tillämpning. BEPS förväntas utveckla tillämpningen av principen i
svensk rätt. Bevisbördan resulterar ofta i svårigheter när principen tillämpas,
men det är i sig inte tillräckligt för att konstatera att principen inte är
effektiv eller att den inte efterlevs. (Less)
Popular Abstract
The Diligentia case and the Nybrojarl New 1 case which the Swedish
administrative court verdict caused a discussion within Swedish doctrine
regarding the observance of the arm’s length principle. Therefore, the
question at issue is to investigate whether the arm’s length principle in
Swedish law is efficient and if is it being complied with by using a legal
dogmatic method.

The Swedish tax agency has the burden of proof when it comes to showing
that a transaction is not at market value. Even though the purpose of the
arm’s length principle is to only apply on international transactions it has
been applied on national transactions. In addition it is considered that the
core of the principle, that enterprises should regard each... (More)
The Diligentia case and the Nybrojarl New 1 case which the Swedish
administrative court verdict caused a discussion within Swedish doctrine
regarding the observance of the arm’s length principle. Therefore, the
question at issue is to investigate whether the arm’s length principle in
Swedish law is efficient and if is it being complied with by using a legal
dogmatic method.

The Swedish tax agency has the burden of proof when it comes to showing
that a transaction is not at market value. Even though the purpose of the
arm’s length principle is to only apply on international transactions it has
been applied on national transactions. In addition it is considered that the
core of the principle, that enterprises should regard each other as indirect, is
being deviated from in these cases. The legal framework from OECD has
been proven to be a positive progress for the OECD countries battling the
problem. In the OECD transfer pricing guidelines for Multinational
Enterprises and Tax Administration article 9 states the arm’s length
principle. The article is part of the Swedish income tax law. Although the
arm’s length principle does not clearly state how it should be applicative it
should still be used and interpreted by the comments that exists to the
guidelines. In addition BEPS, which is a project from OECD estimated to be
finished in December 2015, will hopefully give more guidance when it
comes to the application of the arm’s length principle.

Simply two debated cases cannot alone determine if the arm’s length
principle is inadequate. However, the lack of guidance contributes to
making the application harder. Thereby BEPS could further develop the
application of the principle in Swedish law. The burden of proof often result
in difficulty when the principle is being applied however, that is not enough
to state that the principle is inefficient and not being obeyed. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rönnerhed, Jennifer LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
transfer pricing, Nybrojarl, Diligentia, korrigeringsregeln, armlängdsprincipen, Skatterätt
language
Swedish
id
4925035
date added to LUP
2015-01-28 16:08:11
date last changed
2015-01-28 16:08:11
@misc{4925035,
 abstract   = {Diligentia fallet och Nybrojarl New 1 fallet som avkunnades av svenska
förvaltningsdomstolen skapade en diskussion inom svensk doktrin gällande
efterlevnaden av armlängdsprincipen. Därmed har frågeställningen
avgränsats till att handla om huruvida armlängdsprincipen är effektiv och
om den efterlevs i svensk rätt genom att använda en rättsdogmatisk metod.

Skatteverket har bevisbördan för att en transaktion inte har skett till
marknadsvärde. Även om armlängdsprincipen är tänkt att tillämpas på
internationella transaktioner har den tillämpats på nationella transaktioner.
Därutöver anses kärnan i armlängdsprincipen som innebär att bolag ska se
varandra som oberoende ha frångåtts i de avkunnade domarna. Det rättsliga
regelverket från OECD har visat sig vara ett positivt arbetsredskap för
OECD länderna som försöker förebygga problemet. I OECD Transfer
Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administration
återfinns armlängdsprincipen i artikel 9. Artikeln är en del av
inkomstskattelagen. Trots att det av armlängdsprincipen inte klart framgår
hur den ska tillämpas ska principen fortfarande användas och tolkas med
hjälp av kommentarerna till riktlinjerna. Därtill kommer BEPS vilket är ett
OECD projekt som beräknas vara klart i december 2015 och förväntas ge
mer vägledning för tillämpningen av armlängdsprincipen.

Enbart två omdiskuterade rättsfall kan inte ensamt avgöra om
armlängdsprincipen är bristfällig. Bristen på vägledning bidrar dock till en
svårare tillämpning. BEPS förväntas utveckla tillämpningen av principen i
svensk rätt. Bevisbördan resulterar ofta i svårigheter när principen tillämpas,
men det är i sig inte tillräckligt för att konstatera att principen inte är
effektiv eller att den inte efterlevs.},
 author    = {Rönnerhed, Jennifer},
 keyword   = {transfer pricing,Nybrojarl,Diligentia,korrigeringsregeln,armlängdsprincipen,Skatterätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Korrigeringsregelns tillämpning i svensk rätt - Diligentia- och Nybrojarlmålets påverkan på tillämpningen och förenligheten med korrigeringsregeln i svensk rätt samt OECD:s armlängdsprincip},
 year     = {2014},
}