Advanced

Det funktionella undantaget - En studie av gränsdragningen mellan mönsterskydd och teknisk funktion

Persson, Johanna LU (2014) LAGF03 20142
Faculty of Law
Department of Law
Abstract (Swedish)
Den 1 juli 2002 implementerades Europaparlamentets och rådets direktiv 98/71/EG om mönsterskydd i den svenska mönsterskyddslagen (1970:485). Harmoniseringen av mönsterrätten inom EU förde med sig en undantagsbestämmelse som återfinns i 4 a § 1 st. 1p. mönsterskyddslagen (1970:485), vilken stadgar att mönsterskydd undantas för detaljer i en produkts utseende som uteslutande är bestämda av produktens tekniska funktion. Bestämmelsen har sedan tillkomsten vållat diskussion om hur den ska tolkas då det saknas ett klargörande avgörande från EU-domstolen på området.

Uppsatsen syftar till att utreda hur gränsen dras mellan mönsterskydd och teknisk funktion enligt dagens mönsterrättsliga system samt undersöka om det finns några alternativ till... (More)
Den 1 juli 2002 implementerades Europaparlamentets och rådets direktiv 98/71/EG om mönsterskydd i den svenska mönsterskyddslagen (1970:485). Harmoniseringen av mönsterrätten inom EU förde med sig en undantagsbestämmelse som återfinns i 4 a § 1 st. 1p. mönsterskyddslagen (1970:485), vilken stadgar att mönsterskydd undantas för detaljer i en produkts utseende som uteslutande är bestämda av produktens tekniska funktion. Bestämmelsen har sedan tillkomsten vållat diskussion om hur den ska tolkas då det saknas ett klargörande avgörande från EU-domstolen på området.

Uppsatsen syftar till att utreda hur gränsen dras mellan mönsterskydd och teknisk funktion enligt dagens mönsterrättsliga system samt undersöka om det finns några alternativ till hur dagens gränsdragning sker. I uppsatsen presenteras relevant argumentation som återfinns på området i förarbeten, doktrin, artiklar och praxis. De två frågorna som besvaras är följande:

• Hur dras gränsen mellan mönsterskydd och teknisk funktion enligt dagens mönsterrättsliga system?
• Skulle gränsdragningen kunna ske på något annat sätt än hur den görs idag?

Uppsatsen avslutas med en analys skriven främst ur ett konsumentperspektiv. I analysen sammanställs de tolkningar och argument som har framkommit för att kunna besvara hur gränsdragningen görs enligt dagens mönsterrättsliga system. I avsnittet kritiseras hur den huvudsakliga tolkningen av bestämmelsen görs. Slutligen redogörs min egen ståndpunkt samt förslag på hur bestämmelsen kan ges en ny ordalydelse. (Less)
Popular Abstract
On the 1 of July 2002 the Directive 98/71/EC of the European Parliament and of the Council on the legal protection of designs was implemented in the Swedish Design Protection Act (1970:485). The harmonization of the design rights within the EU brought an exemption provision contained in section 4 a § 1 pc. 1p. in the Design Protection Act (1970: 485), which statutes that a design right must not subsist in such features of the appearance of a product which are solely dictated by the technical function of that product. The provision has since its appearance caused a discussion about how it should be interpreted in the absence of a clarification ruling from the European Court of Justice.

This essay examines how the line is drawn between... (More)
On the 1 of July 2002 the Directive 98/71/EC of the European Parliament and of the Council on the legal protection of designs was implemented in the Swedish Design Protection Act (1970:485). The harmonization of the design rights within the EU brought an exemption provision contained in section 4 a § 1 pc. 1p. in the Design Protection Act (1970: 485), which statutes that a design right must not subsist in such features of the appearance of a product which are solely dictated by the technical function of that product. The provision has since its appearance caused a discussion about how it should be interpreted in the absence of a clarification ruling from the European Court of Justice.

This essay examines how the line is drawn between design and technical function according to the current legal design system and whether there are any alternatives to the main interpretation that is used today. The examination is based on arguments found in relevant legal preparatory works, doctrine, articles and legal practice. The two questions that are being answered are the following:

• How is the line drawn between design and technical function according to the current legal design system?
• Are there any alternatives to today’s main interpretation?

The essay ends with an analysis, written primarily from a consumer perspective. In the analysis the found interpretations and arguments are compiled, and criticism of the interpretation of the provision is presented. Finally, I describe my own point of view and propose a new wording to the provision. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Persson, Johanna LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Design Protection, Funktion, Design, Mönsterskydd, Mönsterrätt, Immaterialrätt
language
Swedish
id
4925136
date added to LUP
2015-01-28 16:31:26
date last changed
2015-01-28 16:31:26
@misc{4925136,
 abstract   = {Den 1 juli 2002 implementerades Europaparlamentets och rådets direktiv 98/71/EG om mönsterskydd i den svenska mönsterskyddslagen (1970:485). Harmoniseringen av mönsterrätten inom EU förde med sig en undantagsbestämmelse som återfinns i 4 a § 1 st. 1p. mönsterskyddslagen (1970:485), vilken stadgar att mönsterskydd undantas för detaljer i en produkts utseende som uteslutande är bestämda av produktens tekniska funktion. Bestämmelsen har sedan tillkomsten vållat diskussion om hur den ska tolkas då det saknas ett klargörande avgörande från EU-domstolen på området. 

Uppsatsen syftar till att utreda hur gränsen dras mellan mönsterskydd och teknisk funktion enligt dagens mönsterrättsliga system samt undersöka om det finns några alternativ till hur dagens gränsdragning sker. I uppsatsen presenteras relevant argumentation som återfinns på området i förarbeten, doktrin, artiklar och praxis. De två frågorna som besvaras är följande: 

•	Hur dras gränsen mellan mönsterskydd och teknisk funktion enligt dagens mönsterrättsliga system?
•	Skulle gränsdragningen kunna ske på något annat sätt än hur den görs idag?

Uppsatsen avslutas med en analys skriven främst ur ett konsumentperspektiv. I analysen sammanställs de tolkningar och argument som har framkommit för att kunna besvara hur gränsdragningen görs enligt dagens mönsterrättsliga system. I avsnittet kritiseras hur den huvudsakliga tolkningen av bestämmelsen görs. Slutligen redogörs min egen ståndpunkt samt förslag på hur bestämmelsen kan ges en ny ordalydelse.},
 author    = {Persson, Johanna},
 keyword   = {Design Protection,Funktion,Design,Mönsterskydd,Mönsterrätt,Immaterialrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Det funktionella undantaget - En studie av gränsdragningen mellan mönsterskydd och teknisk funktion},
 year     = {2014},
}