Advanced

Rasismens frammarsch i dagens Sverige - En rättsvetenskaplig utredning rörande förutsättningarna att förbjuda främlingsfientliga organisationer i Sverige

Hindawi, Husein LU (2014) LAGF03 20142
Faculty of Law
Department of Law
Abstract (Swedish)
Främlingsfientligheten är ett växande problem i Sverige. Främlingsfientliga organisationer demonstrerar, håller offentliga möten, ställer upp i riksdagsval och antal anmälningar om hatbrott ökar. Efter andra världskriget och förintelsen som satte starka spår i mänsklighetens historia agerade världssamfunden på olika sätt för att aldrig mer behöva uppleva de förföljelser och folkmord som skedde. Ett av Sveriges initiativ var att lagstifta bland annat om hets mot folkgrupp, underteckna och ratificera FN:s rasdiskrimineringskonvention. I konventionens art 4b stadgas det att alla rasistiska organisationer ska förbjudas. Sverige ratificerade konventionen 1971 men ett förbud mot främlingsfientliga organisationer kom aldrig. Kritik mot Sverige... (More)
Främlingsfientligheten är ett växande problem i Sverige. Främlingsfientliga organisationer demonstrerar, håller offentliga möten, ställer upp i riksdagsval och antal anmälningar om hatbrott ökar. Efter andra världskriget och förintelsen som satte starka spår i mänsklighetens historia agerade världssamfunden på olika sätt för att aldrig mer behöva uppleva de förföljelser och folkmord som skedde. Ett av Sveriges initiativ var att lagstifta bland annat om hets mot folkgrupp, underteckna och ratificera FN:s rasdiskrimineringskonvention. I konventionens art 4b stadgas det att alla rasistiska organisationer ska förbjudas. Sverige ratificerade konventionen 1971 men ett förbud mot främlingsfientliga organisationer kom aldrig. Kritik mot Sverige och dess passiva hållning mot ett förbud har försvarats med att lagen om hets mot folkgrupp och andra diskrimineringslagar i Sverige gör det omöjligt för främlingsfientliga organisationer att verka i Sverige.

Mina frågeställningar i detta arbete har varit om det i Sverige finns tillräckligt med lagar för att göra främlingsfientliga organisationer verkningslösa och om det är möjligt att förbjuda dessa organisationer? I min analys har det visat sig att trots lagarna som existerar mot rasism och diskriminering idag har ett främlingsfientligt parti tagit mandat i Svenska riksdagen, att antalet anmälningar om hatbrott ökar i Sverige och att rasismen på nätet ökar. I min analys kom jag även fram till att ett förbud mot främlingsfientliga organisationer är genomförbart i Sverige då förarbeten till begräsnings av fri och rättigheter i RF 2:24§ reglerar att föreningsfriheten får begränsas, även verksamhet som innebär förföljelse av en folkgrupp på grund av etnisk ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. I mitt arbete har jag redogjort för kritiken som kommit från FN där FN-förbundets ordförande menar att Sverige måste förbjuda rasistiska organisationer och att lagen om hets mot folkgrupp inte är tillräcklig. Kritik från europeiska rådet har även lyfts fram där en rapport menar att Sverige har kommit långt i arbetet mot rasism men att mer måste göras då rasismen ökar på nätet och rasistiska webbforum tar fart. Rättsutvecklingen har sett ut på följande vis att Sverige efter andra världskriget stiftade lagen om hets mot folkgrupp och vissa ordalydelse har ändrats i lagen med tiden för att ge lagen större tillämpningsområde. Sverige undertecknade och ratificerade FN:s rasdiskrimineringskonvention och i förarbetet till RF 2:24§ lades det till att föreningsfriheten ska kunna begränsas för att förhindra förföljelse av folkgrupper.
Sverige fick en ny diskrimineringslag 2008 samt att en diskrimineringsombudsman som ska utöva tillsyn över lagen och ständigt arbeta för att minska diskrimineringen upprättades 2009. Men trots det tyder rapporter och den allmänna debatten på att rasismen ökar i Sverige. (Less)
Popular Abstract
Xenophobia is a growing problem in Sweden. Xenophobic organizations are demonstrating, holding public meetings, set up in the general election and the number of complaints of hate crimes is increasing After World War II and the Holocaust that put strong traces in the history of mankind the global communities acted in different ways to never have to experience the persecution and genocide that took place. One of Sweden's initiative was to legislate against hate speech and sign and ratify the UN Convention on Racial Discrimination. The convention species 4b stipulates that all racist organizations should be banned. Sweden ratified the Convention in 1971 but a ban on xenophobic organizations never came. Criticism of Sweden and its passive... (More)
Xenophobia is a growing problem in Sweden. Xenophobic organizations are demonstrating, holding public meetings, set up in the general election and the number of complaints of hate crimes is increasing After World War II and the Holocaust that put strong traces in the history of mankind the global communities acted in different ways to never have to experience the persecution and genocide that took place. One of Sweden's initiative was to legislate against hate speech and sign and ratify the UN Convention on Racial Discrimination. The convention species 4b stipulates that all racist organizations should be banned. Sweden ratified the Convention in 1971 but a ban on xenophobic organizations never came. Criticism of Sweden and its passive attitude towards a ban has been defended by the law on incitement to racial hatred and discrimination laws in Sweden makes it impossible for xenophobic organizations to operate in Sweden.

My questions in this work have been if there are enough laws to make xenophobic organizations as ineffective in Sweden and if it is possible to ban these organizations? In my analysis has shown that despite laws that exist against racism and discrimination today has a xenophobic party taking seats in the Swedish parliament, the number of reports of hate crimes are increasing in Sweden and that racism on the network increases. In my analysis, I also concluded that a ban on xenophobic organizations is feasible in the instrument of government. The law regulates that freedom of association may also restricted activity involving persecution of an ethnic group on the basis of ethnic origin, skin color or other similar circumstance. In my work I have explained the criticism that has come from the UN, where the United Nations Association president believes that Sweden must prohibit racist organizations and the law on incitement to racial hatred is not sufficient. Criticism from the European Council has also highlighted a report which says that Sweden has come a long way in combating racism but that more needs to be done when racism increases on the net and racist web forum takes places. Proper development has been the following way to Sweden after World War II enacted the law on incitement to racial hatred and some words has been changed in the law over time to give teams a larger scope. Sweden signed and ratified the UN Convention on Racial Discrimination and in the preparatory work for the instrument of government added it to freedom of association shall be restricted to prevent persecution of

Ethnic groups. Sweden got a new Discrimination Act 2008 and that a discrimination minister
Shall exercise supervision over the law and continually work to reduce discrimination was established in 2009. But despite the evidence reports and the general discussion, racism is increasing in Sweden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hindawi, Husein LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Statsrätt, Konstitutionell rätt
language
Swedish
id
4925137
date added to LUP
2015-01-29 16:36:05
date last changed
2015-02-10 14:41:07
@misc{4925137,
 abstract   = {Främlingsfientligheten är ett växande problem i Sverige. Främlingsfientliga organisationer demonstrerar, håller offentliga möten, ställer upp i riksdagsval och antal anmälningar om hatbrott ökar. Efter andra världskriget och förintelsen som satte starka spår i mänsklighetens historia agerade världssamfunden på olika sätt för att aldrig mer behöva uppleva de förföljelser och folkmord som skedde. Ett av Sveriges initiativ var att lagstifta bland annat om hets mot folkgrupp, underteckna och ratificera FN:s rasdiskrimineringskonvention. I konventionens art 4b stadgas det att alla rasistiska organisationer ska förbjudas. Sverige ratificerade konventionen 1971 men ett förbud mot främlingsfientliga organisationer kom aldrig. Kritik mot Sverige och dess passiva hållning mot ett förbud har försvarats med att lagen om hets mot folkgrupp och andra diskrimineringslagar i Sverige gör det omöjligt för främlingsfientliga organisationer att verka i Sverige. 

Mina frågeställningar i detta arbete har varit om det i Sverige finns tillräckligt med lagar för att göra främlingsfientliga organisationer verkningslösa och om det är möjligt att förbjuda dessa organisationer? I min analys har det visat sig att trots lagarna som existerar mot rasism och diskriminering idag har ett främlingsfientligt parti tagit mandat i Svenska riksdagen, att antalet anmälningar om hatbrott ökar i Sverige och att rasismen på nätet ökar. I min analys kom jag även fram till att ett förbud mot främlingsfientliga organisationer är genomförbart i Sverige då förarbeten till begräsnings av fri och rättigheter i RF 2:24§ reglerar att föreningsfriheten får begränsas, även verksamhet som innebär förföljelse av en folkgrupp på grund av etnisk ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. I mitt arbete har jag redogjort för kritiken som kommit från FN där FN-förbundets ordförande menar att Sverige måste förbjuda rasistiska organisationer och att lagen om hets mot folkgrupp inte är tillräcklig. Kritik från europeiska rådet har även lyfts fram där en rapport menar att Sverige har kommit långt i arbetet mot rasism men att mer måste göras då rasismen ökar på nätet och rasistiska webbforum tar fart. Rättsutvecklingen har sett ut på följande vis att Sverige efter andra världskriget stiftade lagen om hets mot folkgrupp och vissa ordalydelse har ändrats i lagen med tiden för att ge lagen större tillämpningsområde. Sverige undertecknade och ratificerade FN:s rasdiskrimineringskonvention och i förarbetet till RF 2:24§ lades det till att föreningsfriheten ska kunna begränsas för att förhindra förföljelse av folkgrupper.
Sverige fick en ny diskrimineringslag 2008 samt att en diskrimineringsombudsman som ska utöva tillsyn över lagen och ständigt arbeta för att minska diskrimineringen upprättades 2009. Men trots det tyder rapporter och den allmänna debatten på att rasismen ökar i Sverige.},
 author    = {Hindawi, Husein},
 keyword   = {Statsrätt,Konstitutionell rätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Rasismens frammarsch i dagens Sverige - En rättsvetenskaplig utredning rörande förutsättningarna att förbjuda främlingsfientliga organisationer i Sverige},
 year     = {2014},
}