Advanced

Miljökvalitetsnormer Konstruktion, ansvar och genomförande

Wikström, Louise LU (2014) JURM02 20142
Department of Law
Abstract (Swedish)
I miljöbalkens 5 kap finns regler gällande MKN, vilket riktar sig mot den allmänna miljökvaliteten. Den traditionella miljörätten riktar sig mot störningskällor av olika slag, medan MKN riktar sig mot tillståndet och kvaliteten i miljön utan att rikta sig mot några särskilda störningskällor. Författaren ämnar med uppsatsen att se hur lagstiftningen gällande MKN ser ut i den nationella miljölagstiftningen. Regleringen av MKN härrör ur uppfyllandet av två syften, dels att uppfylla Sveriges gemenskapsrättsliga åtaganden gällande MKN, dels som genomförandeinstrument för de nationella miljömål som antagits av riksdagen. I uppsatsen redogörs övergripande för EU:s miljökvalitetsdirektiv och EU-domstolens praxis, genom dess direkta effekt och... (More)
I miljöbalkens 5 kap finns regler gällande MKN, vilket riktar sig mot den allmänna miljökvaliteten. Den traditionella miljörätten riktar sig mot störningskällor av olika slag, medan MKN riktar sig mot tillståndet och kvaliteten i miljön utan att rikta sig mot några särskilda störningskällor. Författaren ämnar med uppsatsen att se hur lagstiftningen gällande MKN ser ut i den nationella miljölagstiftningen. Regleringen av MKN härrör ur uppfyllandet av två syften, dels att uppfylla Sveriges gemenskapsrättsliga åtaganden gällande MKN, dels som genomförandeinstrument för de nationella miljömål som antagits av riksdagen. I uppsatsen redogörs övergripande för EU:s miljökvalitetsdirektiv och EU-domstolens praxis, genom dess direkta effekt och påverkan styrt och styr svenska regler om MKN. Vad gäller MKN i den nationella rättsordningen redogörs för den samhälleliga kontext kring MKN, där den rättsliga konstruktionen och lagstiftningstekniken påverkas av politiska och ekonomiska aspekter i form av styrmedel, genomförande, miljömål m.m. Varken miljömål eller delmål är rättsligt bindande eller har en tydlig koppling till MKN, men fyller en funktion som tolkningsinstrument och ger kontextuell förklaring till relationen mellan politik och juridik på miljöområdet. Vidare redogörs för lagstiftningen på området, olika typer av MKN och dess olika rättsverkan, såväl 5 kap MB som dess relation till de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap MB. Ett avsnitt berör i korthet även olika rättsverkningar av MKN, genom att exemplifiera i vilka situationer MKN aktualiseras och vilka som är bundna av reglerna. MKN har inga handlingsplaner direkt kopplade till sig och är inte bindande för enskilda. Reglerna kring ansvar och genomförande av MKN redovisas, där myndigheter och kommuner ansvarar för att MKN följs vad gäller tillåtlighet, dispens, tillstånd, tillsyn och vid meddelandet av föreskrifter och villkor. Myndigheter och kommuner har även ett ansvar för mätningar, kontroll och rapportering gällande MKN inom respektive geografiskt område eller verksamhetsområde. Vad gäller genomförandet av MKN redogörs för operationaliseringsprocessen från generella utfästelser i miljöbalken till konkreta handlingsplaner, föreskrifter och åtgärdsprogram. MKN får sitt innehåll genom de förordningar, föreskrifter och myndighetsinstruktioner som förekommer inom respektive område. Författaren valde att titta på tre olika MKN, utomhusluft, omgivningsbuller och ytvatten. I det kapitel som beskriver de tre olika MKN redogörs för normernas innehåll, hur ansvar och arbetsuppgifter fördelas mellan myndigheter och kommuner samt hur åtgärdsprogram och föreskrifter ser ut. Analysen redovisar hur några av de olika aspekterna av MKN som berörts i den deskriptiva delen samverkar och kan skapa en svårtolkad och komplicerad rättslig situation. Slutsatsen är att även om MKN innehåller tydliga regler med en detaljerat utformad ansvarsfördelning, så beror de begräsningar som förekommer i MKN på situationer som ligger utanför lagstiftarens och lagstiftningsteknikens område och påverkan, däribland en konflikt med andra samhällsvärden såsom bl.a. urbanisering och tillväxt. (Less)
Abstract
The essay examines how legislation regarding environmental quality standards are constructed in the Environmental Code especially in Chapter 5. Traditionally, the Environmental Code targets sources of interference of different kinds, while environmental quality standards target the general condition and quality of the environment. The regulation of environmental quality standard origins from the fulfillment of two purposes: To meet the demands of the European Union and being instruments of realization of the national environmental goals adopted by the Swedish Parliament. The EU Directives regarding environmental quality standards have direct effect and along with judgments from the Court of Justice of the European Union, they are... (More)
The essay examines how legislation regarding environmental quality standards are constructed in the Environmental Code especially in Chapter 5. Traditionally, the Environmental Code targets sources of interference of different kinds, while environmental quality standards target the general condition and quality of the environment. The regulation of environmental quality standard origins from the fulfillment of two purposes: To meet the demands of the European Union and being instruments of realization of the national environmental goals adopted by the Swedish Parliament. The EU Directives regarding environmental quality standards have direct effect and along with judgments from the Court of Justice of the European Union, they are influencing the Swedish regulation regarding environmental quality standards. As for the environmental quality standards in Sweden, the author describes overall social context, where the legal construction and legislative technique are affected by political and economic aspects such as environmental goals, implementation etc. Environmental goals are not legally binding or in specific connection with environmental quality standards, but fills the purpose of being instruments of interpretation and provide a contextual explanation to the relation between politics and environmental legislation. The essay describes the environmental quality standards as stipulated in the Environmental Code, the legal consequences of different types of environmental quality standards, to whom the environmental quality standards are legally binding and the general rules of consideration in Chapter 2 of the Environmental Code, with the attempt to illustrate the legal difficulties and situations that can occur. The rules of implementation and realization of the environmental quality standards are reviewed, where authorities and municipalities are responsible for measurement, controls and reports as well as for decisions and exercise of public authority to be in compliance with the standards. Methods for implementation and operationalization of environmental quality standards are described, from generally formulated commitments in the Environmental Code to plans of actions and instruction for authorities. The environmental quality standards gains their content through the instructions for authorities within each area appointed with environmental quality standards. The author has chosen three environmental quality standards, which are air quality, noise and surface water. The three environmental quality standards are reviewed through the content of the standards, the responsibility of authorities and municipals and plans of actions and other rules. In the final section the author analyzes some of the many different aspects of environmental quality standards addressed in the descriptive part of the essay, to see how they consociate and create a legal situation which are not entirely easy to interpret. The conclusion is that even through environmental quality standards are clear in their formulation and rules of implementation, the limitations which the environmental quality standards suffer from, are due to circumstances and situations beyond the legislator and the legislation practice, such as the conflict between environmental values and economic growth. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wikström, Louise LU
supervisor
organization
alternative title
Environmental Quality Standards, Responsibility and Fulfillment
course
JURM02 20142
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Miljörätt, Förvaltningsrätt, Miljökvalitetsnormer
language
Swedish
id
4925638
date added to LUP
2015-02-10 11:11:55
date last changed
2015-02-10 11:11:55
@misc{4925638,
 abstract   = {The essay examines how legislation regarding environmental quality standards are constructed in the Environmental Code especially in Chapter 5. Traditionally, the Environmental Code targets sources of interference of different kinds, while environmental quality standards target the general condition and quality of the environment. The regulation of environmental quality standard origins from the fulfillment of two purposes: To meet the demands of the European Union and being instruments of realization of the national environmental goals adopted by the Swedish Parliament. The EU Directives regarding environmental quality standards have direct effect and along with judgments from the Court of Justice of the European Union, they are influencing the Swedish regulation regarding environmental quality standards. As for the environmental quality standards in Sweden, the author describes overall social context, where the legal construction and legislative technique are affected by political and economic aspects such as environmental goals, implementation etc. Environmental goals are not legally binding or in specific connection with environmental quality standards, but fills the purpose of being instruments of interpretation and provide a contextual explanation to the relation between politics and environmental legislation. The essay describes the environmental quality standards as stipulated in the Environmental Code, the legal consequences of different types of environmental quality standards, to whom the environmental quality standards are legally binding and the general rules of consideration in Chapter 2 of the Environmental Code, with the attempt to illustrate the legal difficulties and situations that can occur. The rules of implementation and realization of the environmental quality standards are reviewed, where authorities and municipalities are responsible for measurement, controls and reports as well as for decisions and exercise of public authority to be in compliance with the standards. Methods for implementation and operationalization of environmental quality standards are described, from generally formulated commitments in the Environmental Code to plans of actions and instruction for authorities. The environmental quality standards gains their content through the instructions for authorities within each area appointed with environmental quality standards. The author has chosen three environmental quality standards, which are air quality, noise and surface water. The three environmental quality standards are reviewed through the content of the standards, the responsibility of authorities and municipals and plans of actions and other rules. In the final section the author analyzes some of the many different aspects of environmental quality standards addressed in the descriptive part of the essay, to see how they consociate and create a legal situation which are not entirely easy to interpret. The conclusion is that even through environmental quality standards are clear in their formulation and rules of implementation, the limitations which the environmental quality standards suffer from, are due to circumstances and situations beyond the legislator and the legislation practice, such as the conflict between environmental values and economic growth.},
 author    = {Wikström, Louise},
 keyword   = {Miljörätt,Förvaltningsrätt,Miljökvalitetsnormer},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Miljökvalitetsnormer Konstruktion, ansvar och genomförande},
 year     = {2014},
}