Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Surrogatmoderskap - i enlighet med barnets bästa?

Jansson, Eva LU (2014) LAGM01 20142
Department of Law
Abstract (Swedish)
Sammanfattning
Surrogatmoderskap är inte är tillåtet i Sverige och har på senare tid blivit en mycket omdebatterad och högst aktuell fråga. Till följd av förändrade uppfattningar och föreställningar i samhället utreds nu huruvida surrogatmoderskap kan införas som en metod för att avhjälpa ofrivillig barnlöshet. En viktig aspekt på området är att hänsyn måste tas till det blivande barnet. Bedömningen om surrogatmoderskap kan tillåtas i Sverige ska därför innehålla ett barnperspektiv med fokus på barnets bästa.

Syftet är att ta ställning till om surrogatmoderskap är förenligt med barnets bästa för att kunna tillåtas i Sverige. Eftersom barnets bästa är ett relativt oklart juridiskt begrepp måste detta förklaras, vilket sker genom en... (More)
Sammanfattning
Surrogatmoderskap är inte är tillåtet i Sverige och har på senare tid blivit en mycket omdebatterad och högst aktuell fråga. Till följd av förändrade uppfattningar och föreställningar i samhället utreds nu huruvida surrogatmoderskap kan införas som en metod för att avhjälpa ofrivillig barnlöshet. En viktig aspekt på området är att hänsyn måste tas till det blivande barnet. Bedömningen om surrogatmoderskap kan tillåtas i Sverige ska därför innehålla ett barnperspektiv med fokus på barnets bästa.

Syftet är att ta ställning till om surrogatmoderskap är förenligt med barnets bästa för att kunna tillåtas i Sverige. Eftersom barnets bästa är ett relativt oklart juridiskt begrepp måste detta förklaras, vilket sker genom en rättsdogmatisk metod. Genom denna söks vägledning i de riktlinjer och målsättningar som finns på området så att ett allmänt rättsläge kan konstateras. Sådan vägledning finns i såväl Barnkonventionen som i svensk rätt. Vidare går det att finna en del resonemang kring barnets bästa i de utredningar som finns på området för könscellsdonation respektive adoption. I den vägledning som genomgås framkommer barnets bästa handlar om att barnet ska tillförsäkras olika rättigheter och skydd för att dess behov och intressen ska kunna tillgodoses. Detta innebär att barnet måste få goda uppväxtförhållanden med föräldrar som har förutsättningar att ge det omvårdnad, kärlek och trygghet. Eftersom surrogatmoderskap inte är reglerat i svensk rätt finns det inte mycket kunskap att hämta i de svenska rättskällorna. Istället behandlas därför de diskurser som förts om surrogatmoderskap utifrån en kritisk diskursanalytisk metod, vilka tolkas utifrån ett barnperspektiv. Det finns olika uppfattningar och föreställningar om vilka risker och problem som surrogatmoderskap kan medföra för barnet. Exempelvis eventuella hälsorisker som metoden kan innebära för barnet eller att det kan uppstå konflikter mellan de blivande föräldrarna och surrogatmodern som drabbar barnet negativt. För att surrogatmoderskap ska vara förenligt med barnets bästa får metoden inte innebära större risker för barnet än vad som förekommer vid andra reproduktionsmetoder. Vidare måste olika problemsituationer vara möjliga att lösa genom lagstiftning eller på annat sätt, om metoden ska kunna motiveras utifrån barnets bästa. Barnet måste även kunna tillförsäkras samma rättigheter och skydd som andra barn.

Enligt studier och utredningar är barn som tillkommit med hjälp av surrogatmoderskap lika friska och välutvecklade som andra barn. Enligt det som framkommit i de diskurser som behandlats torde surrogatmoderskap inte medföra några större risker för det blivande barnet än andra metoder och bör på så sätt vara förenligt med barnets bästa. Genom att tillåta surrogatmoderskap i Sverige ökar möjligheterna för ofrivilligt barnlösa att få barn och bilda familj. Metoden är även önskvärd ur ett barnperspektiv då det sker en utredning av föräldraskapet, vilket skapar goda möjligheter till att barnet får goda livs- och uppväxtförhållanden. (Less)
Abstract
Summary
In Sweden gestational surrogacy is not allowed and has recently become a very controversial and highly topical issue. Due the changing perceptions and beliefs in society, it is now being investigated whether surrogacy can be introduced as a method to overcome involuntary childlessness. An important aspect of consideration must be to the prospective child. In assessing if gestational surrogacy can be allowed in Sweden, therefore should include a children's perspective, with a focus on the best interest of the child.

The aim is to determine whether surrogacy is consistent with the child's best interests and therefore should be allowed in Sweden. Because the child’s best interest is a relatively vague legal concept it must be... (More)
Summary
In Sweden gestational surrogacy is not allowed and has recently become a very controversial and highly topical issue. Due the changing perceptions and beliefs in society, it is now being investigated whether surrogacy can be introduced as a method to overcome involuntary childlessness. An important aspect of consideration must be to the prospective child. In assessing if gestational surrogacy can be allowed in Sweden, therefore should include a children's perspective, with a focus on the best interest of the child.

The aim is to determine whether surrogacy is consistent with the child's best interests and therefore should be allowed in Sweden. Because the child’s best interest is a relatively vague legal concept it must be defined, which is done by a legal dogmatic method. Trough this method some guidance can be found by the directions and ideas in this field, so that a general legal position can be established. Such guidance is available in both the Convention on the Rights of the Child and in Swedish law. Furthermore, it is possible to find some discussions in the field of gamete donation and adoption, regarding the best interests of the child. The best interests of the child, is a matter of that the child shall be entitled to various rights and protections so their needs and interests can be met. This means that the child must have good upbringing with parents who have the potential to provide the care, love and security. Because gestational surrogacy is not regulated in Swedish law, there is not much knowledge to be gained in the Swedish legal sources. Instead based on a critical analytical discourse approach, which is interpreted from a child's perspective, the discourses that were brought about surrogacy must be treated. There are different opinions and beliefs about the risks and problems that surrogacy may lead to the child. For example, potential health risks for the child or that there may be conflicts between the parents and the surrogate mother that may reflect the child negatively. Gestational surrogacy should be consistent with the child's best interests; the method does not entail greater risks for the child than those that occur at other reproduction methods. Furthermore, different problems may be possible to solve through legislation or otherwise, if the method should be justified based upon the child. The child must also be afforded the same rights and protections as other children.

According to studies and investigations, the children conceived through surrogacy are as healthy and well developed as other children. According to the evidence collected in the discourses, surrogacy does not pose any major risks to the unborn child than other methods and should thus be consistent with the child's best interests. By allowing surrogacy in Sweden, it increases the chances infertile to have children and raise a family. The method is also desirable from a child's perspective, where there is an investigation of parenthood, which creates good opportunities for the child to get good life and growing conditions. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jansson, Eva LU
supervisor
organization
alternative title
Gestational surrogacy - in accordance with the Child's best interest?
course
LAGM01 20142
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Gestational surrogacy, Surrogacy, The best interests of the child, Convention on the Rights of the Child, The rights of the child, Human rights, Surrogatmoderskap, Värdmoderskap, Barnets bästa, FNs konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen, Barnrätt, Mänskliga rättigheter, Barns rättigheter, Ofrivillig barnlöshet, Reproduktion
language
Swedish
id
4925863
date added to LUP
2015-02-09 18:01:40
date last changed
2015-02-16 13:37:36
@misc{4925863,
 abstract   = {Summary
In Sweden gestational surrogacy is not allowed and has recently become a very controversial and highly topical issue. Due the changing perceptions and beliefs in society, it is now being investigated whether surrogacy can be introduced as a method to overcome involuntary childlessness. An important aspect of consideration must be to the prospective child. In assessing if gestational surrogacy can be allowed in Sweden, therefore should include a children's perspective, with a focus on the best interest of the child.

The aim is to determine whether surrogacy is consistent with the child's best interests and therefore should be allowed in Sweden. Because the child’s best interest is a relatively vague legal concept it must be defined, which is done by a legal dogmatic method. Trough this method some guidance can be found by the directions and ideas in this field, so that a general legal position can be established. Such guidance is available in both the Convention on the Rights of the Child and in Swedish law. Furthermore, it is possible to find some discussions in the field of gamete donation and adoption, regarding the best interests of the child. The best interests of the child, is a matter of that the child shall be entitled to various rights and protections so their needs and interests can be met. This means that the child must have good upbringing with parents who have the potential to provide the care, love and security. Because gestational surrogacy is not regulated in Swedish law, there is not much knowledge to be gained in the Swedish legal sources. Instead based on a critical analytical discourse approach, which is interpreted from a child's perspective, the discourses that were brought about surrogacy must be treated. There are different opinions and beliefs about the risks and problems that surrogacy may lead to the child. For example, potential health risks for the child or that there may be conflicts between the parents and the surrogate mother that may reflect the child negatively. Gestational surrogacy should be consistent with the child's best interests; the method does not entail greater risks for the child than those that occur at other reproduction methods. Furthermore, different problems may be possible to solve through legislation or otherwise, if the method should be justified based upon the child. The child must also be afforded the same rights and protections as other children.

According to studies and investigations, the children conceived through surrogacy are as healthy and well developed as other children. According to the evidence collected in the discourses, surrogacy does not pose any major risks to the unborn child than other methods and should thus be consistent with the child's best interests. By allowing surrogacy in Sweden, it increases the chances infertile to have children and raise a family. The method is also desirable from a child's perspective, where there is an investigation of parenthood, which creates good opportunities for the child to get good life and growing conditions.},
 author    = {Jansson, Eva},
 keyword   = {Gestational surrogacy,Surrogacy,The best interests of the child,Convention on the Rights of the Child,The rights of the child,Human rights,Surrogatmoderskap,Värdmoderskap,Barnets bästa,FNs konvention om barnets rättigheter,Barnkonventionen,Barnrätt,Mänskliga rättigheter,Barns rättigheter,Ofrivillig barnlöshet,Reproduktion},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Surrogatmoderskap - i enlighet med barnets bästa?},
 year     = {2014},
}