Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Revisors skadeståndsansvar mot tredje man - i ljuset av BDO-domen

Söderberg, Jon LU (2015) JURM02 20142
Department of Law
Abstract (Swedish)
29 kap. 1 och 2 §§ aktiebolagslagen (2005:551) ger aktieägare och annan tredje man rätt att kräva skadestånd av ett aktiebolags revisor. Hur långt revisors skadeståndsansvar mot tredje man sträcker sig enligt dessa bestämmelser har varit föremål för omfattande diskussion, särskilt efter att Hovrätten för Västra Sverige meddelade dom i Prosolvia-målet den 15 augusti 2013 där domstolen ålade ett revisionsbolag att utge ett mycket högt skadestånd på diskutabla grunder. Den 17 april 2014 meddelade Högsta domstolen dom i BDO-målet där domstolen behandlade några av de frågor som uppstod efter hovrättens dom i Prosolvia-målet.

Syftet med uppsatsen är att utreda revisors skadeståndsansvar mot tredje man mot bakgrund av Högsta domstolens dom i... (More)
29 kap. 1 och 2 §§ aktiebolagslagen (2005:551) ger aktieägare och annan tredje man rätt att kräva skadestånd av ett aktiebolags revisor. Hur långt revisors skadeståndsansvar mot tredje man sträcker sig enligt dessa bestämmelser har varit föremål för omfattande diskussion, särskilt efter att Hovrätten för Västra Sverige meddelade dom i Prosolvia-målet den 15 augusti 2013 där domstolen ålade ett revisionsbolag att utge ett mycket högt skadestånd på diskutabla grunder. Den 17 april 2014 meddelade Högsta domstolen dom i BDO-målet där domstolen behandlade några av de frågor som uppstod efter hovrättens dom i Prosolvia-målet.

Syftet med uppsatsen är att utreda revisors skadeståndsansvar mot tredje man mot bakgrund av Högsta domstolens dom i BDO-målet. För att uppnå syftet har jag använt mig av följande frågeställningar.

- Vad är revision?

- Vad är revisors roll?

- Vad är revisors skadeståndsansvar mot tredje man?

- Vilka principer lägger Högsta domstolen till grund för bedömningen i BDO-domen?

Först redogör jag för revisorer och revision i allmänhet samt revisors skadeståndsansvar mot tredje man enligt 29 kap. 1 och 2 §§ aktiebolagslagen. Sedan återger jag bakgrunden till BDO-målet och analyserar Högsta domstolens dom.

Analysen går till på så sätt att jag återger Högsta domstolens resonemang och sedan kommenterar det mot bakgrund av det jag tidigare har redogjort för. Analysen resulterar i en operationalisering av Högsta domstolens kriterier. (Less)
Abstract
Chapter 29. §§ 1 and 2 of the Swedish Companies Act (2005:551) give shareholders and other third parties the right to claim damages from a limited company auditor. How far auditor liability to third parties extends under these provisions have been the subject of vast discussion, in partigular after the Court of Appeal for Western Sweden's judgment, on August 15, 2013, in the Prosolvia Case, in which the court ordered an auditing firm to pay a very high compensation on questionable grounds. On April 17, 2014, the Supreme Court gave judgment in the BDO Case where the court treated some of the issues that arose after the Court of Appeal's judgment in the Prosolvia Case.

The purpose of this paper is to investigate auditor liability against... (More)
Chapter 29. §§ 1 and 2 of the Swedish Companies Act (2005:551) give shareholders and other third parties the right to claim damages from a limited company auditor. How far auditor liability to third parties extends under these provisions have been the subject of vast discussion, in partigular after the Court of Appeal for Western Sweden's judgment, on August 15, 2013, in the Prosolvia Case, in which the court ordered an auditing firm to pay a very high compensation on questionable grounds. On April 17, 2014, the Supreme Court gave judgment in the BDO Case where the court treated some of the issues that arose after the Court of Appeal's judgment in the Prosolvia Case.

The purpose of this paper is to investigate auditor liability against third parties in the light of the Supreme Court judgment in the BDO Case. To achieve the purpose, I have used the following questions.

- What is auditing?

- What is the role of the auditor?

- What is auditor liability against third parties?

- What principles does the Supreme Court apply in the assessment of the BDO Judgment?

First, I present information about auditors and audit in general, and, auditor liability to third parties under Chapter 29. §§ 1 and 2 of the Swedish Companies Act. Second, I reproduce the background of the BDO Case before I analyze the Supreme Court’s judgment.

The analysis is done in such a way that I present the Supreme Court's reasoning and then I comment it in the light of the background knowledge I previously accounted for. The analysis results in an operationalization of the Supreme Court's criteria. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Söderberg, Jon LU
supervisor
organization
alternative title
Auditor Liability to Third Parties - in Light of the BDO Judgment
course
JURM02 20142
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
civilrätt, associationsrätt, skadeståndsrätt
language
Swedish
id
4927115
date added to LUP
2016-02-17 15:06:52
date last changed
2016-02-17 15:06:52
@misc{4927115,
 abstract   = {Chapter 29. §§ 1 and 2 of the Swedish Companies Act (2005:551) give shareholders and other third parties the right to claim damages from a limited company auditor. How far auditor liability to third parties extends under these provisions have been the subject of vast discussion, in partigular after the Court of Appeal for Western Sweden's judgment, on August 15, 2013, in the Prosolvia Case, in which the court ordered an auditing firm to pay a very high compensation on questionable grounds. On April 17, 2014, the Supreme Court gave judgment in the BDO Case where the court treated some of the issues that arose after the Court of Appeal's judgment in the Prosolvia Case.

The purpose of this paper is to investigate auditor liability against third parties in the light of the Supreme Court judgment in the BDO Case. To achieve the purpose, I have used the following questions.

-	What is auditing?

-	What is the role of the auditor?

-	What is auditor liability against third parties?

-	What principles does the Supreme Court apply in the assessment of the BDO Judgment?

First, I present information about auditors and audit in general, and, auditor liability to third parties under Chapter 29. §§ 1 and 2 of the Swedish Companies Act. Second, I reproduce the background of the BDO Case before I analyze the Supreme Court’s judgment. 

The analysis is done in such a way that I present the Supreme Court's reasoning and then I comment it in the light of the background knowledge I previously accounted for. The analysis results in an operationalization of the Supreme Court's criteria.},
 author    = {Söderberg, Jon},
 keyword   = {civilrätt,associationsrätt,skadeståndsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Revisors skadeståndsansvar mot tredje man - i ljuset av BDO-domen},
 year     = {2015},
}