Advanced

Man är som man är. En undersökning om behovet av fortbildning i jämställdhet, genus och normkritik bland musiklärare på en gymnasieskola.

Lundberg, Jonas LU (2014) In Malmö Academy of Music LMMN91 20142
Malmö Academy of Music
Abstract (Swedish)
Studiens syfte är att primärt att ta reda på vilka behov musiklärare på en gymnasieskola har av fortbildning kring jämställdhet, genus och normkritik i ensembleundervisning. I ett vidare perspektiv syftar också studien till att utgöra grunden för ett normkritiskt fortbildningsmaterial riktat till lärare i ensemble. Bakgrunden till studien bygger på att det svenska samhället år 2014 fortfarande brister i jämställdhet på många plan. Musikundervisningen i våra skolor är inget undantag (Bergman, 2009; Björck, 2011; Borgström Källén, 2014a). Detta faktum gås igenom och kopplas till feministiska teorier som genuspedagogik och normkritisk pedagogik. Tidigare forskning om genus och normkritik i relation till musik och musikpedagogik redovisas... (More)
Studiens syfte är att primärt att ta reda på vilka behov musiklärare på en gymnasieskola har av fortbildning kring jämställdhet, genus och normkritik i ensembleundervisning. I ett vidare perspektiv syftar också studien till att utgöra grunden för ett normkritiskt fortbildningsmaterial riktat till lärare i ensemble. Bakgrunden till studien bygger på att det svenska samhället år 2014 fortfarande brister i jämställdhet på många plan. Musikundervisningen i våra skolor är inget undantag (Bergman, 2009; Björck, 2011; Borgström Källén, 2014a). Detta faktum gås igenom och kopplas till feministiska teorier som genuspedagogik och normkritisk pedagogik. Tidigare forskning om genus och normkritik i relation till musik och musikpedagogik redovisas också i teorikapitlet.
Litteraturstudier tillsammans med en fokusgruppintervju med tre manliga musiklärare har utformat resultatet. Det pekar på att informanterna har viss kunskap i frågor som rör jämställdhet och genus, men musiklärarna har svårt att uppfylla alla krav utifrån Skolverkets läroplaner. För att komma åt dessa brister föreslår författaren fortbildning i normkritisk pedagogik och genuspedagogik överlag, men också en rad konkreta övningar. De är riktade både till skolpersonal i allmänhet och specifikt till musiklärare i ensemble. (Less)
Popular Abstract
The study's purpose is primarily to find out what needs teachers at an upper secondary school have in terms of continuing education on gender equality, gender and norm criticism in ensemble learning. More broadly, the study aims to provide the basis for a norm-critical training material for teachers in ensemble playing. The background to the study is based on the fact that Swedish society in 2014 still has gaps in gender equality on many levels. The music education in our schools is no exception (Bergman, 2009; Björck, 2011; Borgström Källén, 2014a). This fact is reviewed and linked to feminist theories of gender pedagogy and norm critical pedagogy. Previous research on gender and norm criticism in relation to music and music education are... (More)
The study's purpose is primarily to find out what needs teachers at an upper secondary school have in terms of continuing education on gender equality, gender and norm criticism in ensemble learning. More broadly, the study aims to provide the basis for a norm-critical training material for teachers in ensemble playing. The background to the study is based on the fact that Swedish society in 2014 still has gaps in gender equality on many levels. The music education in our schools is no exception (Bergman, 2009; Björck, 2011; Borgström Källén, 2014a). This fact is reviewed and linked to feminist theories of gender pedagogy and norm critical pedagogy. Previous research on gender and norm criticism in relation to music and music education are also presented in the theory chapter.
The study includes literature studies and a focus group interview with three male music teachers. The results indicates that the informants have some knowledge on issues relating to gender equality and gender. But music teachers find it difficult to meet all the requirements based on the National Agency for Education curricula. To access these shortcomings the author proposes training in norm critical pedagogy and gender education in general, but also a series of practical exercises. They are directed to both the school staff in general and specifically to the ensemble teachers. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lundberg, Jonas LU
supervisor
organization
alternative title
I am what I am. A study about music teachers needs for further education on gender equality, gender and norm criticism at an upper secondary school.
course
LMMN91 20142
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
educational sciences, gender, gender equality, music, music education, norms, norm critical pedagogy, utbildningsvetenskap, musik, musikpedagogik, normer, normkritisk pedagogik, jämställdhet, genus
publication/series
Malmö Academy of Music
language
Swedish
id
4936607
date added to LUP
2015-01-21 16:40:49
date last changed
2015-01-21 16:40:49
@misc{4936607,
 abstract   = {Studiens syfte är att primärt att ta reda på vilka behov musiklärare på en gymnasieskola har av fortbildning kring jämställdhet, genus och normkritik i ensembleundervisning. I ett vidare perspektiv syftar också studien till att utgöra grunden för ett normkritiskt fortbildningsmaterial riktat till lärare i ensemble. Bakgrunden till studien bygger på att det svenska samhället år 2014 fortfarande brister i jämställdhet på många plan. Musikundervisningen i våra skolor är inget undantag (Bergman, 2009; Björck, 2011; Borgström Källén, 2014a). Detta faktum gås igenom och kopplas till feministiska teorier som genuspedagogik och normkritisk pedagogik. Tidigare forskning om genus och normkritik i relation till musik och musikpedagogik redovisas också i teorikapitlet.
Litteraturstudier tillsammans med en fokusgruppintervju med tre manliga musiklärare har utformat resultatet. Det pekar på att informanterna har viss kunskap i frågor som rör jämställdhet och genus, men musiklärarna har svårt att uppfylla alla krav utifrån Skolverkets läroplaner. För att komma åt dessa brister föreslår författaren fortbildning i normkritisk pedagogik och genuspedagogik överlag, men också en rad konkreta övningar. De är riktade både till skolpersonal i allmänhet och specifikt till musiklärare i ensemble.},
 author    = {Lundberg, Jonas},
 keyword   = {educational sciences,gender,gender equality,music,music education,norms,norm critical pedagogy,utbildningsvetenskap,musik,musikpedagogik,normer,normkritisk pedagogik,jämställdhet,genus},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Malmö Academy of Music},
 title    = {Man är som man är. En undersökning om behovet av fortbildning i jämställdhet, genus och normkritik bland musiklärare på en gymnasieskola.},
 year     = {2014},
}