Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Otillbörliga affärsmetoder mellan näringsidkare - Inom leveranskedjan för dagligvaror

Thörnblad, Sofie LU (2015) HARH12 20142
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Mellan näringsidkare råder i regel möjlighet att välja de affärsmetoder och villkor som passar det specifika affärsförhållandet. Däremot finns det förfaranden som definieras som otillbörliga. Sådana affärsmetoder har enligt Europeiska kommissionen negativ effekt, i synnerhet gentemot små- och medelstora företag (SME:s). Det finns inte någon övergripande EU-lagstiftning som reglerar otillbörliga affärsmetoder mellan näringsidkare och några lagstiftningsåtgärder på EU-nivå förespråkas inte i dagsläget.
I denna rättsvetenskapliga uppsats kommer författaren att klargöra i vilken utsträckning otillbörliga affärsmetoder kan förbjudas genom bestämmelser i Marknadsföringslagen (2008:486) (MFL) och Lag (1984:292) om avtalsvillkor mellan... (More)
Mellan näringsidkare råder i regel möjlighet att välja de affärsmetoder och villkor som passar det specifika affärsförhållandet. Däremot finns det förfaranden som definieras som otillbörliga. Sådana affärsmetoder har enligt Europeiska kommissionen negativ effekt, i synnerhet gentemot små- och medelstora företag (SME:s). Det finns inte någon övergripande EU-lagstiftning som reglerar otillbörliga affärsmetoder mellan näringsidkare och några lagstiftningsåtgärder på EU-nivå förespråkas inte i dagsläget.
I denna rättsvetenskapliga uppsats kommer författaren att klargöra i vilken utsträckning otillbörliga affärsmetoder kan förbjudas genom bestämmelser i Marknadsföringslagen (2008:486) (MFL) och Lag (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare (AVLN). Särskilt genom att studera de fyra affärsmetoderna; oklara och ospecificerade avtalsvillkor, avtalsvillkorsändring och orättvis överföring av kommersiell risk, som är vanligt förekommande inom livsmedelssektorn. Vidare kommer det att fastställas om befintliga regler är tillräckliga eller om det – de lege ferenda – finns behov av nya regler. I uppsatsen har rättskälleläran tillämpats som metod. Detta innebär att lagtext, förarbeten, doktrin och rättspraxis har använts för att tolka och analysera gällande rätt.
Bestämmelserna i MFL och AVLN är formellt sett tillämpliga på oklara och ospecificerade avtalsvillkor, avtalsvillkorsändring och orättvis överföring av kommersiell risk men det råder stor rättsosäkerhet beträffande reglernas räckvidd. Detta beror på att bestämmelserna är generellt utformade och att det finns begränsat med rättspraxis som behandlar rättsområdet. Detta innebär en problematik för SME:s som är i behov av enkla och tydliga regler. (Less)
Popular Abstract
In general traders are able to choose trading practices and conditions that will suit their business relationships. However there are producers that are defined as unfair trading practices. Such practices may cause negative effects, in particular concerning small- and medium sized enterprises (SME:s). There is no existing EU-legislation that regulates unfair trading practices between manufacturers and it is not being advocated at present.
In this thesis the author clarifies in which extent unfair trading practices may be prohibited by using rules in the Marketing Act (2008:486) and the Swedish Act relating to unfair contract terms between manufacturers (1984:292) (AVLN). The thesis has focused on the four business practices; Ambiguous... (More)
In general traders are able to choose trading practices and conditions that will suit their business relationships. However there are producers that are defined as unfair trading practices. Such practices may cause negative effects, in particular concerning small- and medium sized enterprises (SME:s). There is no existing EU-legislation that regulates unfair trading practices between manufacturers and it is not being advocated at present.
In this thesis the author clarifies in which extent unfair trading practices may be prohibited by using rules in the Marketing Act (2008:486) and the Swedish Act relating to unfair contract terms between manufacturers (1984:292) (AVLN). The thesis has focused on the four business practices; Ambiguous Contract Terms and Lack of Written Contracts, Retroactive Contract Changes and Unfair Transfer of Commercial Risk, which are commonly found in the food sector. Furthermore, it will be determined whether existing regulations are sufficient or if – lege ferenda – new rules are required. In this thesis the author have been studying Swedish law, preparatory work, practice and doctrine.
The study displays that the rules can formally be used to forbid Ambiguous Contract Terms and Lack of Written Contracts, Retroactive Contract Changes and Unfair Transfer of Commercial Risk. However, it is uncertain which scope the legal framework has. The explanation is that the rules and the framework are generally designed and there is a limited praxis that deals with this kind of questions. This results in problems for SME:s that are in need of simple and clear rules. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{4939328,
 abstract   = {Mellan näringsidkare råder i regel möjlighet att välja de affärsmetoder och villkor som passar det specifika affärsförhållandet. Däremot finns det förfaranden som definieras som otillbörliga. Sådana affärsmetoder har enligt Europeiska kommissionen negativ effekt, i synnerhet gentemot små- och medelstora företag (SME:s). Det finns inte någon övergripande EU-lagstiftning som reglerar otillbörliga affärsmetoder mellan näringsidkare och några lagstiftningsåtgärder på EU-nivå förespråkas inte i dagsläget.
I denna rättsvetenskapliga uppsats kommer författaren att klargöra i vilken utsträckning otillbörliga affärsmetoder kan förbjudas genom bestämmelser i Marknadsföringslagen (2008:486) (MFL) och Lag (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare (AVLN). Särskilt genom att studera de fyra affärsmetoderna; oklara och ospecificerade avtalsvillkor, avtalsvillkorsändring och orättvis överföring av kommersiell risk, som är vanligt förekommande inom livsmedelssektorn. Vidare kommer det att fastställas om befintliga regler är tillräckliga eller om det – de lege ferenda – finns behov av nya regler. I uppsatsen har rättskälleläran tillämpats som metod. Detta innebär att lagtext, förarbeten, doktrin och rättspraxis har använts för att tolka och analysera gällande rätt.
Bestämmelserna i MFL och AVLN är formellt sett tillämpliga på oklara och ospecificerade avtalsvillkor, avtalsvillkorsändring och orättvis överföring av kommersiell risk men det råder stor rättsosäkerhet beträffande reglernas räckvidd. Detta beror på att bestämmelserna är generellt utformade och att det finns begränsat med rättspraxis som behandlar rättsområdet. Detta innebär en problematik för SME:s som är i behov av enkla och tydliga regler.},
 author    = {Thörnblad, Sofie},
 keyword   = {business and economics,food-supply chain,unfair trading practices,livsmedelssektorn. Business-to-Business,marknadsföringslagen,lag om avtalsvillkor mellan näringsidkare,marknadsrätt,näringsidkarförhållanden,small-and medium sized enterprises.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Otillbörliga affärsmetoder mellan näringsidkare - Inom leveranskedjan för dagligvaror},
 year     = {2015},
}