Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ansvarsutredningar av tre potentiellt förorenade fastigheter i Helsingborgs stad

Ingvaldson, Ola LU (2015) In Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet; GEOL01 20142
Department of Geology
Abstract (Swedish)
I Sverige finns det ett stort antal områden som är förorenade. En uppskattning från Naturvårds-verket är att det kan finnas över 82000 sådana områden. Helsingborgs stad har identifierat fastigheter inom kommungränsen som eventuellt kan vara förorenade. Basen för Helsingborgs arbete är tidigare fastighetsundersök-ningar, så kallade MIFO fas1-undersökningar, utförda av Länsstyrelsen i Skåne. I samarbete med Helsingborgs stad har tre av de identifierade fastigheterna valts ut för att bli föremål för ansvarsutredningar. Syftet med en ansvarsut-redning är att identifiera en (eller flera) part(er) som är ansvarig för att området är förorenat. Finns det en ansvarig part går det att ålägga denna part att utreda föroreningen och, om behov finns,... (More)
I Sverige finns det ett stort antal områden som är förorenade. En uppskattning från Naturvårds-verket är att det kan finnas över 82000 sådana områden. Helsingborgs stad har identifierat fastigheter inom kommungränsen som eventuellt kan vara förorenade. Basen för Helsingborgs arbete är tidigare fastighetsundersök-ningar, så kallade MIFO fas1-undersökningar, utförda av Länsstyrelsen i Skåne. I samarbete med Helsingborgs stad har tre av de identifierade fastigheterna valts ut för att bli föremål för ansvarsutredningar. Syftet med en ansvarsut-redning är att identifiera en (eller flera) part(er) som är ansvarig för att området är förorenat. Finns det en ansvarig part går det att ålägga denna part att utreda föroreningen och, om behov finns, efterbehandla fastigheten. På så sätt kan det totala antalet förorenade områden i Sverige minskas, dessutom utan att utnyttja offentliga medel i de fallen parten är en privat operatör. Resultatet av ansvarsutredningarna är att i två av fallen bedöms historiska verksamhets-utövare ha ett ansvar för de potentiellt förorenade fastigheterna. För den tredje fastigheten går det inte att finna en ansvarig part. Den problematik som har identifierats i samband med arbetet av ansvarsutredningarna är långa tids-förlopp, med det menas att det kan vara länge sedan en verksamhet startades och/eller avslutades. Utöver problem med besvärliga tidsförhållanden kan det vara svårt att finna tillförlitliga källor till information, en ansvarsutredning kräver ett förhållandevis brett kompetensspektra, en verksamhetsutövare kan ha genomgått förändringar under ti-dens gång och en del verksamhetsutövare är inte nödvändigtvis intresserade av ha en diskussion om ansvar. (Less)
Popular Abstract
In Sweden there are numerous polluted places. An estimation from the Swedish Environmental Protection Agency puts the number to more than 82000. The City of Helsingborg have identified potentially polluted real estate properties within its city limits. The city based its efforts on prior work from the Skåne County Administrative Board, so called MIFO phase1-investigations. In cooperation with the City of Helsingborg three of the properties has been selected as targets for Accountability Reports. The purpose of an Accountability Report is to identify one (or several) party (parties) that is (are) responsible for a specific area being polluted. If a responsible party can be recognised then the party can be charged to investigate the... (More)
In Sweden there are numerous polluted places. An estimation from the Swedish Environmental Protection Agency puts the number to more than 82000. The City of Helsingborg have identified potentially polluted real estate properties within its city limits. The city based its efforts on prior work from the Skåne County Administrative Board, so called MIFO phase1-investigations. In cooperation with the City of Helsingborg three of the properties has been selected as targets for Accountability Reports. The purpose of an Accountability Report is to identify one (or several) party (parties) that is (are) responsible for a specific area being polluted. If a responsible party can be recognised then the party can be charged to investigate the pollution and, if there is a need, to decon-taminate the property. In such a way the total number of polluted places in Sweden can be reduced, this without using public funding given that the party’s origin stems from the private sector. The outcome of the completed Accountability Reports is that in two cases historical operators (business enterprises) can be held accountable for the potentially polluted properties. No accountable party was found in the third case. One issue that arose from wor-king with Accountability Reports are the long periods of time, meaning that the date an enterprise started and/or stopped can be a long time ago. Furthermore, beyond the timing issue, it can be difficult to find reliable sources for information, an Accountability Report demands a relative wide range of competencies, an operator (business enter-prise) may transform over time and some historical operators are not necessarily interested in a discussion about accountability. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ingvaldson, Ola LU
supervisor
organization
course
GEOL01 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
polluted places, Swedish Environmental Code, after pollution treatment, MIFO accountability report, förorenat område, miljöbalken, ansvarsutredning, efterbehandling
publication/series
Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet;
report number
423
language
Swedish
id
5041817
date added to LUP
2015-02-02 14:50:01
date last changed
2015-02-02 14:50:01
@misc{5041817,
 abstract   = {I Sverige finns det ett stort antal områden som är förorenade. En uppskattning från Naturvårds-verket är att det kan finnas över 82000 sådana områden. Helsingborgs stad har identifierat fastigheter inom kommungränsen som eventuellt kan vara förorenade. Basen för Helsingborgs arbete är tidigare fastighetsundersök-ningar, så kallade MIFO fas1-undersökningar, utförda av Länsstyrelsen i Skåne. I samarbete med Helsingborgs stad har tre av de identifierade fastigheterna valts ut för att bli föremål för ansvarsutredningar. Syftet med en ansvarsut-redning är att identifiera en (eller flera) part(er) som är ansvarig för att området är förorenat. Finns det en ansvarig part går det att ålägga denna part att utreda föroreningen och, om behov finns, efterbehandla fastigheten. På så sätt kan det totala antalet förorenade områden i Sverige minskas, dessutom utan att utnyttja offentliga medel i de fallen parten är en privat operatör. Resultatet av ansvarsutredningarna är att i två av fallen bedöms historiska verksamhets-utövare ha ett ansvar för de potentiellt förorenade fastigheterna. För den tredje fastigheten går det inte att finna en ansvarig part. Den problematik som har identifierats i samband med arbetet av ansvarsutredningarna är långa tids-förlopp, med det menas att det kan vara länge sedan en verksamhet startades och/eller avslutades. Utöver problem med besvärliga tidsförhållanden kan det vara svårt att finna tillförlitliga källor till information, en ansvarsutredning kräver ett förhållandevis brett kompetensspektra, en verksamhetsutövare kan ha genomgått förändringar under ti-dens gång och en del verksamhetsutövare är inte nödvändigtvis intresserade av ha en diskussion om ansvar.},
 author    = {Ingvaldson, Ola},
 keyword   = {polluted places,Swedish Environmental Code,after pollution treatment,MIFO accountability report,förorenat område,miljöbalken,ansvarsutredning,efterbehandling},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet;},
 title    = {Ansvarsutredningar av tre potentiellt förorenade fastigheter i Helsingborgs stad},
 year     = {2015},
}