Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Bedömning av brandspridning i tät trähusbebyggelse

Wikensten, Anton LU (2014) In LUTVDG/TVBB VBRM10 20142
Division of Fire Safety Engineering
Risk Management and Safety Engineering (M.Sc.Eng.)
Division of Risk Management and Societal Safety
Abstract (Swedish)
The purpose of this report was to examine if there was an easy way for the rescue services to get knowledge about the possible consequences regarding a fire in an area of densely-built wooden buildings. By following the method proposed in this report rescue services can get an understanding if their capacity to combat a fire in this type of area is sufficient. The method is originated in two pathways of fire spread and by dividing them into sub-models and using typical parameter values for the area type a resulting checklist was obtained. The method can be used to determine the time until fire spread for six typical configurations and how many houses that will be subjected to a radiation level higher than the critical radiation level for... (More)
The purpose of this report was to examine if there was an easy way for the rescue services to get knowledge about the possible consequences regarding a fire in an area of densely-built wooden buildings. By following the method proposed in this report rescue services can get an understanding if their capacity to combat a fire in this type of area is sufficient. The method is originated in two pathways of fire spread and by dividing them into sub-models and using typical parameter values for the area type a resulting checklist was obtained. The method can be used to determine the time until fire spread for six typical configurations and how many houses that will be subjected to a radiation level higher than the critical radiation level for wood. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Värdering av brandspridningsrisker i tät trähusbebyggelse
I tät trähusbebyggelse kan en uppkommen brand snabbt sprida sig till intilliggande byggnader och det finns även förutsättningar för att branden skall utvecklas och bli omfattande. Men frågan är hur omfattande kan en brand kan bli? Och inom vilken tidsram kan brandspridning ske? I detta arbete presenteras en metod som räddningstjänsten kan använda för att besvara dessa frågor.
Historiskt har trä varit ett vanligt förekommande byggnadsmaterial och är så än idag. Detta är till följd av att Sverige ligger vid det norra barrskogsbältet och det finns god tillgång till rakvuxet virke. Historiskt har det också varit vanligt att husen byggdes tätt för att effektivt nyttja tillgänglig yta.... (More)
Värdering av brandspridningsrisker i tät trähusbebyggelse
I tät trähusbebyggelse kan en uppkommen brand snabbt sprida sig till intilliggande byggnader och det finns även förutsättningar för att branden skall utvecklas och bli omfattande. Men frågan är hur omfattande kan en brand kan bli? Och inom vilken tidsram kan brandspridning ske? I detta arbete presenteras en metod som räddningstjänsten kan använda för att besvara dessa frågor.
Historiskt har trä varit ett vanligt förekommande byggnadsmaterial och är så än idag. Detta är till följd av att Sverige ligger vid det norra barrskogsbältet och det finns god tillgång till rakvuxet virke. Historiskt har det också varit vanligt att husen byggdes tätt för att effektivt nyttja tillgänglig yta. När dessa två karaktärsdrag kombineras blir följden ofördelaktig, sett ur brandteknisk synpunkt. Detta då trä, till skillnad från andra vanliga byggnadsmaterial så som betong eller tegel, är brännbart. Samtidigt innebär kortare avstånd fler möjliga spridningsvägar. Bränder i tät trähusbebyggelse kan därmed få förödande konsekvenser. Detta har också visat sig i historien då ett antal större bränder har uppkommit och i vissa fall har hela städer brunnit ner. På sina ställen finns fortfarande bebyggelsetypen kvar och därmed även brandriskerna. Den täta trähusbebyggelsen är en del av det svenska kulturarvet och värt att bevara. Utöver det kulturella värdet så innebär en brand i bebyggelsetypen också en risk för andra värden så som människors liv och hälsa, samt ekonomiska.
Räddningstjänsten har en naturlig del i hanteringen av dessa risker. Det är därför intressant för dem att kunna bedöma sin egen förmåga och hur väl den räcker till för att hantera ett sådant scenario. Generellt finns det god kunskap inom räddningstjänsten om de egna resurserna men det har funnits svårigheter i att skapa ett underlag att väga dessa mot. I arbetet presenteras en metod för hur räddningstjänsten ska kunna bedömmma konsekvensen av en brand. Resultatet kan komma till användning både i räddningstjänstens operativa och förebyggande arbete. Ett resultat kan utgöra underlag för planering av resurser med avseende exempelvis släckvattenförsörjning, manskap och utrustning. Det kan även utgöra ett underlag för planering av insatser för att se till att rätt angreppssätt används. Det kan dess utom utgöra underlag för förebyggande åtgärder genom att vissa hus utmärker sig som särskilt kritiska med avseende brandspridning och det kan därmed vara motiverat att rikta förebyggande insatser dit.
Metoden utförs i form av en inventering av byggnadsbeståndet inom det området som ska bedömas. Vid inventering inhämtas data utifrån en checklista. Principen är att utföraren inhämtar data till checklistan för att sedan direkt kunna läsa av resultatet i en tabell. Tidsvinsten i detta ligger i att utföraren själv inte behöver genomföra alla beräkningssteg. Brandspridning mellan byggnader kan ske på många olika sätt men de spridningsvägar som hanteras i metoden är två stycken som lyfts fram i litteraturen som särskilt väsentliga. Dessa är spridning till följd av värmestrålning från fönster och spridning till följd av värmestrålning från en flamma vid takgenombränning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wikensten, Anton LU
supervisor
organization
alternative title
Assessment of fire hazards in an area densely-built and composed of wooden buildings
course
VBRM10 20142
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Conflagration, fire spread, flying brands, consequence assessment, fire hazard, wooden buildings, trähusbebyggelse, konflagrationsbrand, brandspridning, spridningsvägar, takgenombränning, fönsterflamma, flygbränder, konsekvensbedömning, checklista
publication/series
LUTVDG/TVBB
report number
5482
ISSN
1402-3504
language
Swedish
id
5042699
date added to LUP
2015-02-03 11:45:37
date last changed
2020-12-03 14:26:09
@misc{5042699,
 abstract   = {The purpose of this report was to examine if there was an easy way for the rescue services to get knowledge about the possible consequences regarding a fire in an area of densely-built wooden buildings. By following the method proposed in this report rescue services can get an understanding if their capacity to combat a fire in this type of area is sufficient. The method is originated in two pathways of fire spread and by dividing them into sub-models and using typical parameter values for the area type a resulting checklist was obtained. The method can be used to determine the time until fire spread for six typical configurations and how many houses that will be subjected to a radiation level higher than the critical radiation level for wood.},
 author    = {Wikensten, Anton},
 issn     = {1402-3504},
 keyword   = {Conflagration,fire spread,flying brands,consequence assessment,fire hazard,wooden buildings,trähusbebyggelse,konflagrationsbrand,brandspridning,spridningsvägar,takgenombränning,fönsterflamma,flygbränder,konsekvensbedömning,checklista},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {LUTVDG/TVBB},
 title    = {Bedömning av brandspridning i tät trähusbebyggelse},
 year     = {2014},
}