Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Cyklandes framkomlighet på cykelöverfart

Dabagh, Sirwan LU (2015) In TVTT VTTL01 20141
Transport and Roads
Abstract (Swedish)
Generellt sett har cyklande alltid väjningsplikt när de korsar en körbana från en cykelbana. Syftet med detta projekt är att jämföra effekten av omvänd väjningsplikt, det vill säga då motorfordon har skyldighet att väja för cyklande, med traditionell cykelöverfart där cyklande ska ge företräde. Avsikten är att bedöma framkomligheten för cyklande vid cykelöverfarter med olika väjningsreglering och utformning.
Denna studie bestod av två huvuddelar, en litteraturstudie och en fältstudie. Den senare bestod i sig av två delar, en väjningsstudie och en hastighetsstudie. Väjningsstudien hade i syfte att studera interaktionen mellan motorfordonsförare och cyklande, och hastighetsstudien syftade i att studera vilka hastigheter motorfordonsförare... (More)
Generellt sett har cyklande alltid väjningsplikt när de korsar en körbana från en cykelbana. Syftet med detta projekt är att jämföra effekten av omvänd väjningsplikt, det vill säga då motorfordon har skyldighet att väja för cyklande, med traditionell cykelöverfart där cyklande ska ge företräde. Avsikten är att bedöma framkomligheten för cyklande vid cykelöverfarter med olika väjningsreglering och utformning.
Denna studie bestod av två huvuddelar, en litteraturstudie och en fältstudie. Den senare bestod i sig av två delar, en väjningsstudie och en hastighetsstudie. Väjningsstudien hade i syfte att studera interaktionen mellan motorfordonsförare och cyklande, och hastighetsstudien syftade i att studera vilka hastigheter motorfordonsförare generellt håller på respektive studerad cykelöverfart.
Datamaterialet visar att den generella väjningsbenägenheten hos motorfordonsförarna vid två av de tre studerade cykelöverfarterna är mycket hög, samt relativt högt vid den tredje. Resultatet av väjningsandelen korrelerar med fordonens hastigheter, vid de platser där förarna höll lägst medelhastighet tenderade också fler motorfordonsförare ge cyklande företräde.
De två cykelöverfarter med mycket hög väjningsbenägenheten är upphöjda. Vid den plats med högst väjningsbenägenhet är cykelflödet dessutom synnerligen hög, däröver finns en lokal trafikföreskrift som ger cyklande företräde.
Resultatet av denna studie tyder på att väjningsandelen gentemot cyklande ökar då det finns en skyldighet att väja för cyklande vid cykelöverfart samt då överfarten är upphöjd och har hög cykelflöde. Resultatet av denna studie behöver kompletteras med framtida forskning. (Less)
Popular Abstract
Generally cyclists are obliged to give way when crossing a roadway from a bicycle path. The purpose of this thesis is to compare the effect of reverse right of way, that is when motor vehicles have duty to give cyclists way, with traditional crossing were cyclists are obliged to yield. The intention is to assess the level of service of cyclist on bicycle crossings with different yielding regulation and design.
The study consisted of two main parts, a litterature study and a field study. The latter consisted in itself of two parts, a yielding study and a speed study. The aim of the yielding study was to study the interaction between motor vehicle drivers and cyclists, and the aim of the speed study was to measure what speeds the drivers... (More)
Generally cyclists are obliged to give way when crossing a roadway from a bicycle path. The purpose of this thesis is to compare the effect of reverse right of way, that is when motor vehicles have duty to give cyclists way, with traditional crossing were cyclists are obliged to yield. The intention is to assess the level of service of cyclist on bicycle crossings with different yielding regulation and design.
The study consisted of two main parts, a litterature study and a field study. The latter consisted in itself of two parts, a yielding study and a speed study. The aim of the yielding study was to study the interaction between motor vehicle drivers and cyclists, and the aim of the speed study was to measure what speeds the drivers generally have on the studied bicycle crossings.
The data show that the general yielding behaviour of motor vehicle drivers at two of the three studied bicycle crossings are very high and relatively high at the third. The result of yielding study correlates to the vehicle speeds, were the lowest average speeds was measured more drivers tended to give cyclist priority.
The two crossings where the yielding behaviour were very high are elevated. At the location with the highest yielding behaviour the bicycle flow is particularly high. In addition, on that specific place there is a local traffic regulation that give cyclists priority.
The result of this study suggest that the percentage of yielding for cyclists increase when there is a obligation to give way for cyclists on bicycle crossings and when the crossing is elevated and have a high bicycle flow. The results of this study must however be supplemented with future research. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dabagh, Sirwan LU
supervisor
organization
alternative title
Cyclist’s level of service on bicycle crossing
course
VTTL01 20141
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
hastighet, framkomlighet, cykelöverfart, väjningsplikt, cykelpassage
publication/series
TVTT
report number
273
ISSN
1653-1922
other publication id
LUTVDG/(TVTT-5239)/1-73/2015
language
Swedish
id
5050495
date added to LUP
2015-04-23 12:42:22
date last changed
2016-05-27 15:56:24
@misc{5050495,
 abstract   = {Generellt sett har cyklande alltid väjningsplikt när de korsar en körbana från en cykelbana. Syftet med detta projekt är att jämföra effekten av omvänd väjningsplikt, det vill säga då motorfordon har skyldighet att väja för cyklande, med traditionell cykelöverfart där cyklande ska ge företräde. Avsikten är att bedöma framkomligheten för cyklande vid cykelöverfarter med olika väjningsreglering och utformning.
Denna studie bestod av två huvuddelar, en litteraturstudie och en fältstudie. Den senare bestod i sig av två delar, en väjningsstudie och en hastighetsstudie. Väjningsstudien hade i syfte att studera interaktionen mellan motorfordonsförare och cyklande, och hastighetsstudien syftade i att studera vilka hastigheter motorfordonsförare generellt håller på respektive studerad cykelöverfart.
Datamaterialet visar att den generella väjningsbenägenheten hos motorfordonsförarna vid två av de tre studerade cykelöverfarterna är mycket hög, samt relativt högt vid den tredje. Resultatet av väjningsandelen korrelerar med fordonens hastigheter, vid de platser där förarna höll lägst medelhastighet tenderade också fler motorfordonsförare ge cyklande företräde. 
De två cykelöverfarter med mycket hög väjningsbenägenheten är upphöjda. Vid den plats med högst väjningsbenägenhet är cykelflödet dessutom synnerligen hög, däröver finns en lokal trafikföreskrift som ger cyklande företräde.
Resultatet av denna studie tyder på att väjningsandelen gentemot cyklande ökar då det finns en skyldighet att väja för cyklande vid cykelöverfart samt då överfarten är upphöjd och har hög cykelflöde. Resultatet av denna studie behöver kompletteras med framtida forskning.},
 author    = {Dabagh, Sirwan},
 issn     = {1653-1922},
 keyword   = {hastighet,framkomlighet,cykelöverfart,väjningsplikt,cykelpassage},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {TVTT},
 title    = {Cyklandes framkomlighet på cykelöverfart},
 year     = {2015},
}