Advanced

Hantering av miljörisker i Trafikverkets stora investeringsprojekt - En fallstudie av järnvägsprojekt Mälarbanan

Dixner, Charlotta LU (2015) FMI820 20142
Environmental Engineering (M.Sc.Eng.)
Environmental and Energy Systems Studies
Abstract (Swedish)
Den process som följer efter att miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) har utfärdats behandlas i för liten utsträckning och i Trafikverkets egen handbok för MKB beskrivs att integreringen av miljöfrågor i planerings- och projekteringsprocessen är en av de största utmaningarna. Syftet med detta examensarbete är att kartlägga hur miljörisker i MKB hanteras i ett investeringsprojekts övergripande projektriskarbete, vilka svårigheter det innebär samt potentiella förbättrings- och utvecklingsmöjligheter. Studien baseras på en litteraturstudie samt på en fallstudie där intervjuer har genomförts på projekt Mälarbanan med miljöspecialister, stabschef, delprojektledare och projekteringsledare.
Resultatet visar att hanteringen av miljörisker i... (More)
Den process som följer efter att miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) har utfärdats behandlas i för liten utsträckning och i Trafikverkets egen handbok för MKB beskrivs att integreringen av miljöfrågor i planerings- och projekteringsprocessen är en av de största utmaningarna. Syftet med detta examensarbete är att kartlägga hur miljörisker i MKB hanteras i ett investeringsprojekts övergripande projektriskarbete, vilka svårigheter det innebär samt potentiella förbättrings- och utvecklingsmöjligheter. Studien baseras på en litteraturstudie samt på en fallstudie där intervjuer har genomförts på projekt Mälarbanan med miljöspecialister, stabschef, delprojektledare och projekteringsledare.
Resultatet visar att hanteringen av miljörisker i projektriskarbetet på Mälarbanan innebär en del svårigheter och därmed finns möjlighet till förbättring. De 10 viktigaste förbättringsmöjligheter som har identifierats är: Att det krävs tydligare styrning från Trafikverket (1) och mer uppföljning av skedena som kommer efter MKB har utfärdats (2). Trafikverket behöver förändra sitt arbetssätt beträffande hur information och kunskap förs över från planskedet till projekteringsskedet (3). Det finns därmed behov av en fungerande kravhantering (4) samt att miljörisker bör dokumenteras i systemstödet Exonaut Risk (5) så att en tydlig överlämning sker mellan olika skeden. Miljökompetens måste involveras i ett tidigare skede (6) och i högre grad (7) samt att det krävs bättre delaktighet på möten av flertalet aktörer (8). Synsättet på miljö behöver förändras (9), vilket skulle kunna göras med hjälp av en grundutbildning i miljö (10). En förändring av dessa faktorer i Trafikverkets arbetssätt beträffande integrationen av miljörisker skulle kunna leda till ett effektivare riskarbete inom projekt Mälarbanan och säkerligen även inom andra projekt. (Less)
Abstract
The process that follows the environmental impact assessment (EIA) is treated in an insufficient extent and the Swedish Transport Administration's own manual for EIA describes that the integration of environmental issues in the planning and projection process is one of the largest challenges. The purpose of this thesis is to investigate how environmental risks in the EIA is managed in a project's risk management, what difficulties it implies as well as potential improvement opportunities. The study is based on a literature review and a case study in which interviews were carried out at project Mälarbanan with environmental specialists, chief of staff, project managers and project leaders.
The result shows that the management of... (More)
The process that follows the environmental impact assessment (EIA) is treated in an insufficient extent and the Swedish Transport Administration's own manual for EIA describes that the integration of environmental issues in the planning and projection process is one of the largest challenges. The purpose of this thesis is to investigate how environmental risks in the EIA is managed in a project's risk management, what difficulties it implies as well as potential improvement opportunities. The study is based on a literature review and a case study in which interviews were carried out at project Mälarbanan with environmental specialists, chief of staff, project managers and project leaders.
The result shows that the management of environmental risks in project Mälarbanan implicates difficulties and consequently opportunities for improvement. The 10 most important opportunities for improvement that have been identified are: Improved control from the Swedish Transport Administration (STA) is required (1) and more follow-up of the process that follows the EIA is needed (2). STA needs to change their strategy for knowledge and information transfer from the project planning phase to the project projection phase (3). There is consequently a need for an improved management of demands (4) and environmental hazards should furthermore be documented in Exonaut Risk (5) supporting the handover between the different phases. People with environmental competence must be involved earlier (6) and to a greater extent (7), and there is also a need for better participation in meetings by all actors (8). The environmental awareness needs to be improved (9), eventually by the introduction of a basic environmental training (10). An improved management and integration of environmental risks within the Swedish Transport Administration would likely lead to a more effective risk management within project Mälarbanan and potentially also in other projects. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Hur bör miljörisker hanteras för att resultera i en mer hållbar och effektiv riskhantering?
Transportsystemet påverkar samhället i hög grad. För att uppnå ett hållbart och effektivt transportsystem måste miljöfrågor vara en naturlig del i planeringen av vägar och järnvägar. Tyvärr är det inte ovanligt att miljö prioriteras bort eftersom många anser att tid och pengar är viktigare.
Både väg- och järnvägsprojekt är miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska därmed normalt ingå i en ansökan om tillstånd. Det finns dock en generell uppfattning i MKB-litteraturen om att skedena som kommer efter att MKB har utfärdats behandlas i för liten utsträckning. Detta har studerats på investeringsprojekt... (More)
Hur bör miljörisker hanteras för att resultera i en mer hållbar och effektiv riskhantering?
Transportsystemet påverkar samhället i hög grad. För att uppnå ett hållbart och effektivt transportsystem måste miljöfrågor vara en naturlig del i planeringen av vägar och järnvägar. Tyvärr är det inte ovanligt att miljö prioriteras bort eftersom många anser att tid och pengar är viktigare.
Både väg- och järnvägsprojekt är miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska därmed normalt ingå i en ansökan om tillstånd. Det finns dock en generell uppfattning i MKB-litteraturen om att skedena som kommer efter att MKB har utfärdats behandlas i för liten utsträckning. Detta har studerats på investeringsprojekt Mälarbanan på sträckorna Spånga-Barkarby och Barkarby-Kallhäll. Det visade sig att det förekom vissa svårigheter i hanteringen av miljörisker. Svårigheterna avsåg kommunikationen mellan aktörer i form av möten och delaktighet samt beträffande överföring av kompetens och information mellan planskedet och byggskedet. Det förekom även svårigheter avseende resurser med avseende på tid, kostnad och kompetens och avseende en persons intresse, synsätt, förståelse och tidigare erfarenheter.
För att uppnå ett mer hållbart och effektivt transportsystem behövs ett förändrat arbetssätt. Det krävs tydligare styrning från Trafikverket och mer uppföljning av skedena som kommer efter MKB har utfärdats. Trafikverket behöver förbättra sitt arbetssätt beträffande hur information och kunskap förs över från planskedet till projekteringsskedet. Ett förslag är att vissa funktioner arbetar parallellt eller arbetar i projektet från start till slut. Det finns även behov av en fungerande kravhantering samt en förbättrad dokumentering av miljörisker. På så vis kan en tydlig överlämning ske mellan olika skeden. Miljökompetens måste involveras i ett tidigare skede och i högre grad samt att det krävs bättre delaktighet på möten av flertalet aktörer. Synsättet på miljö behöver förändras, vilket skulle kunna göras med hjälp av en grundutbildning i miljö. För att miljö ska uppfattas som viktigt behöver även ledningen föregå med gott exempel och lägga stor vikt vid att miljö ska prioriteras!
Det är lätt hänt att fokus hamnar på att förhindra risker i form av tidsförskjutning och ökade kostnader. Risken med detta är att grundorsaken, som kan vara en miljörisk, försummas. Projekten borde därför analysera riskerna på en djupare nivå så att de får insikt i de bakomliggande orsakerna. På så vis kan projektet tydligare se kopplingen till exempelvis miljö. Då kan en risk förhindras innan den resulterar i tidsförskjutning och ökade kostnader. Det skulle resultera i ett mer effektivt och hållbart riskarbete! Det fördelaktiga med ett arbetssätt som integrerar miljöaspekterna i högre grad är att nyttan långsiktigt kommer att överstiga kostnaderna. Trots detta är det inte rimligt att anta att alla förändringar är genomförbara rakt av. Hänsyn måste självklart tas till nuvarande förutsättningar med avseende på resurser som tid och pengar.
För att studera hur miljörisker hanterades på investeringsprojekt Mälarbanan gjordes 8 intervjuer. För att få en mer övergripande bild av arbetet med MKB, miljöfrågor samt riskhantering gjordes intervjuer med tre miljöspecialister och med en stabschef. För att få en mer utförlig bild av riskarbetet på respektive delsträcka intervjuades två projektledare och två projekteringsledare.
Denna populärvetenskapliga sammanfattning baseras på examensarbetet "Hantering av miljörisker i Trafikverkets stora investeringsprojekt - En fallstudie av järnvägsprojekt Mälarbanan” som har genomförts på Trafikverket och Miljö- och energisystem, LTH, under hösten 2014/våren 2015 (ISRN LUTFD2/TFEM--15/5091--SE + (1-60)). (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dixner, Charlotta LU
supervisor
organization
course
FMI820 20142
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Miljö, miljökonsekvensbeskrivning, projektriskhantering, Trafikverket
ISSN
1102-3651
other publication id
ISRN LUTFD2/TFEM--15/5091--SE + (1-60)
language
Swedish
id
5157138
date added to LUP
2015-05-12 10:35:13
date last changed
2015-05-12 10:53:16
@misc{5157138,
 abstract   = {The process that follows the environmental impact assessment (EIA) is treated in an insufficient extent and the Swedish Transport Administration's own manual for EIA describes that the integration of environmental issues in the planning and projection process is one of the largest challenges. The purpose of this thesis is to investigate how environmental risks in the EIA is managed in a project's risk management, what difficulties it implies as well as potential improvement opportunities. The study is based on a literature review and a case study in which interviews were carried out at project Mälarbanan with environmental specialists, chief of staff, project managers and project leaders.
The result shows that the management of environmental risks in project Mälarbanan implicates difficulties and consequently opportunities for improvement. The 10 most important opportunities for improvement that have been identified are: Improved control from the Swedish Transport Administration (STA) is required (1) and more follow-up of the process that follows the EIA is needed (2). STA needs to change their strategy for knowledge and information transfer from the project planning phase to the project projection phase (3). There is consequently a need for an improved management of demands (4) and environmental hazards should furthermore be documented in Exonaut Risk (5) supporting the handover between the different phases. People with environmental competence must be involved earlier (6) and to a greater extent (7), and there is also a need for better participation in meetings by all actors (8). The environmental awareness needs to be improved (9), eventually by the introduction of a basic environmental training (10). An improved management and integration of environmental risks within the Swedish Transport Administration would likely lead to a more effective risk management within project Mälarbanan and potentially also in other projects.},
 author    = {Dixner, Charlotta},
 issn     = {1102-3651},
 keyword   = {Miljö,miljökonsekvensbeskrivning,projektriskhantering,Trafikverket},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hantering av miljörisker i Trafikverkets stora investeringsprojekt - En fallstudie av järnvägsprojekt Mälarbanan},
 year     = {2015},
}