Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

En fläck syns bäst på det finaste tyget - Om ersättning för goodwillskador vid patentintrång

Jönsson, Lukas LU (2015) LAGM01 20151
Department of Law
Abstract
In today's modern society a company's reputation, or goodwill, becomes of greater and greater importance. That an infringement of an intellectual property right can lead to that both the company’s and the product's goodwill suffer damage may not be too controversial. It is neither uncommon for loss of goodwill, primarily because of trademark infringement, to be awarded with damages.

An intellectual property area in which goodwill injuries may not be invoked as often is patent law. Loss of goodwill by negligent or willful patent infringement is, however, an aspect which should be specifically taken into account by the courts in the calculation of compensation. This essay seeks to answer why a patentee in practice ends up far from full... (More)
In today's modern society a company's reputation, or goodwill, becomes of greater and greater importance. That an infringement of an intellectual property right can lead to that both the company’s and the product's goodwill suffer damage may not be too controversial. It is neither uncommon for loss of goodwill, primarily because of trademark infringement, to be awarded with damages.

An intellectual property area in which goodwill injuries may not be invoked as often is patent law. Loss of goodwill by negligent or willful patent infringement is, however, an aspect which should be specifically taken into account by the courts in the calculation of compensation. This essay seeks to answer why a patentee in practice ends up far from full compensation for the goodwill injuries suffered by a patent infringement.

The essay begins with a brief review of general tort law in order to give the reader a certain basic understanding before the following report. Thereafter follows an account of how compensation is regulated within patent law in Sweden. That section also contains a brief description of the international instruments which are of importance from a Swedish standpoint as well as a small international outlook regarding how patent law damages are regulated in the US, UK and Germany. Henceforth what truly constitutes goodwill is described, and case law of goodwill damage in both patent and trademark infringement is reviewed. The thesis also includes a case analysis in which a fictitious patent infringement with resulting goodwill damages is described. This section also discusses the problems which can arise in a patent dispute concerning goodwill damage and suggests possible solutions.

The essay concludes with an analysis in which the legal situation regarding goodwill damages in Swedish patent law is presented and commented. The current regulation of goodwill damage in regards to patent infringement is considered to be somewhat inadequate. The patentee bears a heavy burden of proof which, combined with the absence of significant judgments from our courts, makes it very difficult in practice to obtain compensation for goodwill damage suffered due to a patent infringement.

The essay concludes that there is room for improvement regarding goodwill damages in patent infringement cases. Such an improvement can tentatively be achieved by means of proof relief for the patentee and clear judgments from our practitioners. (Less)
Abstract (Swedish)
I dagens moderna samhälle blir ett företags goda anseende, eller goodwill, av större och större vikt. Att ett intrång i en immateriell rättighet kan medföra att både företagets och produktens goodwill lider skada framstår kanske inte som alltför kontroversiellt. Det är inte heller ovanligt att förlorad goodwill vid framförallt varumärkesintrång ersätts med skadestånd.

Ett immaterialrättsligt område inom vilket goodwillskador betydligt mer sällan åberopas av rättighetshavaren är patenträtten. Förlorad goodwill vid oaktsamma eller uppsåtliga patentintrång är dock en aspekt som domstolen särskilt skall beakta i beräkningen av ersättningens storlek. Uppsatsen syftar till att besvara varför en patenthavare i praktiken hamnar långt ifrån full... (More)
I dagens moderna samhälle blir ett företags goda anseende, eller goodwill, av större och större vikt. Att ett intrång i en immateriell rättighet kan medföra att både företagets och produktens goodwill lider skada framstår kanske inte som alltför kontroversiellt. Det är inte heller ovanligt att förlorad goodwill vid framförallt varumärkesintrång ersätts med skadestånd.

Ett immaterialrättsligt område inom vilket goodwillskador betydligt mer sällan åberopas av rättighetshavaren är patenträtten. Förlorad goodwill vid oaktsamma eller uppsåtliga patentintrång är dock en aspekt som domstolen särskilt skall beakta i beräkningen av ersättningens storlek. Uppsatsen syftar till att besvara varför en patenthavare i praktiken hamnar långt ifrån full ersättning för de goodwillskador som lidits av ett patentintrång.

Uppsatsen inleds med en kortare genomgång av allmän skadeståndsrätt, i syfte att ge läsaren en viss grundförståelse inför den fortsatta framställningen. Därefter följer en redogörelse av hur skadestånd regleras inom patenträtten i Sverige. Avsnittet innehåller även en kortare redogörelse av internationella rättsakter som är av vikt för svenskt vidkommande på området samt en mindre internationell utblick gällande hur patenträttsliga skadestånd regleras i USA, Storbritannien och Tyskland. Fortsättningsvis redogörs för vad goodwill egentligen är samt den praxis som finns gällande goodwillskada vid både patentintrång och varumärkesintrång. Uppsatsen innehåller även en fallanalys där ett fiktivt patentintrång med goodwillskada som följd redogörs för. Avsnittet behandlar de problem som kan uppstå vid en patenträttslig tvist gällande goodwillskador och ger förslag på tänkbara lösningar.

Uppsatsen avslutas med en analys där rättsläget avseende goodwillskador vid patentintrång presenteras och kommenteras. Den gällande regleringen av goodwillskador vid patentintrång anses i viss mån vara otillräcklig. Patenthavaren bär en tung bevisbörda vilket, i kombination med avsaknaden av vägledande avgöranden från våra domstolar, gör det mycket svårt att i realiteten erhålla ersättning för liden goodwillskada vid patentintrång.

Uppsatsen slutsats är att det finns utrymme för förbättringar avseende ersättning för liden goodwillskada vid patentintrång. En sådan förbättring kan förslagsvis uppnås med hjälp av bevislättnader för patenthavaren samt klara och vägledande avgöranden från våra rättstillämpare. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jönsson, Lukas LU
supervisor
organization
alternative title
A spot is best seen on the finest fabric - Compensation for goodwill damages in patent infringements
course
LAGM01 20151
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
förmögenhetsrätt, immaterialrätt, skadeståndsrätt, patenträtt, goodwill
language
Swedish
id
5410070
date added to LUP
2015-06-16 17:01:33
date last changed
2015-06-18 14:04:24
@misc{5410070,
 abstract   = {In today's modern society a company's reputation, or goodwill, becomes of greater and greater importance. That an infringement of an intellectual property right can lead to that both the company’s and the product's goodwill suffer damage may not be too controversial. It is neither uncommon for loss of goodwill, primarily because of trademark infringement, to be awarded with damages.

An intellectual property area in which goodwill injuries may not be invoked as often is patent law. Loss of goodwill by negligent or willful patent infringement is, however, an aspect which should be specifically taken into account by the courts in the calculation of compensation. This essay seeks to answer why a patentee in practice ends up far from full compensation for the goodwill injuries suffered by a patent infringement.

The essay begins with a brief review of general tort law in order to give the reader a certain basic understanding before the following report. Thereafter follows an account of how compensation is regulated within patent law in Sweden. That section also contains a brief description of the international instruments which are of importance from a Swedish standpoint as well as a small international outlook regarding how patent law damages are regulated in the US, UK and Germany. Henceforth what truly constitutes goodwill is described, and case law of goodwill damage in both patent and trademark infringement is reviewed. The thesis also includes a case analysis in which a fictitious patent infringement with resulting goodwill damages is described. This section also discusses the problems which can arise in a patent dispute concerning goodwill damage and suggests possible solutions.

The essay concludes with an analysis in which the legal situation regarding goodwill damages in Swedish patent law is presented and commented. The current regulation of goodwill damage in regards to patent infringement is considered to be somewhat inadequate. The patentee bears a heavy burden of proof which, combined with the absence of significant judgments from our courts, makes it very difficult in practice to obtain compensation for goodwill damage suffered due to a patent infringement.

The essay concludes that there is room for improvement regarding goodwill damages in patent infringement cases. Such an improvement can tentatively be achieved by means of proof relief for the patentee and clear judgments from our practitioners.},
 author    = {Jönsson, Lukas},
 keyword   = {förmögenhetsrätt,immaterialrätt,skadeståndsrätt,patenträtt,goodwill},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En fläck syns bäst på det finaste tyget - Om ersättning för goodwillskador vid patentintrång},
 year     = {2015},
}