Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

En oannonserad konkurrensrättslig inspektion – Om den efterföljande granskningen av en speglad hårddisk utanför företagens lokaler

Karlsson, Elias LU (2015) LAGF03 20151
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
An unannounced inspection in competition law confers a right for the com-mission or authorized national competition authority to visit the premises of a company before opening hours, in order to search documents for evidence of competition law infringements. Such a procedure is extremely intrusive, in questioning a company’s integrity; therefore the commission, or national competition authorities, have to act with utmost caution.
A ‘forensic copy’ is an exact copy of the original hard drive and con-tains all stored documents and information, even information that has previ-ously been erased. The purpose of this essay is to problematize a specific aspect of the unannounced inspection, more precisely: the assertion by the commission and... (More)
An unannounced inspection in competition law confers a right for the com-mission or authorized national competition authority to visit the premises of a company before opening hours, in order to search documents for evidence of competition law infringements. Such a procedure is extremely intrusive, in questioning a company’s integrity; therefore the commission, or national competition authorities, have to act with utmost caution.
A ‘forensic copy’ is an exact copy of the original hard drive and con-tains all stored documents and information, even information that has previ-ously been erased. The purpose of this essay is to problematize a specific aspect of the unannounced inspection, more precisely: the assertion by the commission and konkurrensverket of a right to conduct the examination and search of documents from a forensic copy of a hard drive within a compa-ny’s premises. Whether such a right can be justified is debatable; with nei-ther legislation, nor case law, providing an answer to this.
There must be proportionality between the means and ends, which in-fer that the extent of the inspection must be contained within the frame of the matter and purpose of the decision. Furthermore, there is a demand for legal certainty to create a foreseeable procedure, with the right to defence being upheld. A document that is classified as a legal professional privilege, for example, is not comprised within their authority. To act outside this framework would mean that the authorities conduct a baseless inspection, akin to fishing expedition, which is forbidden in this context.
The commission and konkurrensverket should always take human rights into consideration when conducting an unannounced inspection. The inspection is a measure of last resort and ought to be exclusively used when other means of discovering infringements seem to be inadequate. It is clear that a full evaluation needs to be carried out to check if the inspection’s effi-ciency outweighs the disruption and inconvenience it causes to a company. Therefore, there are also high demands on performance for a company throughout the process of the unannounced inspection.
My conclusion is that there is no right for the commission and konkurrensverket to conduct the following search and examination of a fo-rensic copy from a hard drive within a company’s premises. Presently, I think the efficiency of the work is not commensurate to the intrusion of companies, particularly in relation to the amount of excess information that is encountered and the requirements of the right to defence; remembering that proportionality and legal certainty that needs to be maintained. Also, the fact that authorities can initiate new investigations from documents and evi-dence that is not covered by the decision; together with the unclear legisla-tion and lack of case law, supports this conclusion. (Less)
Abstract (Swedish)
En oannonserad inspektion i konkurrensrättsliga sammanhang innebär att kommissionen eller bemyndigad konkurrensmyndighet besöker ett företag innan öppning för att gå igenom handlingar av olika slag, i syfte att påträffa bevis som styrker överträdelser av konkurrensrättsliga regler. Ett sådant förfarande är ett stort ingrepp i företagets integritet och därför ställs det höga krav på hur myndigheterna agerar vid förfarandet.
Att spegla en hårddisk innebär i korthet att kommissionen och konkur-rensverket skapar en exakt kopia av den ursprungliga hårddisken som om-fattar all befintlig information på hårddisken, inklusive raderad sådan. Upp-satsen syftar till att problematisera en specifik aspekt av denna oannonse-rade inspektion, närmare... (More)
En oannonserad inspektion i konkurrensrättsliga sammanhang innebär att kommissionen eller bemyndigad konkurrensmyndighet besöker ett företag innan öppning för att gå igenom handlingar av olika slag, i syfte att påträffa bevis som styrker överträdelser av konkurrensrättsliga regler. Ett sådant förfarande är ett stort ingrepp i företagets integritet och därför ställs det höga krav på hur myndigheterna agerar vid förfarandet.
Att spegla en hårddisk innebär i korthet att kommissionen och konkur-rensverket skapar en exakt kopia av den ursprungliga hårddisken som om-fattar all befintlig information på hårddisken, inklusive raderad sådan. Upp-satsen syftar till att problematisera en specifik aspekt av denna oannonse-rade inspektion, närmare bestämt den av kommissionen och konkurrensver-kets hävdade rätt att bedriva efterföljande granskning och genomsökning av handlingar från en speglad hårddisk i myndigheternas egna lokaler. Huruvida en sådan rätt ingår i denna oannonserade inspektion är oklar då varken lagstiftning eller praxis besvarar frågan.
Det ska råda proportionalitet mellan medel och mål, omfattningen av inspektionen ska hålla sig inom ramen av föremålet för, och syftet med be-slutet. Handlingar som helt saknar koppling till nämnda beslut ingår inte i myndigheternas befogenhet vid en oannonserad inspektion. Vidare ska för-farandet genomsyras av rättsäkerhet som i förlängningen ska innebära förut-sebarhet samt att rätten till försvar upprätthålls på ett adekvat sätt. Myndig-heternas befogenhet omfattar exempelvis inte tagandet av advokatsekretess-belagda handlingar. Att agera utanför dessa ramar betyder att man grundlöst utför inspektioner vilka kallas fishing expeditions och dessa är förbjudna i konkurrensrättsliga sammanhang.
Kommissionen och konkurrensverket måste beakta mänskliga rättig-heter vid utförandet av en oannonserad inspektion. En oannonserad inspekt-ion är en ytterlighetsåtgärd som bör användas när andra medel för att upp-täcka överträdelser visat sig vara otillräckliga. Vad som är klart är att man måste bedöma hur effektiviteten i deras arbete förhåller sig till olägenheter som uppstår för företagen. Det ställs således höga krav på utförandet av och inte enbart beslutet som föranleder en oannonserad inspektion.
Min slutsats är att det inte finns en rätt för kommissionen och konkur-rensverket att bedriva efterföljande granskning och sökning av en speglad hårddisk i deras egna lokaler. För tillfället anser jag att effektiviteten i myn-digheternas arbete inte står i paritet till intrånget hos företagen, framförallt i förhållandet till den mängd överskottsinformation som påträffas och kraven på rätten till försvar, proportionalitet och rättsäkerhet som dessa måste upp-rätthålla. Att det dels går att initiera en ny undersökning med anledning av påträffad bevisning oavsett huruvida bevisningen omfattas av beslutet, och dels faktumen att lagstiftningen är otydlig och att praxis saknas på området bör, enligt min mening tala för att denna rätt inte kan rättfärdigas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karlsson, Elias LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
en annonserad inspektion, dawn raid, gryningsräd, spegling av hårddisk, konkurrensrätt, competition law, överskottsinformation
language
Swedish
id
5424528
date added to LUP
2015-07-06 09:08:20
date last changed
2015-07-06 09:08:20
@misc{5424528,
 abstract   = {An unannounced inspection in competition law confers a right for the com-mission or authorized national competition authority to visit the premises of a company before opening hours, in order to search documents for evidence of competition law infringements. Such a procedure is extremely intrusive, in questioning a company’s integrity; therefore the commission, or national competition authorities, have to act with utmost caution. 
A ‘forensic copy’ is an exact copy of the original hard drive and con-tains all stored documents and information, even information that has previ-ously been erased. The purpose of this essay is to problematize a specific aspect of the unannounced inspection, more precisely: the assertion by the commission and konkurrensverket of a right to conduct the examination and search of documents from a forensic copy of a hard drive within a compa-ny’s premises. Whether such a right can be justified is debatable; with nei-ther legislation, nor case law, providing an answer to this.
There must be proportionality between the means and ends, which in-fer that the extent of the inspection must be contained within the frame of the matter and purpose of the decision. Furthermore, there is a demand for legal certainty to create a foreseeable procedure, with the right to defence being upheld. A document that is classified as a legal professional privilege, for example, is not comprised within their authority. To act outside this framework would mean that the authorities conduct a baseless inspection, akin to fishing expedition, which is forbidden in this context.
The commission and konkurrensverket should always take human rights into consideration when conducting an unannounced inspection. The inspection is a measure of last resort and ought to be exclusively used when other means of discovering infringements seem to be inadequate. It is clear that a full evaluation needs to be carried out to check if the inspection’s effi-ciency outweighs the disruption and inconvenience it causes to a company. Therefore, there are also high demands on performance for a company throughout the process of the unannounced inspection.
My conclusion is that there is no right for the commission and konkurrensverket to conduct the following search and examination of a fo-rensic copy from a hard drive within a company’s premises. Presently, I think the efficiency of the work is not commensurate to the intrusion of companies, particularly in relation to the amount of excess information that is encountered and the requirements of the right to defence; remembering that proportionality and legal certainty that needs to be maintained. Also, the fact that authorities can initiate new investigations from documents and evi-dence that is not covered by the decision; together with the unclear legisla-tion and lack of case law, supports this conclusion.},
 author    = {Karlsson, Elias},
 keyword   = {en annonserad inspektion,dawn raid,gryningsräd,spegling av hårddisk,konkurrensrätt,competition law,överskottsinformation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En oannonserad konkurrensrättslig inspektion – Om den efterföljande granskningen av en speglad hårddisk utanför företagens lokaler},
 year     = {2015},
}