Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Barnets bästa i den svenska asylprocessen

Johansson, Jenny LU (2015) JURM01 20151
Department of Law
Abstract (Swedish)
Principen om barnets bästa är en grundläggande princip inom den svenska och internationella barnrätten. Barnets bästa ska vara i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn och är en av barnkonventionens viktigaste grundpelare. Denna uppsats är avsedd att granska vilken innebörd begreppet barnets bästa är avsett att ha enligt barnkonventionen och utlänningslagen. Avsikten är även att granska hur Migrationsöverdomstolen beaktat principerna i ett antal avgöranden där barn tillsammans med sina familjer söker asyl i Sverige.

Barnets bästa förespråkas användas som ett öppet koncept där rättstillämparen kan göra en friare bedömning än när det gäller tillämpningen av traditionella rättsregler. Undersökningen av de granskade avgöranden från... (More)
Principen om barnets bästa är en grundläggande princip inom den svenska och internationella barnrätten. Barnets bästa ska vara i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn och är en av barnkonventionens viktigaste grundpelare. Denna uppsats är avsedd att granska vilken innebörd begreppet barnets bästa är avsett att ha enligt barnkonventionen och utlänningslagen. Avsikten är även att granska hur Migrationsöverdomstolen beaktat principerna i ett antal avgöranden där barn tillsammans med sina familjer söker asyl i Sverige.

Barnets bästa förespråkas användas som ett öppet koncept där rättstillämparen kan göra en friare bedömning än när det gäller tillämpningen av traditionella rättsregler. Undersökningen av de granskade avgöranden från Migrationsöverdomstolen visar en tendens hos domstolen att inte tillämpa barnets bästa som det öppna koncept lagstiftaren avsett. Överinstansen har i samtliga granskade avgöranden slutit sig till underinstansens bedömning beträffande barnen och har inte i något avgörande gjort en egen bedömning. Domstolen brister därmed i att synliggöra och utreda barnens individuella asylskäl och vad som är barnets bästa i varje enskild situation.

Innebörden av begreppet barnets bästa definieras inte närmare, varken i barnkonventionen eller i den svenska utlänningslagen. Den vaga formuleringen gör att asylsökande barn tenderar att hamna i en särskilt utsatt situation. Asylsökande barns rättigheter kan komma att bortprioriteras till fördel för exempelvis nationella samhällsekonomiska intressen. Barnkonventionens originaltext och de svenska lagförarbetena öppnar upp för att en sådan avvägning tillåts.

Begreppet barnets bästa återfinns idag i den svenska utlänningslagen. Likväl visar undersökningen brister i Migrationsöverdomstolens tillämpning. Mot bakgrund av det är det inte troligt att det kommer att innebära någon direkt förändring för asylsökande barn i den svenska asylprocessen när barnkonventionen blir svensk lag. (Less)
Popular Abstract
The principle of the best interests of the child is a fundamental part of both Swedish and international children´s rights: in all actions concerning children, the best interest of the child should at least be a primary consideration. This is a foundation principle of the 1990 UN Convention on the Rights of the Child. The aim of this thesis is to examine what meaning the principle of the best interests of the child is intended to have according to the Convention on the Rights of the Child and the Swedish Aliens Act. It is also intended to assess the extent which the Migration Court of Appeal has considered the principle in a number of cases where children in families have applied for asylum in Sweden.

The principle of the best... (More)
The principle of the best interests of the child is a fundamental part of both Swedish and international children´s rights: in all actions concerning children, the best interest of the child should at least be a primary consideration. This is a foundation principle of the 1990 UN Convention on the Rights of the Child. The aim of this thesis is to examine what meaning the principle of the best interests of the child is intended to have according to the Convention on the Rights of the Child and the Swedish Aliens Act. It is also intended to assess the extent which the Migration Court of Appeal has considered the principle in a number of cases where children in families have applied for asylum in Sweden.

The principle of the best interests of the child is intended to be an open concept, allowing legal practitioners to make freer assessments in comparison to the application of traditional legal rules. This thesis´s review of court cases highlights that the Migration Court of Appeal is not applying the best interests of the child as an open concept, contrary to legislators´ intentions. The Migration Court of Appeal has in all of the reviewed cases agreed to the assessment of the Migration Court regarding the children and has not in any of the cases made its own assessment. The Migration Court of Appeal is therefore failing to make individual children´s cases visible and thus failing to investigate what would be the best for the child in each individual situation.

The definition of the best interests of the child is unclear in both the Convention on the Rights of the Children and the Swedish Aliens Act. The vague formulation puts asylum-seeking children in a vulnerable position. For example, asylum-seeking children´s rights could be set aside in favor of Swedish national socioeconomic interests. The original formulation of the Convention on the rights of the Child and subsequent Swedish legislative work allow for just such a possibility.

The best interest of the child principle is integrated within the Swedish Aliens Act. Nevertheless, this investigation highlights deficiencies in the principle´s application by the Migration Court of Appeal. It is therefore unlikely that there will be any immediate change for asylum-seeking children within the Swedish asylum process when the Convention on the Rights of the Child becomes Swedish law. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Jenny LU
supervisor
organization
alternative title
The best interests if the child in the Swedish asylumprocess
course
JURM01 20151
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
familjerätt, internationell rätt
language
Swedish
id
5426050
date added to LUP
2015-06-08 12:25:15
date last changed
2015-06-08 12:25:15
@misc{5426050,
 abstract   = {Principen om barnets bästa är en grundläggande princip inom den svenska och internationella barnrätten. Barnets bästa ska vara i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn och är en av barnkonventionens viktigaste grundpelare. Denna uppsats är avsedd att granska vilken innebörd begreppet barnets bästa är avsett att ha enligt barnkonventionen och utlänningslagen. Avsikten är även att granska hur Migrationsöverdomstolen beaktat principerna i ett antal avgöranden där barn tillsammans med sina familjer söker asyl i Sverige. 

Barnets bästa förespråkas användas som ett öppet koncept där rättstillämparen kan göra en friare bedömning än när det gäller tillämpningen av traditionella rättsregler. Undersökningen av de granskade avgöranden från Migrationsöverdomstolen visar en tendens hos domstolen att inte tillämpa barnets bästa som det öppna koncept lagstiftaren avsett. Överinstansen har i samtliga granskade avgöranden slutit sig till underinstansens bedömning beträffande barnen och har inte i något avgörande gjort en egen bedömning. Domstolen brister därmed i att synliggöra och utreda barnens individuella asylskäl och vad som är barnets bästa i varje enskild situation.

Innebörden av begreppet barnets bästa definieras inte närmare, varken i barnkonventionen eller i den svenska utlänningslagen. Den vaga formuleringen gör att asylsökande barn tenderar att hamna i en särskilt utsatt situation. Asylsökande barns rättigheter kan komma att bortprioriteras till fördel för exempelvis nationella samhällsekonomiska intressen. Barnkonventionens originaltext och de svenska lagförarbetena öppnar upp för att en sådan avvägning tillåts. 

Begreppet barnets bästa återfinns idag i den svenska utlänningslagen. Likväl visar undersökningen brister i Migrationsöverdomstolens tillämpning. Mot bakgrund av det är det inte troligt att det kommer att innebära någon direkt förändring för asylsökande barn i den svenska asylprocessen när barnkonventionen blir svensk lag.},
 author    = {Johansson, Jenny},
 keyword   = {familjerätt,internationell rätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Barnets bästa i den svenska asylprocessen},
 year     = {2015},
}