Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Yttrandefrihet och personlig integritet i konflikt

Karlsson, Rebecca LU (2015) LAGF03 20151
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att redogöra för den utsträckta yttrandefrihet som finns i svensk rätt och belysa dess relation till personlig integritet.

Skyddet för yttrandefriheten i svensk rätt är omfattande och består av rätten att yttra sig samt av det rättsliga skyddet. Regeringsformen ger var och en rätt till yttrandefrihet. Tryckfrihetsförordningen, innehållande offentlighetsprincipen, samt yttrandefrihetsgrundlagen utgör det rättsliga skyddet för utövandet av yttrandefriheten. Vidare begränsas yttrandefriheten genom exklusivitetsprincipen, yttrandefrihetsbrotten samt genom hänvisningar till lag ex. offentlighet- och sekretesslagen.

Rätten till personlig integritet regleras i regeringsformen och innebär ett skydd för enskilda... (More)
Syftet med denna uppsats är att redogöra för den utsträckta yttrandefrihet som finns i svensk rätt och belysa dess relation till personlig integritet.

Skyddet för yttrandefriheten i svensk rätt är omfattande och består av rätten att yttra sig samt av det rättsliga skyddet. Regeringsformen ger var och en rätt till yttrandefrihet. Tryckfrihetsförordningen, innehållande offentlighetsprincipen, samt yttrandefrihetsgrundlagen utgör det rättsliga skyddet för utövandet av yttrandefriheten. Vidare begränsas yttrandefriheten genom exklusivitetsprincipen, yttrandefrihetsbrotten samt genom hänvisningar till lag ex. offentlighet- och sekretesslagen.

Rätten till personlig integritet regleras i regeringsformen och innebär ett skydd för enskilda personer gentemot det allmänna. Uppsatsen begränsas till personlig integritet i ideell mening som innebär en persons anseende, goda namn eller rykte. Vid en kränkning av personlig integritet i ideell mening är åtal för ärekränkningsbrott närmast till hands. Förutsättningarna till en fällande dom är knappa när kränkningen skett i ett grundlagsskyddat media.

Utöver skyddet för yttrandefrihet och privatliv i svensk rätt tillkommer europakonventionens krav på Sverige. Europakonventionen innehåller både rätten till yttrandefrihet och privatliv. Det finns inget som säger att Sverige kränker konventionen men eftersom dess tillämpning är dynamisk kan Sverige komma att hamna i riskzonen då europadomstolens praxis ger mer tyngd åt rätten till privatliv än vad svensk rätt ger uttryck för.

Enskildas personliga integritet är precis som yttrandefriheten skyddsvärd. Problemet är att personlig integritet som begrepp inte går att ta fasta på och det förefaller svårt att definiera. Samtidigt innebär rätt till personlig integritet alltid en direkt eller indirekt inskränkning i yttrandefriheten. Eftersom yttrandefriheten har stark position i svensk rätt är området kring personlig integritet känsligt att hantera, men åtgärder behöver vidtas. Förslagsvis genom införande av ett självsanerande system likt det system som finns för press, radio och tv.

Uppsatsen behandlar problematiken kring databasen Lexbase som åtnjuter grundlagsskydd genom ett s.k. utgivningsbevis. Sajten publicerar tviste- och brottmåls domar online helt i enlighet med gällande rätt. Lexbase har fått stark kritik från människor som känt sig uthängda och kränkta. Lexbase kan användas av vem som helst och sökfunktionen kan utnyttjas till att finna information om exempelvis en granne som varit med i ett brottmål. Lexbase blev åtalade för förtal men friades på samtliga punkter i april 2015 och yttrandefriheten fick företräde. (Less)
Popular Abstract
The ambition of this thesis is to examine the values for the wide freedom of expression in Swedish law and describe how this relates to the rights to privacy.

The protection of freedom of expression in Swedish law is extensive.The regulation includes the right to be heard and protection of the opportunities to be heard. The Constitution of Sweden (RF) gives everyone the right to freedom of expression. Freedom of the Press Act (TF), including the principle of public access (offentlighetsprincipen), and Fundamental Law on Freedom of Expression (YGL) constitutes the legal protections for the pursuance of freedom of expression. Freedom of expression is restricted by the exclusivity principle, freedom of expression violations and via... (More)
The ambition of this thesis is to examine the values for the wide freedom of expression in Swedish law and describe how this relates to the rights to privacy.

The protection of freedom of expression in Swedish law is extensive.The regulation includes the right to be heard and protection of the opportunities to be heard. The Constitution of Sweden (RF) gives everyone the right to freedom of expression. Freedom of the Press Act (TF), including the principle of public access (offentlighetsprincipen), and Fundamental Law on Freedom of Expression (YGL) constitutes the legal protections for the pursuance of freedom of expression. Freedom of expression is restricted by the exclusivity principle, freedom of expression violations and via references to law, for example, Public Access to Information and Secrecy Act (OSL).

The right to privacy is regulated in The Constitution of Sweden and constitutes protection of individuals against the public. The thesis is limited to describe the right to privacy in a nonprofit sentence that involves a person's reputation, good name or rumor which is protected by the offense of defamation. The prospects for a conviction are small when the violation occurred in media protected by constitutional laws.

In addition to the protection of freedom of expression and rights to privacy, are the standards in ECHR, something that Sweden has to fulfill. ECHR contains both articles about freedom of expression and the right to privacy. There is nothing that says that Swedish law don't fulfill ECHR standards but because of ECHR:s standards are dynamic, Sweden may end up in the risk zone because the European Court of Justice gives more importance to the right to privacy than the Swedish law does.

Individuals' right to privacy is a freedom worth protection. The problem is that the right to privacy as a concept is moving and it seems very difficult to define. The right to privacy is also a direct or indirect restriction on freedom of expression. The freedom of expression has strong position in Swedish law and the area around the rights to privacy is sensitive to control. But control must be taken. I suggest an introduction of a self-regulation system like the system used by press, radio and television.

The thesis deals with the problems surrounding the site Lexbase which is a database that is protected by the constitutional laws through a so- called publication authorization. The site publishes civil and criminal judgments online, this is fully accordance with the law. Lexbase has received strong criticism from people who felt offended and insulted. The site can be used by anyone and its easy to see if a neighbor participated in a criminal case. Lexbase was accused of defamation, but was acquitted in April this year, freedom of expression was given
priority. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karlsson, Rebecca LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
statsrätt, rättshistoria, rättssociologi, rättsvetenskap
language
Swedish
id
5431081
date added to LUP
2015-07-06 09:06:59
date last changed
2016-02-04 15:01:39
@misc{5431081,
 abstract   = {Syftet med denna uppsats är att redogöra för den utsträckta yttrandefrihet som finns i svensk rätt och belysa dess relation till personlig integritet. 

Skyddet för yttrandefriheten i svensk rätt är omfattande och består av rätten att yttra sig samt av det rättsliga skyddet. Regeringsformen ger var och en rätt till yttrandefrihet. Tryckfrihetsförordningen, innehållande offentlighetsprincipen, samt yttrandefrihetsgrundlagen utgör det rättsliga skyddet för utövandet av yttrandefriheten. Vidare begränsas yttrandefriheten genom exklusivitetsprincipen, yttrandefrihetsbrotten samt genom hänvisningar till lag ex. offentlighet- och sekretesslagen. 

Rätten till personlig integritet regleras i regeringsformen och innebär ett skydd för enskilda personer gentemot det allmänna. Uppsatsen begränsas till personlig integritet i ideell mening som innebär en persons anseende, goda namn eller rykte. Vid en kränkning av personlig integritet i ideell mening är åtal för ärekränkningsbrott närmast till hands. Förutsättningarna till en fällande dom är knappa när kränkningen skett i ett grundlagsskyddat media. 

Utöver skyddet för yttrandefrihet och privatliv i svensk rätt tillkommer europakonventionens krav på Sverige. Europakonventionen innehåller både rätten till yttrandefrihet och privatliv. Det finns inget som säger att Sverige kränker konventionen men eftersom dess tillämpning är dynamisk kan Sverige komma att hamna i riskzonen då europadomstolens praxis ger mer tyngd åt rätten till privatliv än vad svensk rätt ger uttryck för. 

Enskildas personliga integritet är precis som yttrandefriheten skyddsvärd. Problemet är att personlig integritet som begrepp inte går att ta fasta på och det förefaller svårt att definiera. Samtidigt innebär rätt till personlig integritet alltid en direkt eller indirekt inskränkning i yttrandefriheten. Eftersom yttrandefriheten har stark position i svensk rätt är området kring personlig integritet känsligt att hantera, men åtgärder behöver vidtas. Förslagsvis genom införande av ett självsanerande system likt det system som finns för press, radio och tv.

Uppsatsen behandlar problematiken kring databasen Lexbase som åtnjuter grundlagsskydd genom ett s.k. utgivningsbevis. Sajten publicerar tviste- och brottmåls domar online helt i enlighet med gällande rätt. Lexbase har fått stark kritik från människor som känt sig uthängda och kränkta. Lexbase kan användas av vem som helst och sökfunktionen kan utnyttjas till att finna information om exempelvis en granne som varit med i ett brottmål. Lexbase blev åtalade för förtal men friades på samtliga punkter i april 2015 och yttrandefriheten fick företräde.},
 author    = {Karlsson, Rebecca},
 keyword   = {statsrätt,rättshistoria,rättssociologi,rättsvetenskap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Yttrandefrihet och personlig integritet i konflikt},
 year     = {2015},
}