Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Nära och kära? Bevissvårigheter och reglering av närstående när kvinnor utsätts för våld i nära relationer

Berglund, Anna LU (2015) LAGF03 20151
Faculty of Law
Department of Law
Abstract (Swedish)
I denna uppsats behandlas några av de bevissvårigheter som finns vid våld mot kvinnor som begås i nära relationer, och som är en bidragande orsak till den bristande lagföringen av brotten. Syftet med uppsatsen är att granska särregleringen av närstående vittnen, samt det beslagsförbud av meddelanden mellan en misstänkt och en närstående som idag finns i svensk rätt.

Våld mot kvinnor och våld i nära relationer begås ofta bakom stängda dörrar och därför finns det sällan direkta vittnesiakttagelser. Istället är det vanligast att kvinnan har anförtrott sin historia till släkt eller vänner. För brottsutredarna blir det därför en viktig uppgift att tillvarata bevismedel från närstående. Tillgången till stödbevisning har visat sig ha stor... (More)
I denna uppsats behandlas några av de bevissvårigheter som finns vid våld mot kvinnor som begås i nära relationer, och som är en bidragande orsak till den bristande lagföringen av brotten. Syftet med uppsatsen är att granska särregleringen av närstående vittnen, samt det beslagsförbud av meddelanden mellan en misstänkt och en närstående som idag finns i svensk rätt.

Våld mot kvinnor och våld i nära relationer begås ofta bakom stängda dörrar och därför finns det sällan direkta vittnesiakttagelser. Istället är det vanligast att kvinnan har anförtrott sin historia till släkt eller vänner. För brottsutredarna blir det därför en viktig uppgift att tillvarata bevismedel från närstående. Tillgången till stödbevisning har visat sig ha stor betydelse vid domstolarnas bedömningar.

Svensk lagstiftning saknar idag vittnesplikt för närstående till part. Syftet bakom regleringen är den svåra motsättning som vittnet skulle utsättas för, mellan att hålla sig till sanningen och att hjälpa sin närstående. Svensk lagstiftning innehåller dessutom ett beslagsförbud av skriftliga meddelanden mellan en misstänkt och dennes närstående. Detta förbud innebär att om en misstänkt hotar sin partner kan inte meddelandet beslagtas såvida inte någon utav parterna frivilligt överlämnar meddelandet. Brottsutredningarna blir därmed ofta beroende av kvinnans villighet att samarbeta. Denna olägenhet har kritiserats och 2014 kom ett förslag om att ta bort beslagsförbudet för vissa brott som ofta begås i nära relationer.

I strävan efter en mer effektiv lagföring finns det dock motstående intressen. Uppsatsen diskuterar rättssäkerhet och integritet i ljuset av en eventuell vittnesplikt för närstående, samt ett eventuellt borttagande av beslagsförbudet för vissa brott. (Less)
Abstract
This paper discusses some of the evidence issues that exist in violence against women perpetrated in close relationships. This is a contributing factor to the lack of prosecution of these crimes. The purpose of this paper is to review the special regulation of related witnesses, as well as the seizure prohibition of written messages between a suspect and a related person that currently exists in Swedish law.

Violence against women and domestic violence are often committed behind closed doors and it is therefore rare with a direct witness observation. Instead it is rather common that the woman has entrusted her story to family or friends. For investigators, it is therefore an important task to secure evidence from relatives. Access to... (More)
This paper discusses some of the evidence issues that exist in violence against women perpetrated in close relationships. This is a contributing factor to the lack of prosecution of these crimes. The purpose of this paper is to review the special regulation of related witnesses, as well as the seizure prohibition of written messages between a suspect and a related person that currently exists in Swedish law.

Violence against women and domestic violence are often committed behind closed doors and it is therefore rare with a direct witness observation. Instead it is rather common that the woman has entrusted her story to family or friends. For investigators, it is therefore an important task to secure evidence from relatives. Access to evidence support has proved to be of great importance in the courts assessments.

Swedish legislation means an absence of witness duty for related persons to one of the parties. The aim behind the rules is the difficult tension that the witness would be exposed to, between adhering to the truth and to help the relatives. Swedish legislation also contains a seizure prohibition of written messages between a suspect and his relatives. This prohibition means that if a suspect is threatening his partner, the message cannot be confiscated unless any of the parties voluntarily hand over the message. Criminal investigations are therefore often dependent on the woman's willingness to cooperate. This inconvenience has been criticized and in 2014 came a proposal to remove the seizure prohibition for certain crimes, often committed in close relationships.

In the pursuit of a more effective prosecution there are conflicting interests. In this essay, the rule of law and the personal integrity, are discussed in the light of a possible witness duty for relatives, and the possible removal of the seizure prohibition for certain crimes. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Berglund, Anna LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Processrätt, våld mot kvinnor, våld i nära relationer, vittnesplikt för närstående, beslagsförbud mellan närstående
language
Swedish
id
5431093
date added to LUP
2015-07-03 14:58:02
date last changed
2015-07-03 14:58:02
@misc{5431093,
 abstract   = {This paper discusses some of the evidence issues that exist in violence against women perpetrated in close relationships. This is a contributing factor to the lack of prosecution of these crimes. The purpose of this paper is to review the special regulation of related witnesses, as well as the seizure prohibition of written messages between a suspect and a related person that currently exists in Swedish law.

Violence against women and domestic violence are often committed behind closed doors and it is therefore rare with a direct witness observation. Instead it is rather common that the woman has entrusted her story to family or friends. For investigators, it is therefore an important task to secure evidence from relatives. Access to evidence support has proved to be of great importance in the courts assessments.

Swedish legislation means an absence of witness duty for related persons to one of the parties. The aim behind the rules is the difficult tension that the witness would be exposed to, between adhering to the truth and to help the relatives. Swedish legislation also contains a seizure prohibition of written messages between a suspect and his relatives. This prohibition means that if a suspect is threatening his partner, the message cannot be confiscated unless any of the parties voluntarily hand over the message. Criminal investigations are therefore often dependent on the woman's willingness to cooperate. This inconvenience has been criticized and in 2014 came a proposal to remove the seizure prohibition for certain crimes, often committed in close relationships.

In the pursuit of a more effective prosecution there are conflicting interests. In this essay, the rule of law and the personal integrity, are discussed in the light of a possible witness duty for relatives, and the possible removal of the seizure prohibition for certain crimes.},
 author    = {Berglund, Anna},
 keyword   = {Processrätt,våld mot kvinnor,våld i nära relationer,vittnesplikt för närstående,beslagsförbud mellan närstående},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Nära och kära? Bevissvårigheter och reglering av närstående när kvinnor utsätts för våld i nära relationer},
 year     = {2015},
}