Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Personligt betalningsansvar för aktieägare? - En undersökning om ansvarsgenombrott

Wackå, Hanna LU (2015) LAGF03 20151
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Ansvarsgenombrott, det vill säga när aktieägare åläggs personligt betalningsansvar för bolagets skulder utan lagstöd, behandlas ingående i denna uppsats. Uppsatsens syfte är att, genom en rättsdogmatisk metod, utreda ansvarsgenombrott som rättsligt institut. Ansvarsgenombrott är ett undantag från huvudprincipen om frihet från personligt ansvar som stadgas i 1 kap. 3§ ABL. Huvudprincipen är ett av de mest karakteristiska dragen hos aktiebolagsformen.

Den 11 december 2014 meddelades ett nytt prejudikat från HD, Processorbolagsfallet. Jag anser det vara ett magert prejudikat, precis som Sandström och Andersson, eftersom det skapar nya oklarheter och inte generaliserar. Jag anser däremot att HD lyckats förebygga processmissbruk.

... (More)
Ansvarsgenombrott, det vill säga när aktieägare åläggs personligt betalningsansvar för bolagets skulder utan lagstöd, behandlas ingående i denna uppsats. Uppsatsens syfte är att, genom en rättsdogmatisk metod, utreda ansvarsgenombrott som rättsligt institut. Ansvarsgenombrott är ett undantag från huvudprincipen om frihet från personligt ansvar som stadgas i 1 kap. 3§ ABL. Huvudprincipen är ett av de mest karakteristiska dragen hos aktiebolagsformen.

Den 11 december 2014 meddelades ett nytt prejudikat från HD, Processorbolagsfallet. Jag anser det vara ett magert prejudikat, precis som Sandström och Andersson, eftersom det skapar nya oklarheter och inte generaliserar. Jag anser däremot att HD lyckats förebygga processmissbruk.

Diskussionen om förutsättningar för ansvarsgenombrott har under en längre tid, före Processorbolagsfallet, pågått. Förutsättningar som nämnts är att bolaget ägs av en eller ett fåtal aktieägare, underkapitalisering, osjälvständighet och frånvaro av eget intresse. Processorbolagsfallet kan inte ses som uttömmande och därför bör domstol i fortsättningen kunna ta hänsyn till ovan nämnda förutsättningar.

Principen om ansvarsgenombrott har flera likheter med de som gäller i USA och Tyskland. Det mest klara gemensamma draget är att ett utnyttjande av den aktiebolagsrättsliga formen inte accepteras.

Det har vid två tillfällen utretts huruvida en generell lagregel bör införas, men ännu saknas lagstiftning. Anledningen är att det endast finns ett litet behov av lagreglering. Vidare är det svårt att utforma en regel som inte blir allt för allmänt hållen och därför faller ur rättssäkerhetssynpunkt.

Det framstår slutligen som att ansvarsgenombrott endast ska tillämpas i ytterst särpräglade fall och att domstolen bör vara restriktiv när de tar ställning till om ansvarsgenombrott ska tillämpas i ett enskilt fall. (Less)
Popular Abstract
This essay investigates ”Piercing the corporate veil”, in other words when the duties of a corporation through a legal decision is treated as a liability of its shareholders. The purpose of the essay is to analyse piercing the corporate veil as a legal institute through a legal dogmatic method. Piercing the corporate veil is an exception from the main principle of shareholders’ limited liability, as stated in 1kap. 3§ ABL, one of the most characteristic traits of the limited liability company.

December 11, 2014, the Supreme Court (HD) ruled in the case of Processorbolaget. As a precedent on piercing the corporate veil this ruling is weak, I believe. As Sandström and Andersson, I think the precedent creates new ambiguities and lacks... (More)
This essay investigates ”Piercing the corporate veil”, in other words when the duties of a corporation through a legal decision is treated as a liability of its shareholders. The purpose of the essay is to analyse piercing the corporate veil as a legal institute through a legal dogmatic method. Piercing the corporate veil is an exception from the main principle of shareholders’ limited liability, as stated in 1kap. 3§ ABL, one of the most characteristic traits of the limited liability company.

December 11, 2014, the Supreme Court (HD) ruled in the case of Processorbolaget. As a precedent on piercing the corporate veil this ruling is weak, I believe. As Sandström and Andersson, I think the precedent creates new ambiguities and lacks generalisation. The Supreme Court has, though, been able to prevent abuse of legal process through this precedent.

Discussions about the conditions for piercing the corporate veil has been going on for a long time, long before the case of Processorbolaget. Conditions mentioned are: one or few shareholders, under-capitalisation, lack of independence and lack of self interest. The case of Processorbolaget can not be seen as exhaustive, and courts should in the future be able to take mentioned conditions into consideration.

Several similarities exists between Sweden and the principles of piercing the corporate veil in the USA and Germany. Exploiting of the limited liability company is not accepted, which appears to be the most distinct common feature.

Inquiries have been done on two occasions to find out if a general section of a law is necessary, but neither has resulted in legislation. The limitied need for such legislation is one reason. Another is the difficulty of modelling a rule which does not become too general, and thus would threaten the rule of law.

It finally appears as if piercing the corporate veil only should be applied in very distinctive cases and that the courts should be restrictive when deciding if piercing the corporate veil should be applied. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wackå, Hanna LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
associationsrätt, ansvarsgenombrott
language
Swedish
id
5431164
date added to LUP
2015-07-06 10:48:39
date last changed
2015-07-06 10:48:39
@misc{5431164,
 abstract   = {Ansvarsgenombrott, det vill säga när aktieägare åläggs personligt betalningsansvar för bolagets skulder utan lagstöd, behandlas ingående i denna uppsats. Uppsatsens syfte är att, genom en rättsdogmatisk metod, utreda ansvarsgenombrott som rättsligt institut. Ansvarsgenombrott är ett undantag från huvudprincipen om frihet från personligt ansvar som stadgas i 1 kap. 3§ ABL. Huvudprincipen är ett av de mest karakteristiska dragen hos aktiebolagsformen. 

Den 11 december 2014 meddelades ett nytt prejudikat från HD, Processorbolagsfallet. Jag anser det vara ett magert prejudikat, precis som Sandström och Andersson, eftersom det skapar nya oklarheter och inte generaliserar. Jag anser däremot att HD lyckats förebygga processmissbruk. 

Diskussionen om förutsättningar för ansvarsgenombrott har under en längre tid, före Processorbolagsfallet, pågått. Förutsättningar som nämnts är att bolaget ägs av en eller ett fåtal aktieägare, underkapitalisering, osjälvständighet och frånvaro av eget intresse. Processorbolagsfallet kan inte ses som uttömmande och därför bör domstol i fortsättningen kunna ta hänsyn till ovan nämnda förutsättningar.

Principen om ansvarsgenombrott har flera likheter med de som gäller i USA och Tyskland. Det mest klara gemensamma draget är att ett utnyttjande av den aktiebolagsrättsliga formen inte accepteras. 

Det har vid två tillfällen utretts huruvida en generell lagregel bör införas, men ännu saknas lagstiftning. Anledningen är att det endast finns ett litet behov av lagreglering. Vidare är det svårt att utforma en regel som inte blir allt för allmänt hållen och därför faller ur rättssäkerhetssynpunkt.

Det framstår slutligen som att ansvarsgenombrott endast ska tillämpas i ytterst särpräglade fall och att domstolen bör vara restriktiv när de tar ställning till om ansvarsgenombrott ska tillämpas i ett enskilt fall.},
 author    = {Wackå, Hanna},
 keyword   = {associationsrätt,ansvarsgenombrott},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Personligt betalningsansvar för aktieägare? - En undersökning om ansvarsgenombrott},
 year     = {2015},
}