Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Individen bakom kartellen - Det svenska sanktionssystemet vid överträdelser av kartellförbudet och en debatt kring införandet av straffrättsliga sanktioner riktade mot individer.

Von Gaffron Und Oberstradam, Astrid LU (2015) LAGF03 20151
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Uppsatsen inriktar sig på horisontella samarbeten som sker mellan företag i samma produktions- eller handelsled vilka vi i dagligt tal refererar till som karteller. Karteller är horisontella avtal som fastställer försäljningspriser, begränsar eller kontrollerar produktion eller delar upp marknader. Karteller är genom sin natur de mest skadliga konkurrenshämmande överträdelserna då de bidrar till stora destruktiva biverkningar på den fria marknaden. För att stoppa konkurrenshämmande samarbeten har EU upprättat starka förbudet emot denna typ av avtal i dess fördrag om Europeiska Unionens Funktionssätt. De materiella reglerna återfinns sedan i medlemsländernas nationella lagstiftningar. För att verkställa dessa samt upprätta efterlevnad kring... (More)
Uppsatsen inriktar sig på horisontella samarbeten som sker mellan företag i samma produktions- eller handelsled vilka vi i dagligt tal refererar till som karteller. Karteller är horisontella avtal som fastställer försäljningspriser, begränsar eller kontrollerar produktion eller delar upp marknader. Karteller är genom sin natur de mest skadliga konkurrenshämmande överträdelserna då de bidrar till stora destruktiva biverkningar på den fria marknaden. För att stoppa konkurrenshämmande samarbeten har EU upprättat starka förbudet emot denna typ av avtal i dess fördrag om Europeiska Unionens Funktionssätt. De materiella reglerna återfinns sedan i medlemsländernas nationella lagstiftningar. För att verkställa dessa samt upprätta efterlevnad kring reglerna krävs ett effektivt sanktionssystem. Medan EU-rätten endast ställer upp ekonomiska sanktioner riktade mot företag har medlemsstaterna suveränitet att uppställa egna lämpliga sanktionssystem. Sverige har valt att införa administrativa sanktioner riktade mot individen i form av näringsförbud. Det finns även länder som har valt att införa straffrättsliga sanktioner mot individer som engagerar sig i kartellsamarbeten, England är ett sådant exempel. En debatt har således väckts angående de straffrättsliga sanktionernas effektivitet och huruvida länder i Europa bör införa kriminalisering för att motverka karteller. Huvudsyftet med uppsatsen har varit att undersöka hur denna debatt sett ut samt om det anses önskvärt att införa straffrättsliga sanktioner på området. Uppsatsen har genom en rättsdogmatisk metod redogjort för de nuvarande sanktionerna riktade mot individer och dess tillräcklighet i Sverige. Med ett komparativt inslag, där den engelska konkurrensrätten behandlas, utreder uppsatsen möjligheten att införa kriminalisering i den svenska konkurrensrätten samt om detta vore önskvärt. Mot bakgrunden av uppsatsens utredningar och analys har slutsatsen dragits att det idag är möjligt att införa straffrättsliga påföljder vid överträdelser av kartellförbudet. Däremot har uppsatsen nått slutsatsen att det i skrivande stund inte anses önskvärt att i Sverige kriminalisera överträdelser av denna karaktär då det rådande näringsförbudet anses tillräckligt i förhållande till sitt syfte att avskräcka överträdelser av kartellförbudet. (Less)
Popular Abstract
The main focus of this essay is horizontal agreements that occur between undertakings in the same production or market chain which we commonly refer to as cartels. Cartels are horizontal agreements which are fixing selling prices, limit or control production, or share markets. Cartels are by their nature the most harmful anti-competitive violation as they contribute to great destructive impact on the free market. In order to put an end to these anti-competitive collaborations the EU has established prohibitions against these types of horizontal agreements in the Treaty of the European Union. Equivalent regulations are found in the member states national legal systems. In order to enforce and establish compliance with the prohibitions it is... (More)
The main focus of this essay is horizontal agreements that occur between undertakings in the same production or market chain which we commonly refer to as cartels. Cartels are horizontal agreements which are fixing selling prices, limit or control production, or share markets. Cartels are by their nature the most harmful anti-competitive violation as they contribute to great destructive impact on the free market. In order to put an end to these anti-competitive collaborations the EU has established prohibitions against these types of horizontal agreements in the Treaty of the European Union. Equivalent regulations are found in the member states national legal systems. In order to enforce and establish compliance with the prohibitions it is required for an effective system of sanctions. While the EU law only provides for economical sanctions that target the undertakings, Member states have the sovereignty to impose their own adequate sanction regimes. Sweden has decided to impose administrative sanctions against individuals in the shape of a director disqualification order. There are also some countries, eg. United Kingdom, that have chosen to introduce criminal sanctions towards individuals who collaborate in cartel activities. Hence, a debate has occurred concerning the effectiveness of the criminal sanction and whether or not European countries should introduce criminalization to counteract cartels. The main objective of the thesis has been to examine this debate and determine if it can be considered desirable to impose criminal sanctions in this area. The essay has by using a legal dogmatic method described the current individual sanction in Sweden and its adequacy. By examining the English sanction system the essay has a comparative element which enables the author to scrutinize the possibility of introducing criminal sanctions in Sweden as well as the desirability to do so. In the light of the thesis studies and analyses it has been concluded that it would be possible to impose criminal sanctions for infringements if the cartel prohibition. However, the thesis has also reached the conclusion that it is not considered desirable for Sweden to criminalize breaches of this nature at the moment. The prevailing administrative sanction is deemed sufficient in relation to its objective to deter violations of the cartel prohibition. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Von Gaffron Und Oberstradam, Astrid LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Konkurrensrätt. Karteller, kriminalisering, sanktioner.
language
Swedish
id
5431354
date added to LUP
2015-07-06 10:33:11
date last changed
2015-07-06 10:33:11
@misc{5431354,
 abstract   = {{Uppsatsen inriktar sig på horisontella samarbeten som sker mellan företag i samma produktions- eller handelsled vilka vi i dagligt tal refererar till som karteller. Karteller är horisontella avtal som fastställer försäljningspriser, begränsar eller kontrollerar produktion eller delar upp marknader. Karteller är genom sin natur de mest skadliga konkurrenshämmande överträdelserna då de bidrar till stora destruktiva biverkningar på den fria marknaden. För att stoppa konkurrenshämmande samarbeten har EU upprättat starka förbudet emot denna typ av avtal i dess fördrag om Europeiska Unionens Funktionssätt. De materiella reglerna återfinns sedan i medlemsländernas nationella lagstiftningar. För att verkställa dessa samt upprätta efterlevnad kring reglerna krävs ett effektivt sanktionssystem. Medan EU-rätten endast ställer upp ekonomiska sanktioner riktade mot företag har medlemsstaterna suveränitet att uppställa egna lämpliga sanktionssystem. Sverige har valt att införa administrativa sanktioner riktade mot individen i form av näringsförbud. Det finns även länder som har valt att införa straffrättsliga sanktioner mot individer som engagerar sig i kartellsamarbeten, England är ett sådant exempel. En debatt har således väckts angående de straffrättsliga sanktionernas effektivitet och huruvida länder i Europa bör införa kriminalisering för att motverka karteller. Huvudsyftet med uppsatsen har varit att undersöka hur denna debatt sett ut samt om det anses önskvärt att införa straffrättsliga sanktioner på området. Uppsatsen har genom en rättsdogmatisk metod redogjort för de nuvarande sanktionerna riktade mot individer och dess tillräcklighet i Sverige. Med ett komparativt inslag, där den engelska konkurrensrätten behandlas, utreder uppsatsen möjligheten att införa kriminalisering i den svenska konkurrensrätten samt om detta vore önskvärt. Mot bakgrunden av uppsatsens utredningar och analys har slutsatsen dragits att det idag är möjligt att införa straffrättsliga påföljder vid överträdelser av kartellförbudet. Däremot har uppsatsen nått slutsatsen att det i skrivande stund inte anses önskvärt att i Sverige kriminalisera överträdelser av denna karaktär då det rådande näringsförbudet anses tillräckligt i förhållande till sitt syfte att avskräcka överträdelser av kartellförbudet.}},
 author    = {{Von Gaffron Und Oberstradam, Astrid}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Individen bakom kartellen - Det svenska sanktionssystemet vid överträdelser av kartellförbudet och en debatt kring införandet av straffrättsliga sanktioner riktade mot individer.}},
 year     = {{2015}},
}