Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Undantagen i ränteavdragsbegränsningsreglerna - Uppehålls rättssäkerheten?

Jargård, Niels LU (2015) LAGF03 20151
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Ett bolags ränteutgifter är skatterättsligt avdragsgilla kostnader. Detta innebär att ränteutgifter minskar det beskattningsbara resultatet och det blir således skattemässigt fördelaktigt för bolag att låna, så till den grad att större internationella koncerner ofta etablerar skuldförhållanden i syfte att minska sin skattebörda. Genom att upprätta ändamålsenliga bolagsstrukturer kan internationella koncerner ”låna till och från sig själva” och frambringa avdragsgilla räntekostnader i Sverige och motsvarande låg-beskattade eller skattefria ränteintäkter i ett annat land. Detta skatteplaneringsförfarande kallas räntesnurror. För att undvika det skattebortfall som räntesnurror och liknande upplägg kan innebära infördes begränsningsregler mot... (More)
Ett bolags ränteutgifter är skatterättsligt avdragsgilla kostnader. Detta innebär att ränteutgifter minskar det beskattningsbara resultatet och det blir således skattemässigt fördelaktigt för bolag att låna, så till den grad att större internationella koncerner ofta etablerar skuldförhållanden i syfte att minska sin skattebörda. Genom att upprätta ändamålsenliga bolagsstrukturer kan internationella koncerner ”låna till och från sig själva” och frambringa avdragsgilla räntekostnader i Sverige och motsvarande låg-beskattade eller skattefria ränteintäkter i ett annat land. Detta skatteplaneringsförfarande kallas räntesnurror. För att undvika det skattebortfall som räntesnurror och liknande upplägg kan innebära infördes begränsningsregler mot rätten till ränteavdrag.
Enligt huvudregeln i dessa begränsningsregler får ett företag inte dra av för ränteutgifter avseende en skuld till ett annat företag om bägge företagen befinner sig i samma koncern eller intressegemenskap.
Eftersom många skuldförhållanden som träffas av huvudregeln inte alls upprättats i skatteplaneringssyfte skulle reglerna verka företagsmässigt försvårande och missgynna vissa koncerner om inte undantagsregler fanns. Dessa två undantagsregler, 10-procentsregeln och ventilen, gör det möjligt att få dra av räntekostnader trots att det rör sig om ett skuldförhållande mellan företag inom samma koncern/intressegemenskap om vissa förutsättningar är uppfyllda. Ytterst förenklat kan man säga att ränteintäkter som motsvarar ränteavdrag i Sverige måste beskattas med en skattesats över 10-procent om 10-procentsregeln skall kunna tillämpas men även om inte rekvisitet i 10-procentsregeln är uppfyllt finns ytterligare en undantagsregel, ventilen (namnet syftar på paragrafens funktion som säkerhetsventil i regelverket), som gör att ränteavdrag ändå medges ifall den skattskyldige kan visa att skuldförhållandet är huvudsakligen affärsmässigt motiverat.
Problemet är dock att dessa undantagsregler framförallt ventilen har vaga och generellt formulerade rekvisit och det förefaller sig vara oerhört svårt att förutse tillämpligheten av reglerna.
Uppsatsen redogör för hur reglerna har tillämpats hitintills och vad som talar för respektive emot att förutsebarheten för tillämpningen av reglerna är adekvat.
Slutsatsen efter att ha analyserat lagens förarbeten, nuvarande praxis från Högsta förvaltningsdomstolen och synpunkter från specialister på området är att det finns situationer då det inte råder några tvivel om att ventilen kan tillämpas, samtidigt finns en mängd situationer då det är ytterst oklart huruvida rekvisitet huvudsakligen affärsmässigt motiverat kan anses vara uppfyllt.
Denna oklarhet är ett resultat av att regeringen stiftat plastiska regler för att undvika kryphål. Mycket talar dock för att förutsebarheten i reglerna fått ge vika för intresset av att undvika skattebortfall så till den grad att det är ett rättssäkerhetsproblem. Eftersom reglerna främst drabbar internationella koncerner föreligger samma förutsebarhets problematik i förhållande till EU-rätten. För trots att reglerna skulle kunna rättfärdigas, med skälet att de förebygger mot skatteflykt i kombination med behovet att behålla en välavvägd fördelning av beskattningsrätten, talar underrättelsen från EU-kommissionen och tidigare praxis från EU-domstolen för att förutsebarheten i reglerna är för låg för att de skall kunna rättfärdigas.
Ränteavdragsreglerna kommer med hög sannolikhet att förändras i framtiden då de innebär en mängd nationella såväl som internationella problem. Det kan dock ta flera år innan en sådan total reformering genomförs vilket innebär att förutsebarhetsproblematiken med undantagsreglerna kommer att vara ett rättssäkerhetsproblem under lång tid om inte tillämpningsområdet för reglerna förtydligas. (Less)
Abstract
A company's interest expenses are fully deductible under the Swedish tax law. This means that interest expenses reduce the taxable business income and will thus be fiscally beneficial for companies with loan financing, so much so that major international companies often establish liability conditions in order to reduce their tax burden. By establishing certain corporate structures international concern groups can "borrow from and to themselves" and generate deductible interest expenses in Sweden and the corresponding interest income becomes low-taxed or tax-free thus it appears in another country. This tax procedure is commonly called ”interest loops”. In aim avoid the loss of tax revenue which interest loops and similar tax-planning... (More)
A company's interest expenses are fully deductible under the Swedish tax law. This means that interest expenses reduce the taxable business income and will thus be fiscally beneficial for companies with loan financing, so much so that major international companies often establish liability conditions in order to reduce their tax burden. By establishing certain corporate structures international concern groups can "borrow from and to themselves" and generate deductible interest expenses in Sweden and the corresponding interest income becomes low-taxed or tax-free thus it appears in another country. This tax procedure is commonly called ”interest loops”. In aim avoid the loss of tax revenue which interest loops and similar tax-planning arrangements may result the government introduced limitation rules of the right to deduct interest on certain debts.
According to the general rule in the legislation, a company can not deduct interest expenses relating to a debt to another company if the companies are affiliated with each other.
Since many debt connections which applies to the general rule is not at all prepared with tax planning purposes, the rules would act entrepreneurially aggravating and disadvantaging certain groups unless exemptions existed. These two exceptions, the 10 percent rule and the business purpose rule, are making it possible to deduct interest expenses despite the fact that it concerns a debt relationship between companies within the same group/community of interest if certain conditions are met. Highly simplified, one could say that the interest income corresponding to interest deductions in Sweden must be taxed at a rate of 10 per cent if 10-per cent rule should be applied, but even when the criteria of the 10 per cent rule is not met there is another paragraph, the business purpose rule (called the valve in Swedish name refers to it´s function as a safety valve in the legislation), which nonetheless allows interest deduction if the debt giving rise to the interest payment is ”principally business motivated”.
The problem is that these exceptions, primarily the business purpose rule, has been unclearly phrased and framed in such broad terms so it appears to be extremely difficult to predict the applicability of the rules.
The thesis describes how the rules have been applied so far and what speaks for and against the rules present an adequately certainty for their application.
The conclusion after analysing the legislative history, the current practice of the Supreme Administrative Court of Sweden and the views of specialists in the field is that there are situations where there is no doubt that the business purpose rule can be applied, while there are a variety of situations where it is extremely uncertain whether the condition ”principally business motivated” can be considered fulfilled.
This uncertainty is a result of the government enacting flexible rules to avoid loopholes. Much, however, suggests that the predictability of the rules has given way to the concern of preventing tax losses to the extent that it is no longer in compliance with the rule of law. Since the rules primarily affect international groups present the same predictability problems in relation to EU law. For despite the fact that the rules could be justified, on the grounds that they prevent against tax evasion combined with the need to maintain a balanced allocation of taxing powers, the notification from the European Commission and the previous practice of the European Court of Justice suggest predictability is not sufficient enough for the rules to be justified.
The whole legislation concerning interest deduction will most likely change in the future as it involves an array of national and international problems. However, it may take several years before such total reform is implemented which means that the predictability issues regarding the exception rules will be a legal problem for a long time unless the applicability of the rules will be clarified. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jargård, Niels LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
skatterätt, ränteavdragsbegränsningsreglerna
language
Swedish
id
5431382
date added to LUP
2015-07-03 15:50:02
date last changed
2015-07-03 15:50:02
@misc{5431382,
 abstract   = {A company's interest expenses are fully deductible under the Swedish tax law. This means that interest expenses reduce the taxable business income and will thus be fiscally beneficial for companies with loan financing, so much so that major international companies often establish liability conditions in order to reduce their tax burden. By establishing certain corporate structures international concern groups can "borrow from and to themselves" and generate deductible interest expenses in Sweden and the corresponding interest income becomes low-taxed or tax-free thus it appears in another country. This tax procedure is commonly called ”interest loops”. In aim avoid the loss of tax revenue which interest loops and similar tax-planning arrangements may result the government introduced limitation rules of the right to deduct interest on certain debts.
According to the general rule in the legislation, a company can not deduct interest expenses relating to a debt to another company if the companies are affiliated with each other.
Since many debt connections which applies to the general rule is not at all prepared with tax planning purposes, the rules would act entrepreneurially aggravating and disadvantaging certain groups unless exemptions existed. These two exceptions, the 10 percent rule and the business purpose rule, are making it possible to deduct interest expenses despite the fact that it concerns a debt relationship between companies within the same group/community of interest if certain conditions are met. Highly simplified, one could say that the interest income corresponding to interest deductions in Sweden must be taxed at a rate of 10 per cent if 10-per cent rule should be applied, but even when the criteria of the 10 per cent rule is not met there is another paragraph, the business purpose rule (called the valve in Swedish name refers to it´s function as a safety valve in the legislation), which nonetheless allows interest deduction if the debt giving rise to the interest payment is ”principally business motivated”.
The problem is that these exceptions, primarily the business purpose rule, has been unclearly phrased and framed in such broad terms so it appears to be extremely difficult to predict the applicability of the rules.
The thesis describes how the rules have been applied so far and what speaks for and against the rules present an adequately certainty for their application.
The conclusion after analysing the legislative history, the current practice of the Supreme Administrative Court of Sweden and the views of specialists in the field is that there are situations where there is no doubt that the business purpose rule can be applied, while there are a variety of situations where it is extremely uncertain whether the condition ”principally business motivated” can be considered fulfilled.
This uncertainty is a result of the government enacting flexible rules to avoid loopholes. Much, however, suggests that the predictability of the rules has given way to the concern of preventing tax losses to the extent that it is no longer in compliance with the rule of law. Since the rules primarily affect international groups present the same predictability problems in relation to EU law. For despite the fact that the rules could be justified, on the grounds that they prevent against tax evasion combined with the need to maintain a balanced allocation of taxing powers, the notification from the European Commission and the previous practice of the European Court of Justice suggest predictability is not sufficient enough for the rules to be justified.
The whole legislation concerning interest deduction will most likely change in the future as it involves an array of national and international problems. However, it may take several years before such total reform is implemented which means that the predictability issues regarding the exception rules will be a legal problem for a long time unless the applicability of the rules will be clarified.},
 author    = {Jargård, Niels},
 keyword   = {skatterätt,ränteavdragsbegränsningsreglerna},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Undantagen i ränteavdragsbegränsningsreglerna - Uppehålls rättssäkerheten?},
 year     = {2015},
}