Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ålägga internetleverantörer att blockera webbplatser? - En analys av de rättsliga förutsättningarna och avvägningarna

Magnusson, Carl LU (2015) LAGM01 20151
Department of Law
Abstract (Swedish)
Internetanvändandet har under de senaste decennierna ökat explosionsartat. Det är något som har lett till att allt fler har valt att göra kommers på att olovligen sprida material som är skyddat av upphovsrätten. När olovligt material sprids via internet kan det vara svårt för rättighetsinnehavaren att nå fram till och få den egentlige intrångsgöraren att sluta med intrånget. Många gånger är det den som vidarebefordrar material som har den största möjligheten att stoppa spridningen.

Uppsatsen redogör för och analyserar de regler som är relevanta på området. Det är oklart i vad mån svensk domstol får förelägga en internetleverantör att blockera en webbplats där upphovsrättsintrång begås. I lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och... (More)
Internetanvändandet har under de senaste decennierna ökat explosionsartat. Det är något som har lett till att allt fler har valt att göra kommers på att olovligen sprida material som är skyddat av upphovsrätten. När olovligt material sprids via internet kan det vara svårt för rättighetsinnehavaren att nå fram till och få den egentlige intrångsgöraren att sluta med intrånget. Många gånger är det den som vidarebefordrar material som har den största möjligheten att stoppa spridningen.

Uppsatsen redogör för och analyserar de regler som är relevanta på området. Det är oklart i vad mån svensk domstol får förelägga en internetleverantör att blockera en webbplats där upphovsrättsintrång begås. I lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk återfinns 53b §, varigenom lagstiftaren har ställt upp en möjlighet för upphovsrättsinnehavare att yrka att domstolen utfärdar ett vitesförbud mot en mellanhand som anses medverka till ett intrång att fortsätta med det. Paragrafen är allmänt hållen varför det är ovisst om den är möjlig att tillämpa vid utfärdande av vitesförbud mot en internetleverantör.

I två tidigare fall har den svenska domstolen tillämpat paragrafen och utfärdat sådana förbud mot internetleverantörer. I dessa fall har det dock förelegat speciella omständigheter vilket gjort att avgörandena har en relativt liten träffyta. I en nyligen avkunnad EU-dom, C-314/12 UPC, har EU-domstolen förklarat att nationell domstol får utfärda ett föreläggande mot en internetleverantör att blockera en webbplats. Problemet är att EU i de på området relevanta direktiven har uppställt en frihet för medlemsstaterna att själva välja hur sanktionsmöjligheterna ska se ut, varför ingen generell ledning kan hämtas heller där.

Utöver behandling av regler och praxis innehåller uppsatsen även en analys av de intresseavvägningar som måste göras. Upp till tre parters intressen kan behöva beaktas; rättighetsinnehavarens ensamrätt, internetleverantörens näringsfrihet samt tredje mans informations- och yttrandefrihet.

Sammanfattningsvis når uppsatsen fram till, trots lagstiftning som berör området och avgöranden som även de behandlar frågan, att rättsläget inte är klart. Med tanke på att all den information som varje sekund passerar genom internetleverantörers nät, där upphovsrättsligt material olovligen sprids finns ett tydligt behov av att fastställa vad som gäller. Som läget är nu finns en stor ovisshet hos internetleverantör som fasar för att behöva blockera webbplatser vilket kan leda till kundbortfall och ökade kostnader, men även hos rättighetsinnehavarna som utan en möjlighet att kunna rikta förelägganden mot en mellanhand många gånger står helt maktlösa. (Less)
Popular Abstract
During the last two decades the use of internet has increased enormously. As a result more and more people have started commercialize on transferring information that is protected by copyrights. It is difficult for the owner of the copyright to exam from where the infringement origins. The one that has the best chance to stop an infringement is often the forwarder of the information.

This thesis examines and analysis the law which are relevant in relation to the subject. It is to some extent unclear whether or not Swedish court can order an internet service provider (ISP) to block its customers’ access to a copyright-infringing website. Thorough 53b§ act on copyright in literary and artistic works (SFS 1960:729) the owner of the... (More)
During the last two decades the use of internet has increased enormously. As a result more and more people have started commercialize on transferring information that is protected by copyrights. It is difficult for the owner of the copyright to exam from where the infringement origins. The one that has the best chance to stop an infringement is often the forwarder of the information.

This thesis examines and analysis the law which are relevant in relation to the subject. It is to some extent unclear whether or not Swedish court can order an internet service provider (ISP) to block its customers’ access to a copyright-infringing website. Thorough 53b§ act on copyright in literary and artistic works (SFS 1960:729) the owner of the copyright is granted a sanction against a party who is contributing to an act constituting an infringement. The article is not so precise why it gets a broad scope and therefore does not clarify whether it is possible to apply on an ISP.

The Swedish court has in two earlier cases issued an injunction prohibiting an ISP from providing access to a copyright-infringing website. Though the cases did consist of exceptional circumstances therefore the scope is limited. In a recent case, C-314/12 UPC, CJEU declared that a national court may order an ISP to block its customers’ access to an infringing website. Despite that it is not possible to get guidance because EU has given each member state freedom to incorporate applicable rules.

A part from interpretation of law and case law the thesis consists of an analysis regarding the conflict of interests arising from the issue. No less than three parties’ interests must be considered; the exclusive right appurtenant to the owner of the copyright; the ISPs’ freedom to conduct business and third parties freedom of speech and information.

In conclusion, even though both law and case law have touched the issue, the legal position is still unanswered. Considering the importance the outcome could have for the parties a clarification is desirable. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Magnusson, Carl LU
supervisor
organization
alternative title
Order internet service providers to block websites? - An analysis of the prerequisites and conflict of interests
course
LAGM01 20151
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Förmögenhetsrätt, immaterialrätt, upphovsrätt, internet, internetleverantör, blockera, webbplats
language
Swedish
id
5431443
date added to LUP
2015-06-09 12:51:22
date last changed
2017-01-27 14:28:57
@misc{5431443,
 abstract   = {Internetanvändandet har under de senaste decennierna ökat explosionsartat. Det är något som har lett till att allt fler har valt att göra kommers på att olovligen sprida material som är skyddat av upphovsrätten. När olovligt material sprids via internet kan det vara svårt för rättighetsinnehavaren att nå fram till och få den egentlige intrångsgöraren att sluta med intrånget. Många gånger är det den som vidarebefordrar material som har den största möjligheten att stoppa spridningen. 

Uppsatsen redogör för och analyserar de regler som är relevanta på området. Det är oklart i vad mån svensk domstol får förelägga en internetleverantör att blockera en webbplats där upphovsrättsintrång begås. I lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk återfinns 53b §, varigenom lagstiftaren har ställt upp en möjlighet för upphovsrättsinnehavare att yrka att domstolen utfärdar ett vitesförbud mot en mellanhand som anses medverka till ett intrång att fortsätta med det. Paragrafen är allmänt hållen varför det är ovisst om den är möjlig att tillämpa vid utfärdande av vitesförbud mot en internetleverantör.

I två tidigare fall har den svenska domstolen tillämpat paragrafen och utfärdat sådana förbud mot internetleverantörer. I dessa fall har det dock förelegat speciella omständigheter vilket gjort att avgörandena har en relativt liten träffyta. I en nyligen avkunnad EU-dom, C-314/12 UPC, har EU-domstolen förklarat att nationell domstol får utfärda ett föreläggande mot en internetleverantör att blockera en webbplats. Problemet är att EU i de på området relevanta direktiven har uppställt en frihet för medlemsstaterna att själva välja hur sanktionsmöjligheterna ska se ut, varför ingen generell ledning kan hämtas heller där. 

Utöver behandling av regler och praxis innehåller uppsatsen även en analys av de intresseavvägningar som måste göras. Upp till tre parters intressen kan behöva beaktas; rättighetsinnehavarens ensamrätt, internetleverantörens näringsfrihet samt tredje mans informations- och yttrandefrihet.

Sammanfattningsvis når uppsatsen fram till, trots lagstiftning som berör området och avgöranden som även de behandlar frågan, att rättsläget inte är klart. Med tanke på att all den information som varje sekund passerar genom internetleverantörers nät, där upphovsrättsligt material olovligen sprids finns ett tydligt behov av att fastställa vad som gäller. Som läget är nu finns en stor ovisshet hos internetleverantör som fasar för att behöva blockera webbplatser vilket kan leda till kundbortfall och ökade kostnader, men även hos rättighetsinnehavarna som utan en möjlighet att kunna rikta förelägganden mot en mellanhand många gånger står helt maktlösa.},
 author    = {Magnusson, Carl},
 keyword   = {Förmögenhetsrätt,immaterialrätt,upphovsrätt,internet,internetleverantör,blockera,webbplats},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ålägga internetleverantörer att blockera webbplatser? - En analys av de rättsliga förutsättningarna och avvägningarna},
 year     = {2015},
}