Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ur trollkarlens hatt – om varumärkets funktioner

Wisaeus, Per LU (2015) LAGF03 20151
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Ett varumärke består av tecken som kan återges grafiskt och som innebär att varumärkets varor eller tjänster kan särskiljas från andra varumärkens. Varumärkesrätten inom EU är harmoniserad och EU-lagstiftningen ger varumärkesinnehavaren rätt att stoppa tredje mans användning när samma tecken som varumärket används och den avser samma varor och tjänster – dubbel identitet. Detta medförde dock att den sunda konkurrensen hämmades varpå EUD under dryga 25 år har utvecklat en mer balanserad ensamrätt. EUD har uttalat att det även måste ske en skada på någon av varumärkets funktioner vid dubbel identitet. Någon definitiv och uttömmande lista på funktioner har inte presenterats och inte heller har EUD beskrivit funktionerna utförligt. Detta ger... (More)
Ett varumärke består av tecken som kan återges grafiskt och som innebär att varumärkets varor eller tjänster kan särskiljas från andra varumärkens. Varumärkesrätten inom EU är harmoniserad och EU-lagstiftningen ger varumärkesinnehavaren rätt att stoppa tredje mans användning när samma tecken som varumärket används och den avser samma varor och tjänster – dubbel identitet. Detta medförde dock att den sunda konkurrensen hämmades varpå EUD under dryga 25 år har utvecklat en mer balanserad ensamrätt. EUD har uttalat att det även måste ske en skada på någon av varumärkets funktioner vid dubbel identitet. Någon definitiv och uttömmande lista på funktioner har inte presenterats och inte heller har EUD beskrivit funktionerna utförligt. Detta ger intrycket av att EUD plockar fram – ur trollkarlens hatt – de funktioner den anser att varumärket har för tillfället.

Uppsatsen avser beskriva och härleda EUD:s hittills angivna funktioner: ursprungsangivelse-, garanti-, reklam-, investerings- och kommunikations- funktionen. Dessutom förklarar uppsatsen när EUD har ansett att de olika funktionerna skadas.

Genom att studera EUD:s praxis sedan 25 år anlägger uppsatsen ett kritiskt rättsutvecklingsperspektiv för att härleda och beskriva funktionerna.

Uppsatsen konstaterar att det saknas stringens och tydlighet från EUD:s sida men även från doktrin. Funktionerna är stundtals svåra att förstå och definiera vilket skapar en rättsosäkerhet. Detta leder till att ändamålet med EU och den aktuella lagstiftningen, att skapa en inre marknad, inte uppfylls eftersom osäkerheten rimligen borde leda till mindre ekonomisk aktivitet på grund av att företag inte vågar investera. Uppsatsen efterlyser en förteckning med varumärkets rättsliga funktioner, tydligare definitioner av dem och ett längre perspektiv i skadeanalysen. (Less)
Popular Abstract
A trademark consists of signs that can be represented graphically which means that the goods or services of the trademark can be distinguished from other trademarks. Trademark rights within the EU are harmonized, EU legislation gives the trademark holder the right to stop third-party use when the same characters as the brand are used and it concerns the same goods and services – double identity. This meant, however, an inhibition of sound competition, why the CJEU for more than 25 years, has developed a more balanced right. CJEU has stated that it also must be an injury to any of the trademark functions when double identity exists. No definitive nor exhaustive list of functions has been presented, nor have CJEU described the functions in... (More)
A trademark consists of signs that can be represented graphically which means that the goods or services of the trademark can be distinguished from other trademarks. Trademark rights within the EU are harmonized, EU legislation gives the trademark holder the right to stop third-party use when the same characters as the brand are used and it concerns the same goods and services – double identity. This meant, however, an inhibition of sound competition, why the CJEU for more than 25 years, has developed a more balanced right. CJEU has stated that it also must be an injury to any of the trademark functions when double identity exists. No definitive nor exhaustive list of functions has been presented, nor have CJEU described the functions in detail. This gives the impression that the CJEU picks up – from the sorcerer's hat – the functions it considers that the trademark has at the moment.

The thesis intends to describe and derive CJEU's pronounced functions: the function of indicating origin, the guarantee function, the advertising function, the investment function and the communication function. Furthermore, the paper explains when CJEU considers that the various functions are damaged.

By studying the CJEU's practice for the last 25 years the essay adopts a critical perspective of the evolution of the law in order to derive and describe the functions.

The essay notes the lack of stringency and clarity of CJEU's side but also from the doctrine. Functions are sometimes difficult to understand and define which creates legal uncertainty. This leads to the purpose of the EU and the current legislation, to create a single market, are not fulfilled because the uncertainty should reasonably lead to less economic activity because the companies do not dare to invest. The essay calls for a list with the trademarks judicial functions, clearer definitions of them and a longer perspective in the injury analysis. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wisaeus, Per LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Immaterialrätt, EU-rätt, varumärkesfunktioner, skada på varumärkesfunktioner
language
Swedish
id
5431528
date added to LUP
2015-07-06 10:48:02
date last changed
2015-07-06 10:48:02
@misc{5431528,
 abstract   = {Ett varumärke består av tecken som kan återges grafiskt och som innebär att varumärkets varor eller tjänster kan särskiljas från andra varumärkens. Varumärkesrätten inom EU är harmoniserad och EU-lagstiftningen ger varumärkesinnehavaren rätt att stoppa tredje mans användning när samma tecken som varumärket används och den avser samma varor och tjänster – dubbel identitet. Detta medförde dock att den sunda konkurrensen hämmades varpå EUD under dryga 25 år har utvecklat en mer balanserad ensamrätt. EUD har uttalat att det även måste ske en skada på någon av varumärkets funktioner vid dubbel identitet. Någon definitiv och uttömmande lista på funktioner har inte presenterats och inte heller har EUD beskrivit funktionerna utförligt. Detta ger intrycket av att EUD plockar fram – ur trollkarlens hatt – de funktioner den anser att varumärket har för tillfället.

Uppsatsen avser beskriva och härleda EUD:s hittills angivna funktioner: ursprungsangivelse-, garanti-, reklam-, investerings- och kommunikations- funktionen. Dessutom förklarar uppsatsen när EUD har ansett att de olika funktionerna skadas.

Genom att studera EUD:s praxis sedan 25 år anlägger uppsatsen ett kritiskt rättsutvecklingsperspektiv för att härleda och beskriva funktionerna.

Uppsatsen konstaterar att det saknas stringens och tydlighet från EUD:s sida men även från doktrin. Funktionerna är stundtals svåra att förstå och definiera vilket skapar en rättsosäkerhet. Detta leder till att ändamålet med EU och den aktuella lagstiftningen, att skapa en inre marknad, inte uppfylls eftersom osäkerheten rimligen borde leda till mindre ekonomisk aktivitet på grund av att företag inte vågar investera. Uppsatsen efterlyser en förteckning med varumärkets rättsliga funktioner, tydligare definitioner av dem och ett längre perspektiv i skadeanalysen.},
 author    = {Wisaeus, Per},
 keyword   = {Immaterialrätt,EU-rätt,varumärkesfunktioner,skada på varumärkesfunktioner},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ur trollkarlens hatt – om varumärkets funktioner},
 year     = {2015},
}