Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Sexköpsförbuden i Norden – (o)lika regleringar En rättspolitisk analys med fokus på skyddsvärden

Ejnarsson, Emelie LU (2015) LAGM01 20151
Department of Law
Abstract (Swedish)
Uppsatsen syftar till att utreda de kriminalpolitiska skälen bakom de nordiska sexköpslagstiftningarna och gör detta utifrån att besvara vad motiven bakom de olika lagarna är samt vilka skyddsvärden de olika lagarna skyddar. De olika lagarnas resultat i form av gällande rätt men även deras förarbeten och skyddsvärden jämförs och analyseras. Även Danmark diskuteras trots att de saknar ett sexköpsförbud då hur de har motiverat sitt avståndstagande är en intressant jämförelsepunkt. Uppsatsen har ett rättspolitiskt perspektiv med extra fokus på skyddsintressena.

Detta är ett tidigare relativt orört juridiskt område på så sätt att väldigt få juridiska författare har jämfört de olika nordiska ländernas lagstiftning, utan har mestadels... (More)
Uppsatsen syftar till att utreda de kriminalpolitiska skälen bakom de nordiska sexköpslagstiftningarna och gör detta utifrån att besvara vad motiven bakom de olika lagarna är samt vilka skyddsvärden de olika lagarna skyddar. De olika lagarnas resultat i form av gällande rätt men även deras förarbeten och skyddsvärden jämförs och analyseras. Även Danmark diskuteras trots att de saknar ett sexköpsförbud då hur de har motiverat sitt avståndstagande är en intressant jämförelsepunkt. Uppsatsen har ett rättspolitiskt perspektiv med extra fokus på skyddsintressena.

Detta är ett tidigare relativt orört juridiskt område på så sätt att väldigt få juridiska författare har jämfört de olika nordiska ländernas lagstiftning, utan har mestadels koncentrerat sig på ett lands förbud och ibland även enbart på en del av förbudet eller analyserat det utifrån specifika perspektiv. Ofta har diskussionen rört om de olika förbuden kan anses uppfylla de olika kriminaliseringskrav som ställs. Andra discipliner har utfört jämförelser i större grad, främst sociologi/kriminologi och statsvetenskap. Dessa discpliners diskussioner har ofta rört frågor som prostitutionsmarknadens utveckling och den politiska debatten i förhållande till förbuden eller har fokuserat på argumentationen bakom lagarna och hur olika idéer har anammats av politiska aktörer. Många argumenterar för att de nordiska ländernas regleringar inte är så lika som många tror.

Uppsatsen jämför de rådande förbuden utifrån en komparativ metod för att sedan analysera och jämföra de olika ländernas motiv, den samhälleliga kontexten förbuden har fattats i och de olika förbudens mest troliga skyddsvärden. Min slutsats är att förbuden inte är så lika som många tror både ur en gällande rätt synpunkt och utifrån en motivsynpunkt och att de olika samhälleliga kontexterna verkar ha spelat en stor roll vid antagandet av förbuden. Jag anser även att det finns fog för den kritik som har riktats mot att förbuden inte uppfyller olika kriminaliseringskrav och att skyddsvärdena inte har motiverats tillräckligt för någon av lagarna, men skyddsvärdena verkar dock vara mer allmänna än individuella. Samtidigt ifrågasätter jag ifall straffrätten idag inte har svårigheter att ta hänsyn till vissa kontextuella omständigheter som framställs som viktiga av företrädarna för ett sexköpsförbud.

Min slutsats är på så sätt liknande de resultat som har diskuterats ovan, men jämfört med andra discipliners jämförande studier tillför mitt arbete ett mer juridiskt perspektiv och ser till förarbeten och skyddsvärden på ett sätt som inte har gjorts innan, vilket leder till en djupare juridisk analys. Jämfört med tidigare juridiska verk bidrar arbetet med en jämförande syn på de olika ländernas lagstiftning, där tidigare arbeten främst har inriktat sig på ett eller två länder. Det finns dock fortfarande mycket som kan utredas rörande de olika förbuden, framför allt med tanke på de förändringar som har föreslagits i åtminstone tre av de fem nordiska länderna de senaste åren och då flertalet av de frågor uppsatsen berör fortfarande kan konstateras vara väldigt oklara. (Less)
Abstract
The purpose of this essay is to investigate the criminal policy beneath the Nordic countries’ sex purchase bans and does so by answering what the motives are for the different bans and also which the protective values are for the laws. The current prohibitions, but also their preliminary works and protective values are analyzed and compared. The case of Denmark is also discussed even though they lack a sex purchase prohibition since how they motivate this is interesting to compare with. The essay has a legal policy perspective with special focus on the protective values.

This is a relatively untouched area for law studies in the sense that very few scholars have compared the different Nordic countries’ approaches, instead most have... (More)
The purpose of this essay is to investigate the criminal policy beneath the Nordic countries’ sex purchase bans and does so by answering what the motives are for the different bans and also which the protective values are for the laws. The current prohibitions, but also their preliminary works and protective values are analyzed and compared. The case of Denmark is also discussed even though they lack a sex purchase prohibition since how they motivate this is interesting to compare with. The essay has a legal policy perspective with special focus on the protective values.

This is a relatively untouched area for law studies in the sense that very few scholars have compared the different Nordic countries’ approaches, instead most have focused on one country’s ban and sometimes even just on one part of it or from a very specific perspective. Often the discussions have concerned the different prohibitions’ lack of fulfilling the demands that has to be met to be able to criminalize a behavior. Other disciplines have compared the different legislations more, especially sociology/criminology and political science. These disciplines’ debates have concerned questions such as the development of the prostitution market and the political debate in relation to the sex purchase bans or have focused on the argumentation behind the bans and how ideas have been used by politicians. Many argue that the Nordic countries’ regulations are not as similar as many believe.

The essay compares the current bans with a comparative method and then analyzes and compares the different motives, the social context in which the prohibitions were drafted in and the most probable protective values for the different bans. My conclusion is that the different laws are not that similar, both when it comes to the current prohibitions and how they were motivated and also that the social contexts were very influential in many of the countries. I also believe that there is some truth to the critique that the prohibitions have received regarding the lack of fulfilling required demands for criminalization and that the protective values haven’t been motivated enough for any of the laws, but the protective values seem to be more public than individual. At the same time I question if criminal law today has issues regarding perceiving some of the contextual circumstances that are viewed as important for advocates for the bans.

My conclusion is in one way similar to those that has been mentioned above, but compared to other disciplines’ comparisons my essay has a more legal perspective that looks more at the preliminary works and protective values which gives a deeper legal analysis. Compared to other legal work my essay contributes with a comparison of the Nordic countries, whereas previous work mostly has focused on one or two. There is still much to investigate though, especially because of the legal amendments that have been suggested in three of five of the Nordic countries in the last years but also since many of the questions in the essay can be said to still be very unclear. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ejnarsson, Emelie LU
supervisor
organization
alternative title
The sex purchase prohibitions in the Nordic countries – surprisingly different approaches A criminal policy analysis with focus on protective values
course
LAGM01 20151
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Straffrätt, Komparativ rätt, sexköp, prostitution, Norden, Sverige, Finland, Norge, Island, Danmark, skyddsvärden, kriminalpolitik, criminal law, comparative law, Nordic countries, sex purchase prohibitions
language
Swedish
id
5431566
date added to LUP
2015-06-08 14:12:56
date last changed
2015-06-08 14:12:56
@misc{5431566,
 abstract   = {{The purpose of this essay is to investigate the criminal policy beneath the Nordic countries’ sex purchase bans and does so by answering what the motives are for the different bans and also which the protective values are for the laws. The current prohibitions, but also their preliminary works and protective values are analyzed and compared. The case of Denmark is also discussed even though they lack a sex purchase prohibition since how they motivate this is interesting to compare with. The essay has a legal policy perspective with special focus on the protective values.

This is a relatively untouched area for law studies in the sense that very few scholars have compared the different Nordic countries’ approaches, instead most have focused on one country’s ban and sometimes even just on one part of it or from a very specific perspective. Often the discussions have concerned the different prohibitions’ lack of fulfilling the demands that has to be met to be able to criminalize a behavior. Other disciplines have compared the different legislations more, especially sociology/criminology and political science. These disciplines’ debates have concerned questions such as the development of the prostitution market and the political debate in relation to the sex purchase bans or have focused on the argumentation behind the bans and how ideas have been used by politicians. Many argue that the Nordic countries’ regulations are not as similar as many believe. 

The essay compares the current bans with a comparative method and then analyzes and compares the different motives, the social context in which the prohibitions were drafted in and the most probable protective values for the different bans. My conclusion is that the different laws are not that similar, both when it comes to the current prohibitions and how they were motivated and also that the social contexts were very influential in many of the countries. I also believe that there is some truth to the critique that the prohibitions have received regarding the lack of fulfilling required demands for criminalization and that the protective values haven’t been motivated enough for any of the laws, but the protective values seem to be more public than individual. At the same time I question if criminal law today has issues regarding perceiving some of the contextual circumstances that are viewed as important for advocates for the bans.

My conclusion is in one way similar to those that has been mentioned above, but compared to other disciplines’ comparisons my essay has a more legal perspective that looks more at the preliminary works and protective values which gives a deeper legal analysis. Compared to other legal work my essay contributes with a comparison of the Nordic countries, whereas previous work mostly has focused on one or two. There is still much to investigate though, especially because of the legal amendments that have been suggested in three of five of the Nordic countries in the last years but also since many of the questions in the essay can be said to still be very unclear.}},
 author    = {{Ejnarsson, Emelie}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Sexköpsförbuden i Norden – (o)lika regleringar En rättspolitisk analys med fokus på skyddsvärden}},
 year     = {{2015}},
}