Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Om begränsningen av statliga arbetstagares möjlighet att ha bisysslor som kan bedömas som förtroendeskadliga - Ett hot mot staten som arbetsgivare?

Zetterdahl, Matilda LU (2015) LAGF03 20151
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Denna uppsats behandlar regleringen kring förtroendeskadliga bisysslor och analyserar de följer som bestämmelserna kan tänkas medföra angående arbetstagarnas uppfattning kring staten som arbetsgivare. De aktuella bestämmelserna finns huvudsakligen i lagen om offentlig anställning. Regleringen på detta område syftar till att säkerställa att det inte uppkommer någon situation där en arbetstagare har en bisyssla som skapar missförtroende för myndigheterna och deras anställda bland allmänheten. Emellertid kan man ifrågasätta om regleringen kan tänkas medföra negativa konsekvenser på så sätt att arbetstagarna kan tänkas välja bort en karriär inom staten på grund av att de finner dessa bestämmelser betungande och besvärliga. Hela samhället har... (More)
Denna uppsats behandlar regleringen kring förtroendeskadliga bisysslor och analyserar de följer som bestämmelserna kan tänkas medföra angående arbetstagarnas uppfattning kring staten som arbetsgivare. De aktuella bestämmelserna finns huvudsakligen i lagen om offentlig anställning. Regleringen på detta område syftar till att säkerställa att det inte uppkommer någon situation där en arbetstagare har en bisyssla som skapar missförtroende för myndigheterna och deras anställda bland allmänheten. Emellertid kan man ifrågasätta om regleringen kan tänkas medföra negativa konsekvenser på så sätt att arbetstagarna kan tänkas välja bort en karriär inom staten på grund av att de finner dessa bestämmelser betungande och besvärliga. Hela samhället har dock att vinna på att staten lyckas attrahera de allra skickligaste arbetstagarna.

Då en bedömning ska göras av huruvida en bisyssla är förenlig med bestämmelserna bör en samlad prövning göras av de omständigheter som kan vara av betydelse för att bevara allmänhetens förtroende för arbetstagarna samt för myndighetens opartiskhet och objektivitet. Riskerna anses vanligtvis vara högre ifall bisysslan utförs för en enskilds räkning eftersom det mer sällan uppstår situationer där offentliga myndigheter står i motsatsförhållande till varandra i jämförelse med fallet med en näringsidkare.

Min slutsats är att regleringen som sådan är skälig med beaktande av dess syfte, men att den i viss utsträckning kan ha en avskräckande effekt bland potentiella arbetstagare. Dessutom har jag har funnit att den praxis som finns i form av rättsfall och beslut angående om en bisyssla är att bedöma som otillåten inte alltid är helt enhetlig, vilket är problematiskt eftersom det är av stor betydelse att det finns en förutsägbarhet kring hur en sådan situation ska bedömas. Vidare är min uppfattning att statens rätt som arbetsgivare att begränsa arbetstagarnas möjlighet till bisysslor som kan uppfattas som förtroendeskadliga är relativt långtgående. (Less)
Popular Abstract
This thesis examines the regulation of extra-occupational activities adversely affecting confidence and analyzes the impact that the provisions might entail regarding the employees’ perception of the public sector as an employer. The current provisions are mainly found in the Public Employment Act. The regulation in this area is intended to ensure that there will not emerge a situation where an employee has an extra-occupational activity that might adversely affect confidence which might create distrust of the authorities among the general public. However, it is questionable whether the regulation might entail negative consequences in such a way that the employees may opt out of a career in the public sector, due to finding that these... (More)
This thesis examines the regulation of extra-occupational activities adversely affecting confidence and analyzes the impact that the provisions might entail regarding the employees’ perception of the public sector as an employer. The current provisions are mainly found in the Public Employment Act. The regulation in this area is intended to ensure that there will not emerge a situation where an employee has an extra-occupational activity that might adversely affect confidence which might create distrust of the authorities among the general public. However, it is questionable whether the regulation might entail negative consequences in such a way that the employees may opt out of a career in the public sector, due to finding that these provisions are onerous and troublesome. The entire community benefits if the public sector manages to attract the most skilled employees.

When an assessment is made regarding whether an extra occupational activity that might adversely affect confidence is compatible with the provisions or not, an overall assessment should be made based on the circumstances that might be important in the preservation of the general public’s confidence in the employees and the impartiality and objectivity of the authorities. The risks are generally considered to be higher if the extra-occupational activity is practiced on behalf of an individual rather than on behalf of another authority, since it is rare that a situation occurs where authorities are in opposition to each other in comparison to the situation with the individual.

My conclusion is that the regulation itself is reasonable in regard of its purpose, but it may be discouraging to potential employees to some extent. Additionally, I have found that the established practice in the form of court cases and decisions regarding whether an extra-occupational activity that might adversely affect confidence should be assessed as authorized or unauthorized is not always uniform. This is problematic since it is vital that there is a predictability regarding how such a situation should be assessed. Furthermore, my opinion is that the public sector’s right as an employer to limit the possibility for the employee to have an extra-occupational activity that might adversely affect confidence is relatively extensive. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Zetterdahl, Matilda LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
arbetsrätt, förtroendeskadliga bisysslor
language
Swedish
id
5431572
date added to LUP
2015-07-06 10:47:50
date last changed
2015-07-06 10:47:50
@misc{5431572,
 abstract   = {Denna uppsats behandlar regleringen kring förtroendeskadliga bisysslor och analyserar de följer som bestämmelserna kan tänkas medföra angående arbetstagarnas uppfattning kring staten som arbetsgivare. De aktuella bestämmelserna finns huvudsakligen i lagen om offentlig anställning. Regleringen på detta område syftar till att säkerställa att det inte uppkommer någon situation där en arbetstagare har en bisyssla som skapar missförtroende för myndigheterna och deras anställda bland allmänheten. Emellertid kan man ifrågasätta om regleringen kan tänkas medföra negativa konsekvenser på så sätt att arbetstagarna kan tänkas välja bort en karriär inom staten på grund av att de finner dessa bestämmelser betungande och besvärliga. Hela samhället har dock att vinna på att staten lyckas attrahera de allra skickligaste arbetstagarna.

Då en bedömning ska göras av huruvida en bisyssla är förenlig med bestämmelserna bör en samlad prövning göras av de omständigheter som kan vara av betydelse för att bevara allmänhetens förtroende för arbetstagarna samt för myndighetens opartiskhet och objektivitet. Riskerna anses vanligtvis vara högre ifall bisysslan utförs för en enskilds räkning eftersom det mer sällan uppstår situationer där offentliga myndigheter står i motsatsförhållande till varandra i jämförelse med fallet med en näringsidkare.

Min slutsats är att regleringen som sådan är skälig med beaktande av dess syfte, men att den i viss utsträckning kan ha en avskräckande effekt bland potentiella arbetstagare. Dessutom har jag har funnit att den praxis som finns i form av rättsfall och beslut angående om en bisyssla är att bedöma som otillåten inte alltid är helt enhetlig, vilket är problematiskt eftersom det är av stor betydelse att det finns en förutsägbarhet kring hur en sådan situation ska bedömas. Vidare är min uppfattning att statens rätt som arbetsgivare att begränsa arbetstagarnas möjlighet till bisysslor som kan uppfattas som förtroendeskadliga är relativt långtgående.},
 author    = {Zetterdahl, Matilda},
 keyword   = {arbetsrätt,förtroendeskadliga bisysslor},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Om begränsningen av statliga arbetstagares möjlighet att ha bisysslor som kan bedömas som förtroendeskadliga - Ett hot mot staten som arbetsgivare?},
 year     = {2015},
}