Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Nullum crimen sine lege - eller? - En rättskritisk studie avseende garantlärans förenlighet med legalitetsprincipen i svensk straffrätt

Petersson, Simon LU (2015) LAGF03 20151
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Det övergripande syftet med denna uppsats har varit att utreda huruvida det föreligger någon problematik mellan det rådande rättsläget på garantlärans område och legalitetsprincipen.

För att en person ska kunna hållas ansvarig för vissa underlåtenhetsbrott i svensk rätt krävs det att denne befunnit sig i en garantställning. Vilka som intar en sådan ställning framgår inte av lag. Istället har detta utvecklats i den straffrättsliga doktrinen genom garantläran. Denna lära saknar dock ett klart innehåll och den rättspraxis som finns på området ger ringa vägledning.

Resultatet av utredningen visar att det rådande rättsläget kring vilka personer som befinner sig i en garantställning till följd av nära levnadsgemenskap är oklart. I både... (More)
Det övergripande syftet med denna uppsats har varit att utreda huruvida det föreligger någon problematik mellan det rådande rättsläget på garantlärans område och legalitetsprincipen.

För att en person ska kunna hållas ansvarig för vissa underlåtenhetsbrott i svensk rätt krävs det att denne befunnit sig i en garantställning. Vilka som intar en sådan ställning framgår inte av lag. Istället har detta utvecklats i den straffrättsliga doktrinen genom garantläran. Denna lära saknar dock ett klart innehåll och den rättspraxis som finns på området ger ringa vägledning.

Resultatet av utredningen visar att det rådande rättsläget kring vilka personer som befinner sig i en garantställning till följd av nära levnadsgemenskap är oklart. I både doktrin och rättspraxis har det framkommit att vårdnadshavare ska anses befinna sig i en sådan ställning i förhållande till sina barn. Vilka övriga relationer som kan grunda en sådan ställning är däremot osäkert.

Utredningen visar också att det finns anledning att rikta kritik mot det rådande rättslägets förenlighet med legalitetsprincipen. Avsaknaden av lagreglering och tydlig vägledning i rättspraxis och doktrin på området gör det svårt att veta när en person intar en garantställning. Till följd av detta är det inte möjligt för den enskilde att förutse huruvida en underlåtenhet kommer föranleda ansvar eller inte. Mot bakgrund av detta blir slutsatsen i uppsatsen att tillämpandet av garantläran i dess nuvarande utformning står i strid med legalitetsprincipen. (Less)
Popular Abstract
The main purpose of this essay has been to examine whether there is any problems between the legal position concerning the doctrine of omission responsibility (Swedish: Garantläran) and the legality principle.

According to Swedish law a person is to be held responsible for certain crimes of omission when there has been a duty for him to act. It is not regulated by law who has such a duty. Instead this has been developed in the jurisprudential doctrine through the doctrine of omission responsibility. This doctrine, however, lacks a clear content and the case-law on the area gives minor guidance.

The result of the investigation shows that, based on the current legal position, it is unclear who has a duty to act based on a close... (More)
The main purpose of this essay has been to examine whether there is any problems between the legal position concerning the doctrine of omission responsibility (Swedish: Garantläran) and the legality principle.

According to Swedish law a person is to be held responsible for certain crimes of omission when there has been a duty for him to act. It is not regulated by law who has such a duty. Instead this has been developed in the jurisprudential doctrine through the doctrine of omission responsibility. This doctrine, however, lacks a clear content and the case-law on the area gives minor guidance.

The result of the investigation shows that, based on the current legal position, it is unclear who has a duty to act based on a close relationship. It has been considered in both the jurisprudential doctrine and in case-law that guardians have such a duty to act in relation to their children. What other relationships that constitute such duty to act is on the other hand uncertain.

The investigation also shows that there is reason to criticize the compatibility of the current legal position with the legality principle. Absence of both law and clear guidance in doctrine and case-law in the area makes it hard for a person to know when he has a duty to act. Due to this, it is not possible for the individual to foresee whether an omission will make him liable or not. In the light of this, the essay concludes the presence of a current conflict between the use of the doctrine of omission responsibility and the principle of legality. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Petersson, Simon LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Garantställning, Garantläran, Underlåtenhetsbrott, Straffrätt, Criminal law, Legalitetsprincipen
language
Swedish
id
5431601
date added to LUP
2015-07-06 10:15:11
date last changed
2015-07-06 10:15:11
@misc{5431601,
 abstract   = {Det övergripande syftet med denna uppsats har varit att utreda huruvida det föreligger någon problematik mellan det rådande rättsläget på garantlärans område och legalitetsprincipen.

För att en person ska kunna hållas ansvarig för vissa underlåtenhetsbrott i svensk rätt krävs det att denne befunnit sig i en garantställning. Vilka som intar en sådan ställning framgår inte av lag. Istället har detta utvecklats i den straffrättsliga doktrinen genom garantläran. Denna lära saknar dock ett klart innehåll och den rättspraxis som finns på området ger ringa vägledning. 

Resultatet av utredningen visar att det rådande rättsläget kring vilka personer som befinner sig i en garantställning till följd av nära levnadsgemenskap är oklart. I både doktrin och rättspraxis har det framkommit att vårdnadshavare ska anses befinna sig i en sådan ställning i förhållande till sina barn. Vilka övriga relationer som kan grunda en sådan ställning är däremot osäkert. 

Utredningen visar också att det finns anledning att rikta kritik mot det rådande rättslägets förenlighet med legalitetsprincipen. Avsaknaden av lagreglering och tydlig vägledning i rättspraxis och doktrin på området gör det svårt att veta när en person intar en garantställning. Till följd av detta är det inte möjligt för den enskilde att förutse huruvida en underlåtenhet kommer föranleda ansvar eller inte. Mot bakgrund av detta blir slutsatsen i uppsatsen att tillämpandet av garantläran i dess nuvarande utformning står i strid med legalitetsprincipen.},
 author    = {Petersson, Simon},
 keyword   = {Garantställning,Garantläran,Underlåtenhetsbrott,Straffrätt,Criminal law,Legalitetsprincipen},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Nullum crimen sine lege - eller? - En rättskritisk studie avseende garantlärans förenlighet med legalitetsprincipen i svensk straffrätt},
 year     = {2015},
}