Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Tvångs- och barnäktenskap – En studie av det stärkta civilrättsliga och straffrättsliga skyddet

Ploman, Andrea LU (2015) LAGF03 20151
Faculty of Law
Department of Law
Abstract
In 2009, it was estimated that around 70 000 young men’s and women’s choice when it came to marriage and choice of partner in Sweden was limited or conditional. The Government concluded that the legislation did not effectively fight the occurrence of forced marriage and child marriage, and therefore presented a proposition for civil and criminal law changes. The law changes came into force July 1st, 2014. The purpose of this essay is to examine the Swedish civil and criminal law protection against forced marriage and child marriage. The essay intends to answer how the protection has been strengthened by the law changes undertaken, and if the law changes are sufficient for Swedish law to be considered to provide a strong protection against... (More)
In 2009, it was estimated that around 70 000 young men’s and women’s choice when it came to marriage and choice of partner in Sweden was limited or conditional. The Government concluded that the legislation did not effectively fight the occurrence of forced marriage and child marriage, and therefore presented a proposition for civil and criminal law changes. The law changes came into force July 1st, 2014. The purpose of this essay is to examine the Swedish civil and criminal law protection against forced marriage and child marriage. The essay intends to answer how the protection has been strengthened by the law changes undertaken, and if the law changes are sufficient for Swedish law to be considered to provide a strong protection against forced marriage and child marriage.

The law changes in the area of civil law resulted in children no longer being able to get dispensation to marry before the age of 18. The possibility to recognize foreign forced marriages and child marriages was restricted from special reasons to exceptional reasons, and a similar provision was established for marriages entered into by proxy without the presence of both partners, so called proxy marriage. Furthermore stricter requirements for religious communities and their wedding officiants were established. In the area of criminal law two new offenses, marriage force and luring to forced marriage trip, were established.

In the legislative process, arguments for whether or not the form of protection is sufficient were expressed. After having analysed the validity of these arguments from a critical perspective, it can be stated that the protection against forced marriage and child marriage has been strengthened, but there are areas where the legislative measures are insufficient. Thus, additional legislative measures should be taken in order for Swedish legislation to be considered to ensure a strong protection against forced marriage and child marriage. (Less)
Abstract (Swedish)
År 2009 bedömdes det att cirka 70 000 unga mäns och kvinnors val när det gällde äktenskap och val av partner i Sverige var begränsat eller villkorat. Regeringen konstaterade att lagstiftningen inte på ett effektivt sätt motverkade förekomsten av tvångs- och barnäktenskap och lade därför fram förslag till civilrättsliga och straffrättsliga lagändringar. Lagändringarna trädde i kraft den 1 juli 2014. Syftet med uppsatsen är att undersöka det svenska civilrättsliga och straffrättsliga skyddet mot tvångs- och barnäktenskap. Uppsatsen syftar till att besvara hur skyddet har stärkts genom de lagändringar som vidtogs och om lagändringarna är tillräckliga för att den svenska rätten ska anses ge ett starkt skydd mot tvångs- och barnäktenskap.

... (More)
År 2009 bedömdes det att cirka 70 000 unga mäns och kvinnors val när det gällde äktenskap och val av partner i Sverige var begränsat eller villkorat. Regeringen konstaterade att lagstiftningen inte på ett effektivt sätt motverkade förekomsten av tvångs- och barnäktenskap och lade därför fram förslag till civilrättsliga och straffrättsliga lagändringar. Lagändringarna trädde i kraft den 1 juli 2014. Syftet med uppsatsen är att undersöka det svenska civilrättsliga och straffrättsliga skyddet mot tvångs- och barnäktenskap. Uppsatsen syftar till att besvara hur skyddet har stärkts genom de lagändringar som vidtogs och om lagändringarna är tillräckliga för att den svenska rätten ska anses ge ett starkt skydd mot tvångs- och barnäktenskap.

Lagändringarna på det civilrättsliga området medförde att barn inte längre kan få dispens för att gifta sig före 18 års ålder. Möjligheten att erkänna utländska tvångs- och barnäktenskap begränsades från särskilda skäl till synnerliga skäl och en liknande bestämmelse infördes för äktenskap som ingås genom ombud utan närvaro av båda makarna, så kallade fullmaktsäktenskap. Vidare infördes strängare krav på trossamfunden och deras vigselförrättare. På det straffrättsliga området infördes två nya brott; äktenskapstvång och vilseledande till tvångsäktenskapsresa.

I lagstiftningsprocessen framfördes argument för och emot att skyddets utformning är tillräcklig. Efter att ur ett kritiskt perspektiv ha analyserat argumentens hållbarhet kan det konstateras att skyddet mot tvångs- och barnäktenskap har stärkts men att det finns områden där lagstiftningsåtgärderna är otillräckliga. Det bör således vidtas ytterligare lagstiftningsåtgärder för att den svenska lagstiftningen ska kunna anses garantera ett starkt skydd mot tvångs- och barnäktenskap. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ploman, Andrea LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
barnäktenskap, tvångsäktenskap, straffrätt, civilrätt
language
Swedish
id
5431618
date added to LUP
2015-07-06 10:15:03
date last changed
2015-07-06 10:15:03
@misc{5431618,
 abstract   = {In 2009, it was estimated that around 70 000 young men’s and women’s choice when it came to marriage and choice of partner in Sweden was limited or conditional. The Government concluded that the legislation did not effectively fight the occurrence of forced marriage and child marriage, and therefore presented a proposition for civil and criminal law changes. The law changes came into force July 1st, 2014. The purpose of this essay is to examine the Swedish civil and criminal law protection against forced marriage and child marriage. The essay intends to answer how the protection has been strengthened by the law changes undertaken, and if the law changes are sufficient for Swedish law to be considered to provide a strong protection against forced marriage and child marriage. 

The law changes in the area of civil law resulted in children no longer being able to get dispensation to marry before the age of 18. The possibility to recognize foreign forced marriages and child marriages was restricted from special reasons to exceptional reasons, and a similar provision was established for marriages entered into by proxy without the presence of both partners, so called proxy marriage. Furthermore stricter requirements for religious communities and their wedding officiants were established. In the area of criminal law two new offenses, marriage force and luring to forced marriage trip, were established. 

In the legislative process, arguments for whether or not the form of protection is sufficient were expressed. After having analysed the validity of these arguments from a critical perspective, it can be stated that the protection against forced marriage and child marriage has been strengthened, but there are areas where the legislative measures are insufficient. Thus, additional legislative measures should be taken in order for Swedish legislation to be considered to ensure a strong protection against forced marriage and child marriage.},
 author    = {Ploman, Andrea},
 keyword   = {barnäktenskap,tvångsäktenskap,straffrätt,civilrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Tvångs- och barnäktenskap – En studie av det stärkta civilrättsliga och straffrättsliga skyddet},
 year     = {2015},
}