Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Håller riskbedömningen måttet? − en rättsvetenskaplig studie av riskbedömningens tillämpning i vårdnadsmål

Cranmer, Michelle LU (2015) LAGF03 20151
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att utreda hur tillämpningen av domstolens riskbedömning realiseras rättsligt, i faktisk mening. En central fråga i uppsatsen är hur ett påstående om att barnet riskerar att fara illa bemöts och bedöms i vårdnadsmål.

Uppsatsen utgörs av tre delar. I den första delen redogörs för en teoretisk utgångspunkt avseende bestämmelserna om barnets bästa och om risken att fara illa. Domstolen ska i alla frågor vari uppgifter om våld har förekommit redovisa en individuell och nyanserad riskbedömning jämlikt 6 kap. 2 a § FB. Definition av begreppet risken att fara illa anges däremot inte i lagbestämmelsen.

Nästföljande del utgörs av en praktisk utgångspunkt då resultaten från rättsfallsstudien redovisas. Inledningsvis... (More)
Syftet med denna uppsats är att utreda hur tillämpningen av domstolens riskbedömning realiseras rättsligt, i faktisk mening. En central fråga i uppsatsen är hur ett påstående om att barnet riskerar att fara illa bemöts och bedöms i vårdnadsmål.

Uppsatsen utgörs av tre delar. I den första delen redogörs för en teoretisk utgångspunkt avseende bestämmelserna om barnets bästa och om risken att fara illa. Domstolen ska i alla frågor vari uppgifter om våld har förekommit redovisa en individuell och nyanserad riskbedömning jämlikt 6 kap. 2 a § FB. Definition av begreppet risken att fara illa anges däremot inte i lagbestämmelsen.

Nästföljande del utgörs av en praktisk utgångspunkt då resultaten från rättsfallsstudien redovisas. Inledningsvis fastställs att en förälders psykiska instabilitet, missbruk, kriminella leverne samt oförmåga att skydda barnet från olämpliga miljöer är ytterligare omständigheter som kan omfattas av 6 kap. 2 a § 2 st. FB. Vidare redovisas tingsrättens tillämpning av riskbedömningen.

Uppsatsens tredje del utgörs av slutsatser och förslag till revidering av lagbestämmelsen. Jag konstaterar att begreppet risken att fara illa omfattar en mängd olika faktorer samt att den öppna formuleringen av bestämmelsen medför en viss problematik då viktiga begrepp i stor utsträckning lämnas åt beslutfattaren att definiera. Vidare visar rättsfallsstudien att domstolens tillämpning av riskbedömningen är bristfällig. En säker riskbedömning kräver en hög utredningsstandard varför jag avslutningsvis fastställer att en revidering av lagen är motiverad. Jag anser att det går att skapa förutsättningar för en mer rättssäker rättstillämpning av riskbedömningen genom att i lagen konkretisera vilka ytterligare situationer som utsatta barn ska skyddas ifrån. (Less)
Abstract
The main aim of the essay is to examine how risk assessment is carried out by the District Courts. An essential question is how a claim that the child is at risk with the other parent is examined and assessed in cases concerning child custody.

The essay consists of three parts. The first part outlines a theoretical standpoint where the rules of a child's best interests and risk of suffering harm are presented. The court must outline an individual and detailed risk assessment in accordance with Föräldrabalken (Children and Parents Code), Chapter 6 Section 2a for all matters in which information on violence has been presented. However, a definition of the risk of suffering harm is not specified in the legislative provision.

The next... (More)
The main aim of the essay is to examine how risk assessment is carried out by the District Courts. An essential question is how a claim that the child is at risk with the other parent is examined and assessed in cases concerning child custody.

The essay consists of three parts. The first part outlines a theoretical standpoint where the rules of a child's best interests and risk of suffering harm are presented. The court must outline an individual and detailed risk assessment in accordance with Föräldrabalken (Children and Parents Code), Chapter 6 Section 2a for all matters in which information on violence has been presented. However, a definition of the risk of suffering harm is not specified in the legislative provision.

The next part consists of a practical standpoint where results from the court case study are reported. It is initially established that a parent's mental health, alcohol and drug abuse, criminal habits and inability to protect the child from unsuitable environments are additional circumstances that may be covered by the Children and Parents Code, Chapter 6 Section 2a.

The third part of the essay includes conclusions and a proposal for the amendment of the legal provision. I note that the concept of risk of suffering harm includes a variety of factors and that the broad definition of the provision entails certain difficulties, since important conceptions are largely left to the decision-maker to define. The court study also shows that the court's application of risk assessment is insufficient. Reliable risk assessment requires high analytical standards, thus I conclude by stating that a revision of the law is justified in this respect. I believe it is possible to create conditions for a more reliable legal risk assessment by outlining a wider range of circumstances in which children are to be protected. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Cranmer, Michelle LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Familjerätt, Rättsvetenskap, Vårdnad, Boende, Umgänge, Barnskydd, Riskbedömning
language
Swedish
id
5431671
date added to LUP
2015-07-03 15:04:22
date last changed
2015-07-03 15:04:22
@misc{5431671,
 abstract   = {The main aim of the essay is to examine how risk assessment is carried out by the District Courts. An essential question is how a claim that the child is at risk with the other parent is examined and assessed in cases concerning child custody.

The essay consists of three parts. The first part outlines a theoretical standpoint where the rules of a child's best interests and risk of suffering harm are presented. The court must outline an individual and detailed risk assessment in accordance with Föräldrabalken (Children and Parents Code), Chapter 6 Section 2a for all matters in which information on violence has been presented. However, a definition of the risk of suffering harm is not specified in the legislative provision.

The next part consists of a practical standpoint where results from the court case study are reported. It is initially established that a parent's mental health, alcohol and drug abuse, criminal habits and inability to protect the child from unsuitable environments are additional circumstances that may be covered by the Children and Parents Code, Chapter 6 Section 2a. 

The third part of the essay includes conclusions and a proposal for the amendment of the legal provision. I note that the concept of risk of suffering harm includes a variety of factors and that the broad definition of the provision entails certain difficulties, since important conceptions are largely left to the decision-maker to define. The court study also shows that the court's application of risk assessment is insufficient. Reliable risk assessment requires high analytical standards, thus I conclude by stating that a revision of the law is justified in this respect. I believe it is possible to create conditions for a more reliable legal risk assessment by outlining a wider range of circumstances in which children are to be protected.},
 author    = {Cranmer, Michelle},
 keyword   = {Familjerätt,Rättsvetenskap,Vårdnad,Boende,Umgänge,Barnskydd,Riskbedömning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Håller riskbedömningen måttet? − en rättsvetenskaplig studie av riskbedömningens tillämpning i vårdnadsmål},
 year     = {2015},
}