Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kvinnorabatt - En analys av den rättsliga bedömningen av kvinnliga gärningsmän vid grova våldsbrott

Eriksson, Emma LU (2015) JURM02 20151
Department of Law
Abstract (Swedish)
Sammanfattning
Denna uppsats behandlar det som kommit att kallas ”kvinnorabatt”, gällande kvinnor i egenskap av gärningsmän vid grova våldsbrott ur perspektivet likhet inför lagen. För att se till detta har en mängd variabler beaktats och analyserats, för att genom ett bredare perspektiv finna vad en sådan eventuell särbehandling kan bero på.
Att kvinnor särbehandlas inom rättsväsendet uppmärksammades särskilt år 2007 då Åklagarmyndigheten publicerade en rapport angående påföljder vid vissa våldsbrott. T.ex. fann Åklagarmyndigheten att kvinnor inte döms till fängelse i samma utsträckning som män blir när män dömts för liknande brott, utan istället till t.ex. skyddstillsyn. Olika källor har även behandlat allvarlig psykisk sjukdom, och... (More)
Sammanfattning
Denna uppsats behandlar det som kommit att kallas ”kvinnorabatt”, gällande kvinnor i egenskap av gärningsmän vid grova våldsbrott ur perspektivet likhet inför lagen. För att se till detta har en mängd variabler beaktats och analyserats, för att genom ett bredare perspektiv finna vad en sådan eventuell särbehandling kan bero på.
Att kvinnor särbehandlas inom rättsväsendet uppmärksammades särskilt år 2007 då Åklagarmyndigheten publicerade en rapport angående påföljder vid vissa våldsbrott. T.ex. fann Åklagarmyndigheten att kvinnor inte döms till fängelse i samma utsträckning som män blir när män dömts för liknande brott, utan istället till t.ex. skyddstillsyn. Olika källor har även behandlat allvarlig psykisk sjukdom, och menar att kvinnor lättare bedöms ha lidit av en allvarlig psykiskt störning. En diskursanalys har gjorts för att försöka spåra olika tendenser vid den rättsliga bedömningen när män liksom kvinnor står åtalade för grova våldsbrott. I detta arbete har även särskilt granskats rådande normer, domskäl och däri angivna motiveringar, straffmätningar och påföljdsval. Arbetet omfattar även vidare granskningar, så som kvinnliga våldsbrottslingar historiskt sett liksom kvinnorollen i våra dagar, för att se om historien satt spår i vårt nutida svenska rättssamhälle.
Kvinnor ses ofta som ett slags offer även i egenskap av gärningsman vid grova våldsbrott. Ofta beaktas förmildrande omständigheter, särskilt 29 kap. 3 § 5 p. BrB. Faktorer så som kroppsstorlek poängteras i fall där en kvinna angripit en man, som ett argument för att nödvärnsrätt kan ha förelegat men inte när en man är ett offer för en kvinnas eller annan mans våld. Domstolar bedömer även variabler så som hur gärningsmannen uttryckt sig vid brottstillfället, alkohol- eller drogpåverkan samt föregående våld i relationen olika och tillmäter dem olika stor tyngd vid sin bedömning. Det finns även forskning som visar på att vackra och typiskt kvinnliga gärningsmän får mildare straff, speciellt om domaren är en man.
Kort sagt fann författaren att det görs skillnad mellan män och kvinnor i vissa fall, när de står åtalade för grova våldsbrott. (Less)
Abstract
Summary
This paper discusses what has come to be called "women's discount", regarding women as offenders for serious crimes of violence from the perspective of equality before the law. To ensure this, a number of variables considered and analyzed, to the broader perspective of finding what any such special treatment may depend on.
Women in the judiciary received particular attention in 2007 when the prosecutor's office published a report regarding the penalties for certain crimes of violence. The Prosecutor's Office found that women are not sentenced to prison the same extent as men are when men stand convicted of similar crimes as women, but rather to probation. Various sources have also dealt with serious mental illness, and thinks... (More)
Summary
This paper discusses what has come to be called "women's discount", regarding women as offenders for serious crimes of violence from the perspective of equality before the law. To ensure this, a number of variables considered and analyzed, to the broader perspective of finding what any such special treatment may depend on.
Women in the judiciary received particular attention in 2007 when the prosecutor's office published a report regarding the penalties for certain crimes of violence. The Prosecutor's Office found that women are not sentenced to prison the same extent as men are when men stand convicted of similar crimes as women, but rather to probation. Various sources have also dealt with serious mental illness, and thinks women easier considered to have suffered from a serious mental disorder. A discourse analysis has been done to try to trace the different trends in the legal assessment when men and women are accused of serious violent crimes. This work has also been particularly examined the prevailing standards, reasoning and therein justifications, penalties measurements and choice of sanctions. The work also includes further examinations, such as violent female offenders historically as well as the role of women in our days, to see if history left any traces in our contemporary Swedish society governed by law.
Women are often seen as a kind of victim even as the perpetrator in violent crimes. The court often considers mitigating factors such as Chapter 29 3 § 5 p. Penal Code. Factors such as body size is emphasized in cases where a woman attacked a man, as an argument for self-defense may have been present but not when a man is a victim of a woman or another man's violence. Courts also assess variables such as the offender put himself at the crime moment, alcohol or drug influence and previous violence in the relationship differently and attach them weighted differently in its assessment. There is also research showing that beautiful and typical female offenders receive lighter sentences, especially if the judge is a man.
In short, the author found that there is a difference between men and women, in some cases, when they are accused of serious violent crimes. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eriksson, Emma LU
supervisor
organization
alternative title
Women's discount - An analysis of the legal assessment of female offenders for serious violent crimes
course
JURM02 20151
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Straffrätt, våldsbrott, kvinnorabatt
language
Swedish
id
5431825
date added to LUP
2015-06-11 20:30:22
date last changed
2015-06-11 20:30:22
@misc{5431825,
 abstract   = {Summary
This paper discusses what has come to be called "women's discount", regarding women as offenders for serious crimes of violence from the perspective of equality before the law. To ensure this, a number of variables considered and analyzed, to the broader perspective of finding what any such special treatment may depend on.
Women in the judiciary received particular attention in 2007 when the prosecutor's office published a report regarding the penalties for certain crimes of violence. The Prosecutor's Office found that women are not sentenced to prison the same extent as men are when men stand convicted of similar crimes as women, but rather to probation. Various sources have also dealt with serious mental illness, and thinks women easier considered to have suffered from a serious mental disorder. A discourse analysis has been done to try to trace the different trends in the legal assessment when men and women are accused of serious violent crimes. This work has also been particularly examined the prevailing standards, reasoning and therein justifications, penalties measurements and choice of sanctions. The work also includes further examinations, such as violent female offenders historically as well as the role of women in our days, to see if history left any traces in our contemporary Swedish society governed by law.
Women are often seen as a kind of victim even as the perpetrator in violent crimes. The court often considers mitigating factors such as Chapter 29 3 § 5 p. Penal Code. Factors such as body size is emphasized in cases where a woman attacked a man, as an argument for self-defense may have been present but not when a man is a victim of a woman or another man's violence. Courts also assess variables such as the offender put himself at the crime moment, alcohol or drug influence and previous violence in the relationship differently and attach them weighted differently in its assessment. There is also research showing that beautiful and typical female offenders receive lighter sentences, especially if the judge is a man.
In short, the author found that there is a difference between men and women, in some cases, when they are accused of serious violent crimes.},
 author    = {Eriksson, Emma},
 keyword   = {Straffrätt,våldsbrott,kvinnorabatt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kvinnorabatt - En analys av den rättsliga bedömningen av kvinnliga gärningsmän vid grova våldsbrott},
 year     = {2015},
}