Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Offentlig upphandling och hyresundantaget - praxis och tillämpning

Gustafsson, Oskar LU (2015) LAGM01 20151
Department of Law
Abstract (Swedish)
Enligt 1 kap. 6 § LOU gäller inte lagen för kontrakt som avser förvärv av, eller nyttjanderätt till, fastighet. Paragrafen härstammar från art. 16 i direktiv 2004/18/EG och benämns vanligen som hyresundantaget. Att undantaget är vagt formulerat har öppnat för många tolkningar, och idag råder det oenighet kring dess omfattning. Tillsammans med övrig doktrin ger de olika lagkommentarerna endast en fragmentiserad bild av läget. En annan bidragande orsak till osäkerheten är att det finns få vägledande svenska avgöranden. Då upphandlingslagstiftningen härstammar från EU-rätten går det däremot bra att även vända sig till EU-domstolen för tolkningshjälp. I uppsatsen granskas den praxis från Sverige och EU-domstolen som, tillsammans med lagen och... (More)
Enligt 1 kap. 6 § LOU gäller inte lagen för kontrakt som avser förvärv av, eller nyttjanderätt till, fastighet. Paragrafen härstammar från art. 16 i direktiv 2004/18/EG och benämns vanligen som hyresundantaget. Att undantaget är vagt formulerat har öppnat för många tolkningar, och idag råder det oenighet kring dess omfattning. Tillsammans med övrig doktrin ger de olika lagkommentarerna endast en fragmentiserad bild av läget. En annan bidragande orsak till osäkerheten är att det finns få vägledande svenska avgöranden. Då upphandlingslagstiftningen härstammar från EU-rätten går det däremot bra att även vända sig till EU-domstolen för tolkningshjälp. I uppsatsen granskas den praxis från Sverige och EU-domstolen som, tillsammans med lagen och dess förarbeten, kan ge svaret på den grundläggande frågan: i vilka situationer är hyresundantaget tillämpligt?

Analysen utmynnar i ett antal slutsatser. Det konstateras att svenska domstolar har betraktat frågor om blandade kontrakt respektive byggentreprenadkontrakt som ett och samma problemområde, vilket verkar ha bidragit till ökad osäkerhet. Vidare konstateras att den lagändring avseende hyresundantaget som efterfrågas i doktrinen måhända inte är påkallad, eller ens möjlig, innan EU-domstolen förtydligat sin praxis. Avslutningsvis redovisas ett förslag på de frågor och svar som en upphandlande myndighet kan ställas inför vid en reflektion över undantagets tillämpningsmöjligheter. (Less)
Abstract
According to the 1 ch. 6 § of the Swedish Public Procurement Act (LOU) it does not apply to contracts for the acquisition or rental of property. The paragraph is derived from Article 16 of directive 2004/18/EC, and is commonly referred to as the rent exemption. The exemption is vaguely phrased, a fact that has opened up for many interpretations. This has, in turn, resulted in uncertainty regarding its scope of application. Along with other doctrines, the different law-comments only offer a fragmented picture of the situation. A different factor contributing to the uncertainty is that there are few Swedish indicative rulings. However, since the procurement legislation originates from EU law it is possible to turn to the rulings of the... (More)
According to the 1 ch. 6 § of the Swedish Public Procurement Act (LOU) it does not apply to contracts for the acquisition or rental of property. The paragraph is derived from Article 16 of directive 2004/18/EC, and is commonly referred to as the rent exemption. The exemption is vaguely phrased, a fact that has opened up for many interpretations. This has, in turn, resulted in uncertainty regarding its scope of application. Along with other doctrines, the different law-comments only offer a fragmented picture of the situation. A different factor contributing to the uncertainty is that there are few Swedish indicative rulings. However, since the procurement legislation originates from EU law it is possible to turn to the rulings of the European Court of Justice for guidance. The paper examines cases from Sweden and the ECJ which, together with the Act and its preparatory works, can answer the basic question: in which situations are the rent exemption applicable?

The analysis produces a number of conclusions. It is noted that the courts of Sweden has considered issues relating to both mixed contracts and works contracts as a single problem area, which seems to have contributed to increased uncertainty. It is further noted that the change in law relating to the exemption, which is requested by some in the doctrine, is perhaps not warranted, if possible, without further instructions from the European Court of Justice. Finally, the paper presents a proposal on the questions which may arise for a contracting authority facing a possible application of the rent exemption, and tries to answer them in the light of the findings. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gustafsson, Oskar LU
supervisor
organization
alternative title
Public procurement and the rent exemption - cases and application
course
LAGM01 20151
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
EU-rätt, fastighetsrätt, förmögenhetsrätt, förvaltningsrätt, hyresundantaget, fastighetsundantaget, LOU, offentlig upphandling
language
Swedish
id
5431914
date added to LUP
2015-07-02 16:19:37
date last changed
2015-07-02 16:19:37
@misc{5431914,
 abstract   = {According to the 1 ch. 6 § of the Swedish Public Procurement Act (LOU) it does not apply to contracts for the acquisition or rental of property. The paragraph is derived from Article 16 of directive 2004/18/EC, and is commonly referred to as the rent exemption. The exemption is vaguely phrased, a fact that has opened up for many interpretations. This has, in turn, resulted in uncertainty regarding its scope of application. Along with other doctrines, the different law-comments only offer a fragmented picture of the situation. A different factor contributing to the uncertainty is that there are few Swedish indicative rulings. However, since the procurement legislation originates from EU law it is possible to turn to the rulings of the European Court of Justice for guidance. The paper examines cases from Sweden and the ECJ which, together with the Act and its preparatory works, can answer the basic question: in which situations are the rent exemption applicable?

The analysis produces a number of conclusions. It is noted that the courts of Sweden has considered issues relating to both mixed contracts and works contracts as a single problem area, which seems to have contributed to increased uncertainty. It is further noted that the change in law relating to the exemption, which is requested by some in the doctrine, is perhaps not warranted, if possible, without further instructions from the European Court of Justice. Finally, the paper presents a proposal on the questions which may arise for a contracting authority facing a possible application of the rent exemption, and tries to answer them in the light of the findings.},
 author    = {Gustafsson, Oskar},
 keyword   = {EU-rätt,fastighetsrätt,förmögenhetsrätt,förvaltningsrätt,hyresundantaget,fastighetsundantaget,LOU,offentlig upphandling},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Offentlig upphandling och hyresundantaget - praxis och tillämpning},
 year     = {2015},
}