Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Failing firm-doktrinen – En rättsekonomisk undersökning

Källholm, Jacob LU (2015) LAGM01 20151
Department of Law
Abstract
This paper examines the failing firm doctrine through a law and economics perspective and audits the economic impact of the doctrine. The thesis initially examines the meaning of the failing firm doctrine, when it is applicable, the requirements for its applicability and how it has been addressed in case law. The thesis then turns to examine the socio-economic consequences that application of the doctrine could give rise to.
With regards to the latter, the thesis concludes that application of the failing firm doctrine always have positive consequences for employees, shareholders, suppliers and creditors. In addition, know-how and valuable brands can remain in the market, and valuable business relationships can be preserved if the failing... (More)
This paper examines the failing firm doctrine through a law and economics perspective and audits the economic impact of the doctrine. The thesis initially examines the meaning of the failing firm doctrine, when it is applicable, the requirements for its applicability and how it has been addressed in case law. The thesis then turns to examine the socio-economic consequences that application of the doctrine could give rise to.
With regards to the latter, the thesis concludes that application of the failing firm doctrine always have positive consequences for employees, shareholders, suppliers and creditors. In addition, know-how and valuable brands can remain in the market, and valuable business relationships can be preserved if the failing firm doctrine is available. Moreover, as an alternative to a bailout, the failing firm doctrine may be used to prevent chain reactions that could have significant impact in one or more countries' economies as a result of a larger undertakings bankruptcy.
In the light of all of the different aspects and various outcomes that a merger may give rise to, it is, however, almost impossible to anticipate how consumer-, producer-, and total surplus will be affected in each single case. For every intended concentration, consideration must, for example, be taken to the efficiencies that the merger give rise to, if these can benefit consumers, what impact potential barriers to entry may have on competition in the future, and additionally estimate the importance of such aspects.
In several cases, however, the consumer surplus may increase if the failing firm doctrine is available, which mainly depends on to what extent the merger generates efficiencies. Although, there are cases where the existence
of efficiencies can have a counterproductive effect on consumer surplus, which primarily regard industries with very homogeneous products and where efficiency gains are crucial to the company's profitability.
Regarding the producer surplus, this thesis finds that it, just like the consumer surplus, generally could be positively affected by application of the failing firm doctrine, especially in cases where the concentration give rise to efficiency gains or barriers to entry. (Less)
Abstract (Swedish)
Denna uppsats undersöker failing firm-doktrinen ur ett rättsekonomiskt perspektiv och granskar vilka samhällsekonomiska konsekvenser som tillämpandet av doktrinen ger upphov till jämfört med om doktrinen inte tillämpas. För att kunna göra denna undersökning utreder uppsatsen inledningsvis vad failing firm-doktrinen egentligen innebär, när den är tillämplig, vilka krav som uppställs för dess tillämplighet och hur den har behandlats i praxis. Avseende det senare kommer uppsatsen fram till att det i dagsläget förefaller vara så att failing firm-doktrinen helt enkelt innebär att problematiska koncentrationer som innefattar konkurshotade företag, där konkurrensstrukturen efter koncentrationen inte kan sägas orsakas av koncentrationen, godkänns.... (More)
Denna uppsats undersöker failing firm-doktrinen ur ett rättsekonomiskt perspektiv och granskar vilka samhällsekonomiska konsekvenser som tillämpandet av doktrinen ger upphov till jämfört med om doktrinen inte tillämpas. För att kunna göra denna undersökning utreder uppsatsen inledningsvis vad failing firm-doktrinen egentligen innebär, när den är tillämplig, vilka krav som uppställs för dess tillämplighet och hur den har behandlats i praxis. Avseende det senare kommer uppsatsen fram till att det i dagsläget förefaller vara så att failing firm-doktrinen helt enkelt innebär att problematiska koncentrationer som innefattar konkurshotade företag, där konkurrensstrukturen efter koncentrationen inte kan sägas orsakas av koncentrationen, godkänns. Uppsatsen framlägger dock en alternativ tolkning som utöver den nuvarande definitionen av failing firm-doktrinen även bör inkludera krav på att samtliga av de tre särskilt relevanta kriterierna ska vara uppfyllda, samt att ingen av parterna ska göra några åtaganden avyttringar.
Avseende de samhällsekonomiska konsekvenser som tillämpandet av failing firm-doktrinen ger upphov till kommer uppsatsen fram till att tillämpandet av failing firm-doktrinen alltid medför positiva konsekvenser för anställda, aktieägare, leverantörer och kreditgivare. Därtill kan även viss know-how och värdefulla varumärken kvarstanna på marknaden, och betydelsefulla företagsrelationer kan bevaras. Som ett alternativ till en räddningsaktion kan även tillämpandet av failing firm-doktrinen användas för att förhindra sådana kedjereaktioner som kan få betydande återverkningar i ett eller flera lands ekonomier till följd av att en större aktörs konkurs.
Mot bakgrund av alla aspekter som kan förekomma vid en företagskoncentration står det dock klart att det dock är omöjligt att bestämt säga hur konsument-, producent-, och det totala överskottet påverkas i varje enskilt fall. Vid varje tilltänkt företagskoncentration måste hänsyn tas till vilka effektivitetsvinster som koncentrationen eventuellt kan dra nytta av, om dessa kan komma konsumenterna till del, vilken påverkan eventuella inträdeshinder kan ha för konkurrensen i framtiden, och sedan uppskatta vikten av dessa aspekter.
I flera fall kan dockkonsumentöverskottet öka genom failing firm-doktrinens tillämpning, vilket framförallt är beroende på om koncentrationen ger upphov till effektivitetsvinster. Dock finns det fall där förekomsten av effektivitetsvinster kan ha en kontraproduktiv effekt på konsumentöverskottet, vilket främst borde avse sådana branscher med mycket homogena produkter där effektivitetsvinster är absolut centralt för företagets lönsamhet.
Vidare kan tillämpningen av failing firm-doktrinen leda till att inträdeshinder uppstår, vilket överlag kan missgynna konsumenterna, eftersom inträdeshindren leda till en permanent försämrad konkurrens på marknaden. Om det dock rör sig om en sådan bransch där stordriftsfördelar är så pass centralt att det endast finns plats för en, eller ett fåtal aktörer, behöver inte etablerandet av inträdeshinder vara ett problem, och konsumenterna behöver i ett sådant fall inte nödvändigtvis missgynnas.
Avseende producentöverskottet torde detta överlag påverkas positivt genom att failing firm-doktrinen tillämpas, framförallt i de fall koncentrationen ger upphov till effektivitetsvinster eller inträdeshinder. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Källholm, Jacob LU
supervisor
organization
alternative title
The failing-firm defence
course
LAGM01 20151
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Failing firm-doktrinen, räddningsförvärv, rättsekonomi, samhällsekonomiska konsekvenser
language
Swedish
id
5432523
date added to LUP
2015-07-07 09:47:49
date last changed
2015-07-07 09:47:49
@misc{5432523,
 abstract   = {This paper examines the failing firm doctrine through a law and economics perspective and audits the economic impact of the doctrine. The thesis initially examines the meaning of the failing firm doctrine, when it is applicable, the requirements for its applicability and how it has been addressed in case law. The thesis then turns to examine the socio-economic consequences that application of the doctrine could give rise to.
	With regards to the latter, the thesis concludes that application of the failing firm doctrine always have positive consequences for employees, shareholders, suppliers and creditors. In addition, know-how and valuable brands can remain in the market, and valuable business relationships can be preserved if the failing firm doctrine is available. Moreover, as an alternative to a bailout, the failing firm doctrine may be used to prevent chain reactions that could have significant impact in one or more countries' economies as a result of a larger undertakings bankruptcy.
	In the light of all of the different aspects and various outcomes that a merger may give rise to, it is, however, almost impossible to anticipate how consumer-, producer-, and total surplus will be affected in each single case. For every intended concentration, consideration must, for example, be taken to the efficiencies that the merger give rise to, if these can benefit consumers, what impact potential barriers to entry may have on competition in the future, and additionally estimate the importance of such aspects. 
	In several cases, however, the consumer surplus may increase if the failing firm doctrine is available, which mainly depends on to what extent the merger generates efficiencies. Although, there are cases where the existence 
of efficiencies can have a counterproductive effect on consumer surplus, which primarily regard industries with very homogeneous products and where efficiency gains are crucial to the company's profitability.
	Regarding the producer surplus, this thesis finds that it, just like the consumer surplus, generally could be positively affected by application of the failing firm doctrine, especially in cases where the concentration give rise to efficiency gains or barriers to entry.},
 author    = {Källholm, Jacob},
 keyword   = {Failing firm-doktrinen,räddningsförvärv,rättsekonomi,samhällsekonomiska konsekvenser},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Failing firm-doktrinen – En rättsekonomisk undersökning},
 year     = {2015},
}