Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Challenging the principle of solidarity in the Common European Asylum System - Towards a more comprehensive approach to sharing asylum responsibilities

Ohlsson, Nicole LU (2015) JURM02 20151
Department of Law
Abstract (Swedish)
Denna uppsats berör solidaritet och rättvis ansvarsfördelning på asylområdet inom EU, principer som fastslås i artikel 80 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Solidaritetsprincipen är ämnad att genomsyra asyl-, immigrations- och gränspolitiken inom EU, men en definition eller innebörd av principen har aldrig fastslagits eller antagits. Trots detta har principen spelat stor roll som en vägledande princip i utvecklingen av ett gemensamt europeiskt asylsystem och den interna och externa dimensionen inom detta ramverk. Det övergripande syftet med detta ramverk är att harmonisera gemenskapsrätten och etablera gemensamma standarder på asylområdet för att säkerställa en hög skyddsnivå för de som är i behov av internationellt skydd.... (More)
Denna uppsats berör solidaritet och rättvis ansvarsfördelning på asylområdet inom EU, principer som fastslås i artikel 80 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Solidaritetsprincipen är ämnad att genomsyra asyl-, immigrations- och gränspolitiken inom EU, men en definition eller innebörd av principen har aldrig fastslagits eller antagits. Trots detta har principen spelat stor roll som en vägledande princip i utvecklingen av ett gemensamt europeiskt asylsystem och den interna och externa dimensionen inom detta ramverk. Det övergripande syftet med detta ramverk är att harmonisera gemenskapsrätten och etablera gemensamma standarder på asylområdet för att säkerställa en hög skyddsnivå för de som är i behov av internationellt skydd. Det gemensamma asylsystemet och solidaritetsprincipen har utsatts för stor prövning de senaste åren då oroligheter i omvärlden har skapat stora flyktingströmmar in till EU. De åtgärder som EU och medlemsstaterna har vidtagit har visat sig vara otillräckliga för att tillgodose grundläggande rättigheter och leva upp till internationella åtaganden.

Syftet med uppsatsen är att utmana solidaritetsprincipens nuvarande förhållande till det gemenskapsrättsliga asylsystemet och dess interna och externa dimension mot ett mer övergripande synsätt gällande ansvarsfördelningen på asylområdet. I uppsatsen kommer solidaritetsprincipen och dess betydelse att behandlas, även principens verkställbarhet kommer att beröras. Uppsatsens omfattning är begränsad till att diskutera syftena med och funktionerna av två mekanismer, Dublinförordningen och vidarebosättning, samt hur dessa förhåller sig till principerna om solidaritet och rättvis ansvarsfördelning. Detta är två distinkta verktyg som verkar i olika dimensioner av regelverket men som i grunden är sammanlänkade då effekterna vid tillämpningen av det ena slutligen kommer påverka det andra. Uppsatsen argumenterar för ett holistiskt synsätt där kopplingen mellan den interna och externa dimensionen av den gemenskapsrättsliga asylpolitiken ska beaktas. Detta synsätt är essentiellt för att främja genuin och praktisk solidaritet och därmed garantera och säkerställa att individens grundläggande rättigheter tas tillvara. (Less)
Abstract
This thesis touches upon solidarity and the sharing of responsibility on asylum as enshrined in article 80 TFEU. The principle is purposed to govern all asylum, immigration and border check policies in the EU, but the actual meaning of the principle and what it entails has never been established. Nevertheless, the principle has been important as an underlying guiding principle in the development of a Common European Asylum System (CEAS) and its internal and external dimension; a framework with the aim of harmonizing common standards on asylum in order to maintain a high level of protection. This framework and solidarity has been put to the test during the last couple of years due to a significant increase in applicants of international... (More)
This thesis touches upon solidarity and the sharing of responsibility on asylum as enshrined in article 80 TFEU. The principle is purposed to govern all asylum, immigration and border check policies in the EU, but the actual meaning of the principle and what it entails has never been established. Nevertheless, the principle has been important as an underlying guiding principle in the development of a Common European Asylum System (CEAS) and its internal and external dimension; a framework with the aim of harmonizing common standards on asylum in order to maintain a high level of protection. This framework and solidarity has been put to the test during the last couple of years due to a significant increase in applicants of international protection that arrives at the EU borders. However, the actions taken by the union and the member states have been insufficient in order to comply with fundamental rights and their international obligations.

This thesis seeks to challenge solidarity within CEAS and its internal and external dimension, towards a more comprehensive approach in sharing asylum responsibilities. The meaning of solidarity and what it entails will be elaborated upon as well its legal enforceability. The scope of the thesis is limited to discuss and analyze the functions and objectives of two mechanisms, the Dublin regulation and resettlement, and how they relate to solidarity and the fair sharing of responsibilities. These are two distinct mechanisms in two different dimensions of CEAS, but nevertheless intrinsically interlinked, as the activities in one will ultimately affect the other. This thesis essentially argues that a holistic approach where the recognition of the inter-linkage between the internal and external dimension of the CEAS framework is crucial in order to promote genuine and practical solidarity and safeguard the compliance with individual rights. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ohlsson, Nicole LU
supervisor
organization
course
JURM02 20151
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
article 80 TFEU, solidarity, CEAS, Dublin regulation, resettlement, asylum, migration law, refugee law, public international law
language
English
id
5432538
date added to LUP
2015-06-17 13:02:56
date last changed
2015-06-18 14:04:24
@misc{5432538,
 abstract   = {This thesis touches upon solidarity and the sharing of responsibility on asylum as enshrined in article 80 TFEU. The principle is purposed to govern all asylum, immigration and border check policies in the EU, but the actual meaning of the principle and what it entails has never been established. Nevertheless, the principle has been important as an underlying guiding principle in the development of a Common European Asylum System (CEAS) and its internal and external dimension; a framework with the aim of harmonizing common standards on asylum in order to maintain a high level of protection. This framework and solidarity has been put to the test during the last couple of years due to a significant increase in applicants of international protection that arrives at the EU borders. However, the actions taken by the union and the member states have been insufficient in order to comply with fundamental rights and their international obligations. 
 
This thesis seeks to challenge solidarity within CEAS and its internal and external dimension, towards a more comprehensive approach in sharing asylum responsibilities. The meaning of solidarity and what it entails will be elaborated upon as well its legal enforceability. The scope of the thesis is limited to discuss and analyze the functions and objectives of two mechanisms, the Dublin regulation and resettlement, and how they relate to solidarity and the fair sharing of responsibilities. These are two distinct mechanisms in two different dimensions of CEAS, but nevertheless intrinsically interlinked, as the activities in one will ultimately affect the other. This thesis essentially argues that a holistic approach where the recognition of the inter-linkage between the internal and external dimension of the CEAS framework is crucial in order to promote genuine and practical solidarity and safeguard the compliance with individual rights.},
 author    = {Ohlsson, Nicole},
 keyword   = {article 80 TFEU,solidarity,CEAS,Dublin regulation,resettlement,asylum,migration law,refugee law,public international law},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Challenging the principle of solidarity in the Common European Asylum System - Towards a more comprehensive approach to sharing asylum responsibilities},
 year     = {2015},
}