Advanced

Miljökrav för transport med tunga lastbilar - En studie för E.ON Värme Sverige

Mannan, Alfez LU (2014) MTT820 20141
Engineering Logistics
Abstract (Swedish)
Transportsektorn bidrar med en stor mängd utsläpp som påverkar miljön genom bland annat klimatförändring, försurning av mark och sjöar och negativa effekter på organismers hälsa. Ett sätt att minska den negativa miljöpåverkan är att sätta miljökrav vid upphandling av transporter.

E.ON Värme Sverige AB (EVS), har i dagsläget uppskattat ca 55 - 75 000 lastbilstransporter per år. Det som främst levereras är biobränsle för produktion av energi.

Detta transporteras av två olika parter:
1. Avtal direkt med transportörer: står för ca 20% av inflödet.
2. Bränsleleverantörer (har sina egna transportörer som kör åt EVS): står för ca 80% av inflödet.

Tillsammans beräknas årsvolymen för EVS vara ca två miljoner ton bränsle för produktion... (More)
Transportsektorn bidrar med en stor mängd utsläpp som påverkar miljön genom bland annat klimatförändring, försurning av mark och sjöar och negativa effekter på organismers hälsa. Ett sätt att minska den negativa miljöpåverkan är att sätta miljökrav vid upphandling av transporter.

E.ON Värme Sverige AB (EVS), har i dagsläget uppskattat ca 55 - 75 000 lastbilstransporter per år. Det som främst levereras är biobränsle för produktion av energi.

Detta transporteras av två olika parter:
1. Avtal direkt med transportörer: står för ca 20% av inflödet.
2. Bränsleleverantörer (har sina egna transportörer som kör åt EVS): står för ca 80% av inflödet.

Tillsammans beräknas årsvolymen för EVS vara ca två miljoner ton bränsle för produktion av energi.

Det övergripande problemet är att EVS saknar kunskap om vilka miljökrav dessa transportörer och bränsleleverantörer står inför eller ställer, då deras egna miljökrav är utdaterade. Studiens syfte är således att uppdatera de befintliga miljökraven och se till att de bättre kan passa in till dagens standard. Detta har inneburit att se över vilka miljöeffekter dagens transporter har, om miljömässiga och ekonomiska vinster kan förekomma vid förändringar samt att se över vilka miljökrav som kan vara rimliga att ställa i dagsläget. För att angripa detta har en övergripande referensram skapats och totalt har fem personer på EVS, nio transportörer, nio bränsleleverantörer, två lastbilstillverkare, en person vid ett drivmedelsbolag samt en person vid en miljöorganisation för transporter kontaktats. De transportörer och bränsleleverantörer som kontaktas täcker ca en tredjedel av inflödet.

Resultaten från respondenterna har gett en bra inblick i vilka miljökrav som kan vara rimliga att ställa i dagsläget. Dessa har delats upp i tre olika nivåer (låg, medel, hög) över sju övergripande kategorier (motorklassning, avgasrening, drivmedel, sparsam körning, däck, miljöarbete, service/reparation). Majoriteten av transportörernas
transporter i denna studie har kunnat kartläggas med avseende på bland
annat utsläpp, energi och drivmedel.

Studien har funnit att det kan förekomma betydande minskningar av utsläpp vid främst byte av äldre teknologi (ca 5-20% reduktion i externa miljöeffektskostnader) hos transportörer och stark miljömässig och ekonomisk potential vid reducerad bränsleförbrukning. Även positiva effekter har uppnåtts vid undersökning av ökad andel förnyelsebart bränsle hos drivmedel, främst i ökad andel biogen koldioxid. (Less)
Popular Abstract
The transport sector contributes with a large portion of emissions that affects the environment in a negative way, such as acidification of the ground and lakes and the health of living organisms. One way to reduce the negative impact is to set environmental requirements when purchasing transport services.

E.ON Värme Sverige AB (EVS), estimates that there are approximately 55 - 75 000 transports by truck for their business. The goods that are transported are mainly biofuel for production of energy.

The goods are transported by two different parties:
1. A direct agreement with a transporter: counts for around 20% of the material delivered.
2. Fuel supplier (has their own transporters): counts for around 80% of the material... (More)
The transport sector contributes with a large portion of emissions that affects the environment in a negative way, such as acidification of the ground and lakes and the health of living organisms. One way to reduce the negative impact is to set environmental requirements when purchasing transport services.

E.ON Värme Sverige AB (EVS), estimates that there are approximately 55 - 75 000 transports by truck for their business. The goods that are transported are mainly biofuel for production of energy.

The goods are transported by two different parties:
1. A direct agreement with a transporter: counts for around 20% of the material delivered.
2. Fuel supplier (has their own transporters): counts for around 80% of the material delivered.

Together, approximately two million metric ton fuel for energy production is delivered to EVS yearly.

The overlaying problem is that EVS lack the knowledge regarding what environmental requirements their transporters and fuel suppliers face or demand, due to their own environmental requirements are outdated. The study’s purpose is hence to update the current environmental requirements so they are more attuned to today’s standard. This has led the study to see what environmental impacts the transports that are made today have, if there are any environmental as well as economical benefits by changes, and finally, to look over what environmental requirements that can currently be considered appropriate. To find a solution to this, a frame of reference has been conducted, five persons at EVS, nine transporters, nine fuel suppliers, two truck manufacturers, one fuel distributor and one person at an environmental friendly transport organization has been contacted. The transporters and fuel suppliers that has been contacted, approximately covers one third of the inbound deliveries.

The results from the respondents has given a good insight to which environmental requirements that can be suited to demand. A framework has been developed which is divided into three levels (low, medium, high) distributed on seven different categories (emission standards, emission control, fuel, Ecodriving, tyre, enviromental work, service/reparation). The majority of the contacted transporters has been mapped out by calculating emissions, energy and fuel consumption.

The study has discovered that there are meaningful reductions in emissions, especially when upgrading older technology (approximately 5-20% reduction in external emission costs) and there is a strong environmental and economical benefit when reducing the fuel consumption. Small positive environmental benefits are attained when changing the amount of renewable fuel, foremost the amount of biogenic carbon dioxide. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mannan, Alfez LU
supervisor
organization
course
MTT820 20141
year
type
M1 - University Diploma
subject
keywords
Transport, miljö, miljökrav, upphandlingar, lastbilar, utsläpp, environment, environmental requirements, purchasing, emissions
report number
5779
language
Swedish
id
5432749
date added to LUP
2015-05-26 11:04:56
date last changed
2015-05-26 11:04:56
@misc{5432749,
 abstract   = {Transportsektorn bidrar med en stor mängd utsläpp som påverkar miljön genom bland annat klimatförändring, försurning av mark och sjöar och negativa effekter på organismers hälsa. Ett sätt att minska den negativa miljöpåverkan är att sätta miljökrav vid upphandling av transporter. 

E.ON Värme Sverige AB (EVS), har i dagsläget uppskattat ca 55 - 75 000 lastbilstransporter per år. Det som främst levereras är biobränsle för produktion av energi. 

Detta transporteras av två olika parter:
1. Avtal direkt med transportörer: står för ca 20% av inflödet.
2. Bränsleleverantörer (har sina egna transportörer som kör åt EVS): står för ca 80% av inflödet.

Tillsammans beräknas årsvolymen för EVS vara ca två miljoner ton bränsle för produktion av energi. 

Det övergripande problemet är att EVS saknar kunskap om vilka miljökrav dessa transportörer och bränsleleverantörer står inför eller ställer, då deras egna miljökrav är utdaterade. Studiens syfte är således att uppdatera de befintliga miljökraven och se till att de bättre kan passa in till dagens standard. Detta har inneburit att se över vilka miljöeffekter dagens transporter har, om miljömässiga och ekonomiska vinster kan förekomma vid förändringar samt att se över vilka miljökrav som kan vara rimliga att ställa i dagsläget. För att angripa detta har en övergripande referensram skapats och totalt har fem personer på EVS, nio transportörer, nio bränsleleverantörer, två lastbilstillverkare, en person vid ett drivmedelsbolag samt en person vid en miljöorganisation för transporter kontaktats. De transportörer och bränsleleverantörer som kontaktas täcker ca en tredjedel av inflödet.

Resultaten från respondenterna har gett en bra inblick i vilka miljökrav som kan vara rimliga att ställa i dagsläget. Dessa har delats upp i tre olika nivåer (låg, medel, hög) över sju övergripande kategorier (motorklassning, avgasrening, drivmedel, sparsam körning, däck, miljöarbete, service/reparation). Majoriteten av transportörernas
transporter i denna studie har kunnat kartläggas med avseende på bland
annat utsläpp, energi och drivmedel.

Studien har funnit att det kan förekomma betydande minskningar av utsläpp vid främst byte av äldre teknologi (ca 5-20% reduktion i externa miljöeffektskostnader) hos transportörer och stark miljömässig och ekonomisk potential vid reducerad bränsleförbrukning. Även positiva effekter har uppnåtts vid undersökning av ökad andel förnyelsebart bränsle hos drivmedel, främst i ökad andel biogen koldioxid.},
 author    = {Mannan, Alfez},
 keyword   = {Transport,miljö,miljökrav,upphandlingar,lastbilar,utsläpp,environment,environmental requirements,purchasing,emissions},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Miljökrav för transport med tunga lastbilar - En studie för E.ON Värme Sverige},
 year     = {2014},
}