Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Multimodala tvistlösningsklausuler

Sandström, Max LU (2015) LAGM01 20151
Department of Law
Abstract (Swedish)
Syftet med arbetet har varit att studera multimodala tvistlösningsklausuler och försöka reda ut varför den svenska synen på dessa skiljer sig från den angloamerikanska. En multimodal tvistlösningsklausul kan beskrivas som en flerstegsklausul vars syfte är att underlätta för parterna att finna en samförståndslösning med anledning av att tvist uppstått. Klausulen har kommit att bli ett allt vanligare inslag för svensk rätt och innebär att parterna förbinder sig att försöka lösa en eventuell tvist genom någon alternativ tvistlösningsform innan tvisten tas till domstol eller skiljedomstol.

Multimodala tvistlösningsklausuler torde härstamma från USA och således från en rättsordning starkt förknippad med texttrogen avtalstolkning och... (More)
Syftet med arbetet har varit att studera multimodala tvistlösningsklausuler och försöka reda ut varför den svenska synen på dessa skiljer sig från den angloamerikanska. En multimodal tvistlösningsklausul kan beskrivas som en flerstegsklausul vars syfte är att underlätta för parterna att finna en samförståndslösning med anledning av att tvist uppstått. Klausulen har kommit att bli ett allt vanligare inslag för svensk rätt och innebär att parterna förbinder sig att försöka lösa en eventuell tvist genom någon alternativ tvistlösningsform innan tvisten tas till domstol eller skiljedomstol.

Multimodala tvistlösningsklausuler torde härstamma från USA och således från en rättsordning starkt förknippad med texttrogen avtalstolkning och partsautonomi. I såväl USA som England synes klausulernas försteg kunna utgöra suspensiva processhinder förutsatt att de uppnår en tillräcklig grad av precision avseende bland annat förfaranderegler. Tänkbara anledningar till att förstegen under angivna förutsättningar utgör processhinder inom nämnda rättsordningar skulle kunna härröra ur parternas centrala roll för processen samt rättsordningarnas förhållandevis individfokuserade politiska ideologier. En annan tänkbar anledning torde vara att alternativ tvistlösning sedan länge tillämpats i England och USA. Som en konsekvens av detta har förekomsten av välrenommerade tvistlösningsinstitut och yrkeskunniga medlare blivit vanligt förekommande och följaktligen har ADR fått ett högt anseende inom nämnda rättsstater.

Situation ser annorlunda ut i Sverige. Som en konsekvens av den tilltagande internationella handeln har den svenska rätten, i synnerhet avseende internationell handelsrätt, kommit att bli allt mer influerad av den angloamerikanska rätten med anledning av England och USA:s starka ställningar inom ekonomi och politik. Detta har resulterat i att rättsliga regleringar såsom multimodala tvistlösningsklausuler kommit att bli något som även den svenske juristen måste ha kunskap om, beakta och i vissa fall tillämpa. Problematiken avseende denna utveckling är att multimodala tvistlösningsklausuler och deras processrättsligt bindande verkan inte anses vara förenlig med svensk rätt. För det första skulle det kunna anses stå i strid med rätten till en rättvis rättegång om de avtalade förstegen tillmättes verkan som processhinder. För det andra finns i svensk rätt en princip som anger att processuella avtal per se är ogiltiga om inte undantag är angivet i lag. För det tredje skulle en sådan reglering kunna bidra till rättsosäkerhet samt missgynna en svagare part. På grund av avsaknaden av såväl lagstöd som vägledande praxis får det svenska rättsläget anses vara oklart. Emellertid torde en majoritet av de bidrag som framförts i den svenska doktrinen tala för att förstegen varken ska eller borde utgöra processhinder. En tänkbar förklaring till det svenska förhållningssättet skulle kunna härledas ur det politiska klimat som präglat såväl Sverige som den svenska rättskipningen det senaste seklet. Huruvida så är fallet förblir emellertid svårt att till fullo och med tydlig säkerhet fastställa. (Less)
Popular Abstract
The purpose of this thesis has been to study multi-tiered dispute resolution clauses and to try to explain why the Swedish view on these differs from the Anglo-American. This type of clause consists of several stages which aim to facilitate an amicable settlement between two disputing parties and have increasingly become a common element in Swedish law. By including such a clause in a contract, the parties submit to at least try to settle the dispute by the prescribed ADR method before pursuing litigation or arbitration.

Multi-tiered dispute resolution clauses seem to originate from the US and consequently from a legal system strongly associated with textual contract interpretation and party autonomy. In the US, as well as in the UK,... (More)
The purpose of this thesis has been to study multi-tiered dispute resolution clauses and to try to explain why the Swedish view on these differs from the Anglo-American. This type of clause consists of several stages which aim to facilitate an amicable settlement between two disputing parties and have increasingly become a common element in Swedish law. By including such a clause in a contract, the parties submit to at least try to settle the dispute by the prescribed ADR method before pursuing litigation or arbitration.

Multi-tiered dispute resolution clauses seem to originate from the US and consequently from a legal system strongly associated with textual contract interpretation and party autonomy. In the US, as well as in the UK, the stages of ADR precedent to litigation or arbitration seem to be enforceable which means that a court could stay proceedings to enable ADR to take place. However, to be enforceable the clause needs to be sufficiently defined and certain regarding for example the intended procedure. In the US, as well as in the UK, the parties have quite a big influence over the civil procedure. Furthermore, politically both countries tend to focus on individual interests. These could be possible reasons for why the parties are allowed to negotiate mandatory and enforceable procedure clauses. Another contributing reason could be the fact that ADR has been well established in the US and in the UK for several decades. As a consequence, well known dispute resolution centers and skilled mediators are common in these countries.

In Sweden, the situation is different. As a result of the increasingly international market, the Swedish law, in particular regarding international commercial law, has become more and more influenced by the Anglo-American law due to the English and American economy and politics. Consequently legal instruments such as multi-tiered dispute resolution clauses have become something Swedish lawyers need to be aware of, take into account and sometimes even make use of. This development is problematic seeing that the Anglo-American regulation is neither compatible with Swedish law nor with Swedish law tradition. First, if the precedent ADR stages were enforceable, it could be seen to violate the right to a fair trial. Second, in Swedish law there is a principle that states that procedural agreements are invalid as long as there is no exception stated in law. Third, such a regulation could result in legal uncertainty and disfavour an inferior party. Due to the lack of explicit legal support as well as indicative case law, the legal position regarding how to regulate the question is still somewhat uncertain in Sweden. However, a majority of the opinions expressed in the Swedish legal literature states that the precedent stages neither are nor should be enforceable. A possible explanation for the Swedish approach might be derived from the political climate that has minted the Swedish society as well as the Swedish adjudication during the 20th century. But it remains difficult to prove with certainty whether this is the case. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sandström, Max LU
supervisor
organization
alternative title
Multi-tiered dispute resolution clauses
course
LAGM01 20151
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
alternativ tvistlösning, avtalsrätt, civilrätt, civilrättskipning, flerstegsklausul, medling, multimodala tvistlösningsklausuler, privat rättskipning, processhinder, processuella avtal, processuella överenskommelser, rätt till domstolsprövning, rättegångshinder, skiljemannarätt, statlig rättskipning, tvistlösning, tvistlösningsklausul
language
Swedish
id
5432819
date added to LUP
2015-06-09 12:51:14
date last changed
2015-06-09 12:51:14
@misc{5432819,
 abstract   = {Syftet med arbetet har varit att studera multimodala tvistlösningsklausuler och försöka reda ut varför den svenska synen på dessa skiljer sig från den angloamerikanska. En multimodal tvistlösningsklausul kan beskrivas som en flerstegsklausul vars syfte är att underlätta för parterna att finna en samförståndslösning med anledning av att tvist uppstått. Klausulen har kommit att bli ett allt vanligare inslag för svensk rätt och innebär att parterna förbinder sig att försöka lösa en eventuell tvist genom någon alternativ tvistlösningsform innan tvisten tas till domstol eller skiljedomstol.

Multimodala tvistlösningsklausuler torde härstamma från USA och således från en rättsordning starkt förknippad med texttrogen avtalstolkning och partsautonomi. I såväl USA som England synes klausulernas försteg kunna utgöra suspensiva processhinder förutsatt att de uppnår en tillräcklig grad av precision avseende bland annat förfaranderegler. Tänkbara anledningar till att förstegen under angivna förutsättningar utgör processhinder inom nämnda rättsordningar skulle kunna härröra ur parternas centrala roll för processen samt rättsordningarnas förhållandevis individfokuserade politiska ideologier. En annan tänkbar anledning torde vara att alternativ tvistlösning sedan länge tillämpats i England och USA. Som en konsekvens av detta har förekomsten av välrenommerade tvistlösningsinstitut och yrkeskunniga medlare blivit vanligt förekommande och följaktligen har ADR fått ett högt anseende inom nämnda rättsstater.

Situation ser annorlunda ut i Sverige. Som en konsekvens av den tilltagande internationella handeln har den svenska rätten, i synnerhet avseende internationell handelsrätt, kommit att bli allt mer influerad av den angloamerikanska rätten med anledning av England och USA:s starka ställningar inom ekonomi och politik. Detta har resulterat i att rättsliga regleringar såsom multimodala tvistlösningsklausuler kommit att bli något som även den svenske juristen måste ha kunskap om, beakta och i vissa fall tillämpa. Problematiken avseende denna utveckling är att multimodala tvistlösningsklausuler och deras processrättsligt bindande verkan inte anses vara förenlig med svensk rätt. För det första skulle det kunna anses stå i strid med rätten till en rättvis rättegång om de avtalade förstegen tillmättes verkan som processhinder. För det andra finns i svensk rätt en princip som anger att processuella avtal per se är ogiltiga om inte undantag är angivet i lag. För det tredje skulle en sådan reglering kunna bidra till rättsosäkerhet samt missgynna en svagare part. På grund av avsaknaden av såväl lagstöd som vägledande praxis får det svenska rättsläget anses vara oklart. Emellertid torde en majoritet av de bidrag som framförts i den svenska doktrinen tala för att förstegen varken ska eller borde utgöra processhinder. En tänkbar förklaring till det svenska förhållningssättet skulle kunna härledas ur det politiska klimat som präglat såväl Sverige som den svenska rättskipningen det senaste seklet. Huruvida så är fallet förblir emellertid svårt att till fullo och med tydlig säkerhet fastställa.},
 author    = {Sandström, Max},
 keyword   = {alternativ tvistlösning,avtalsrätt,civilrätt,civilrättskipning,flerstegsklausul,medling,multimodala tvistlösningsklausuler,privat rättskipning,processhinder,processuella avtal,processuella överenskommelser,rätt till domstolsprövning,rättegångshinder,skiljemannarätt,statlig rättskipning,tvistlösning,tvistlösningsklausul},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Multimodala tvistlösningsklausuler},
 year     = {2015},
}