Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

HFD:s hantering av EU-stridiga skatteregler

Wallén, Emilia LU (2015) LAGM01 20151
Department of Law
Abstract (Swedish)
Av företrädesprincipen följer att EUF-fördragets bestämmelser om fri rörlighet och icke-diskriminering har företräde framför nationell rätt. Innebörden av principen är bland annat att nationella domstolar vid rättstillämpningen har att åsidosätta en nationell reglering som är oförenlig med EUF-fördraget. Kommissionen har till uppgift att kontrollera så att medlemsstaterna uppfyller EU-rättens bestämmelser. Kontrollen företas exempelvis genom talan om fördragsbrott mot en medlemsstat som inte uppfyller sina EU-rättsliga förpliktelser. Sådan talan kan i vissa fall aktualiseras exempelvis när nationell domstol tillämpar en oförenlig lagregel. För att säkerställa en enhetlig tolkning och tillämpning av unionsrätten är huvudregeln att högsta... (More)
Av företrädesprincipen följer att EUF-fördragets bestämmelser om fri rörlighet och icke-diskriminering har företräde framför nationell rätt. Innebörden av principen är bland annat att nationella domstolar vid rättstillämpningen har att åsidosätta en nationell reglering som är oförenlig med EUF-fördraget. Kommissionen har till uppgift att kontrollera så att medlemsstaterna uppfyller EU-rättens bestämmelser. Kontrollen företas exempelvis genom talan om fördragsbrott mot en medlemsstat som inte uppfyller sina EU-rättsliga förpliktelser. Sådan talan kan i vissa fall aktualiseras exempelvis när nationell domstol tillämpar en oförenlig lagregel. För att säkerställa en enhetlig tolkning och tillämpning av unionsrätten är huvudregeln att högsta instanser i medlemsstaterna är skyldiga att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen (EUD). EUD företar då en bedömning av om den nationella bestämmelsen kan anses utgöra ett hinder mot EUF-fördraget och om den i sådana fall kan rättfärdigas. Efter bedömningen lämnas ett tolkningsbesked som den nationella domstolen har till uppgift att applicera på omständigheterna i målet. EUD dömer således inte i det nationella målet utan har endast till uppgift att meddela hur EU-rätten ska tolkas. Eftersom bestämmelserna om fri rörlighet och icke-diskriminering är av generell karaktär finns det oftast ingen annan EU-rättslig bestämmelse för domstolen att tillämpa i den nationella regelns ställe, så som exempelvis kan tänkas vid tillämpning av EU-direktiv. Frågan om nationell reglerings förenlighet med EUF-fördraget har vid ett flertal tillfällen behandlats inom ramen för inkomstskatt. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) inhämtade år 2000 för första gången förhandsavgörande på inkomstskatteområdet. Därefter har förhandsavgörande inhämtats i flera fall och i skrivande stund inväntar HFD tolkningsbesked i mål rörande kupongskatt, näringsbetingade andelar samt gällande beskattning enligt SINK. Det finns också inkomstskattemål där HFD företagit bedömningen om en relevant lagregel ska anses EU-förenlig eller inte utan att inhämta förhandsavgörande.

Syftet med uppsatsen är att analysera de eventuella konsekvenser som uppstår vid den nationella rättstillämpningen när en nationell skatteregel är oförenlig med EUF-fördragets bestämmelser om fri rörlighet och icke-diskriminering. I uppsatsen behandlas hur en nationell domstol har att agera enligt gällande rätt när EU-stridiga lagregler är för handen. Genom en analys av samtliga rättsfall där HFD valt att inhämta förhandsavgörande gällande inkomstskatt, samt ytterligare relevanta rättsfall från HFD och EUD på området, klargörs hur en sådan tillämpning företas av HFD. Rättspraxis visar att HFD konsekvent tillämpar företrädesprincipen. Den nationella rättstillämpningen efter att ett åsidosättande konstaterats vara nödvändigt är skiftande, beroende på vilken/vilka bestämmelse(r) som är föremål för bedömningen. Ibland är det tillräckligt att bortse från ett rekvisit medan det i andra fall är nödvändigt med en mer omfattande utredning och motivering. (Less)
Abstract
As a consequence of the supremacy doctrine, the provisions of free movement and non-discrimination in the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), prevail over national legislation. Pursuant to this principle, a national regulation inconsistent with the TFEU must be set aside in national court proceedings. The Commission shall ensure that the Member States comply with the regulations of the EU law. If a Member State is found to not fulfil its obligations under the Union law, the Commission might initiate an infringement proceeding. Such proceeding may be initiated, e.g., when a national court applies inconsistent national legislation. To ensure a uniform interpretation and application of the Union law, the main rule is that... (More)
As a consequence of the supremacy doctrine, the provisions of free movement and non-discrimination in the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), prevail over national legislation. Pursuant to this principle, a national regulation inconsistent with the TFEU must be set aside in national court proceedings. The Commission shall ensure that the Member States comply with the regulations of the EU law. If a Member State is found to not fulfil its obligations under the Union law, the Commission might initiate an infringement proceeding. Such proceeding may be initiated, e.g., when a national court applies inconsistent national legislation. To ensure a uniform interpretation and application of the Union law, the main rule is that the final instance courts of the Member States are obliged to seek a preliminary ruling from the Court of Justice of the European Union (CJEU). The CJEU assesses whether the national provision is in breach of the TFEU. If the rule is found to be inconsistent, an assessment of possible justification is made. After the examination, an answer of interpretation is given by the CJEU for the national court to apply on the case at hand. Thus, the task of the CJEU is not to rule on the national case, but merely to provide information on how the relevant provisions of the Union law should be interpreted. Given the general approach of the free movement provisions, there is often no rule for the national court to apply instead of the inconsistent national provision, which might be the case when applying an EU Directive. Within the area of income tax, the question of national legislation’s consistency with the TFEU has been raised several times. The Swedish Supreme Administrative Court made its first preliminary reference regarding income tax in the year of 2000, which has then been followed by a number of other references. At present, the court awaits preliminary rulings in cases regarding withholding tax, business related shares and special income tax for non-residents. Further, there are cases where the Supreme Administrative Court has decided to assess the compatibility of a certain income tax provision without making a reference to the CJEU.

The purpose of this thesis is to analyse the potential consequences in the national application of law, when a national tax provision is found to be inconsistent with the free movement provisions in the TFEU. The thesis covers how the national court shall act when a provision in breach of the Union law is at hand. By analysing all cases regarding income tax where the Swedish Administrative Supreme Court has made preliminary references, together with other relevant case law, the approach of the Court in such cases is clarified. Case law indicates that the Court consistently applies the supremacy doctrine. However, the national application of law, after setting aside the inconsistent rule, differs depending on which provisions that are subject to the assessment. In some cases, it is sufficient to disregard a certain term of the provision, while in other cases a more extensive investigation and justification is required. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wallén, Emilia LU
supervisor
organization
alternative title
The Swedish Supreme Administrative Court’s Treatment of Tax Rules Inconsistent with EU Law
course
LAGM01 20151
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Skatterätt, EU-skatterätt
language
Swedish
id
5434018
date added to LUP
2015-06-11 20:30:37
date last changed
2015-06-11 20:30:37
@misc{5434018,
 abstract   = {As a consequence of the supremacy doctrine, the provisions of free movement and non-discrimination in the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), prevail over national legislation. Pursuant to this principle, a national regulation inconsistent with the TFEU must be set aside in national court proceedings. The Commission shall ensure that the Member States comply with the regulations of the EU law. If a Member State is found to not fulfil its obligations under the Union law, the Commission might initiate an infringement proceeding. Such proceeding may be initiated, e.g., when a national court applies inconsistent national legislation. To ensure a uniform interpretation and application of the Union law, the main rule is that the final instance courts of the Member States are obliged to seek a preliminary ruling from the Court of Justice of the European Union (CJEU). The CJEU assesses whether the national provision is in breach of the TFEU. If the rule is found to be inconsistent, an assessment of possible justification is made. After the examination, an answer of interpretation is given by the CJEU for the national court to apply on the case at hand. Thus, the task of the CJEU is not to rule on the national case, but merely to provide information on how the relevant provisions of the Union law should be interpreted. Given the general approach of the free movement provisions, there is often no rule for the national court to apply instead of the inconsistent national provision, which might be the case when applying an EU Directive. Within the area of income tax, the question of national legislation’s consistency with the TFEU has been raised several times. The Swedish Supreme Administrative Court made its first preliminary reference regarding income tax in the year of 2000, which has then been followed by a number of other references. At present, the court awaits preliminary rulings in cases regarding withholding tax, business related shares and special income tax for non-residents. Further, there are cases where the Supreme Administrative Court has decided to assess the compatibility of a certain income tax provision without making a reference to the CJEU. 

The purpose of this thesis is to analyse the potential consequences in the national application of law, when a national tax provision is found to be inconsistent with the free movement provisions in the TFEU. The thesis covers how the national court shall act when a provision in breach of the Union law is at hand. By analysing all cases regarding income tax where the Swedish Administrative Supreme Court has made preliminary references, together with other relevant case law, the approach of the Court in such cases is clarified. Case law indicates that the Court consistently applies the supremacy doctrine. However, the national application of law, after setting aside the inconsistent rule, differs depending on which provisions that are subject to the assessment. In some cases, it is sufficient to disregard a certain term of the provision, while in other cases a more extensive investigation and justification is required.},
 author    = {Wallén, Emilia},
 keyword   = {Skatterätt,EU-skatterätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {HFD:s hantering av EU-stridiga skatteregler},
 year     = {2015},
}