Advanced

När äganderätten möter hänsynen till miljön - En studie av ersättningsrätten vid omprövning av vattenverksamhet

Bergwall, Martin (2015) JURM02 20151
Department of Law
Abstract (Swedish)
Framställningens övergripande syfte är att analysera huruvida en utmönstring av rätten till ersättning vid omprövning av vattenverksamhet, i enlighet med Vattenverksamhetsutredningens förslag, är förenligt med egendomsskyddet i Europakonventionen.

Huvudregeln i svensk rätt är att den enskilde är berättigad till ersättning om det allmänna, genom en sådan inskränkning som avses i 2 kap. 15 § RF, åsamkar den enskilde en förlust eller kostnad. Rätten till ersättning är dock begränsad när ingreppet är påkallat av ett angeläget allmänt intresse av särskild vikt. Vid ingrepp av miljöskyddsskäl utgår därför normalt sett ingen ersättning. Miljöbalkens ersättningsregler vid omprövning av vattenverksamhet innebär således en avvikelse från gängse... (More)
Framställningens övergripande syfte är att analysera huruvida en utmönstring av rätten till ersättning vid omprövning av vattenverksamhet, i enlighet med Vattenverksamhetsutredningens förslag, är förenligt med egendomsskyddet i Europakonventionen.

Huvudregeln i svensk rätt är att den enskilde är berättigad till ersättning om det allmänna, genom en sådan inskränkning som avses i 2 kap. 15 § RF, åsamkar den enskilde en förlust eller kostnad. Rätten till ersättning är dock begränsad när ingreppet är påkallat av ett angeläget allmänt intresse av särskild vikt. Vid ingrepp av miljöskyddsskäl utgår därför normalt sett ingen ersättning. Miljöbalkens ersättningsregler vid omprövning av vattenverksamhet innebär således en avvikelse från gängse ersättningsprinciper. Det föreligger därför troligtvis inget hinder i nationell rätt mot att den rätten avskaffas.

Ersättningsrätten är, i motsats till RF, inte explicit reglerad i artikel 1 Europakonventionen. Rätten till ersättning utgör istället en central faktor i den proportionalitetsbedömning Europadomstolen företar för att avgöra en inskränknings förenlighet med Europakonventionen. Den enskildes legitima förväntningar avseende verksamhetens fortsatta drift, lagreglering på området samt det allmänna intresse åtgärden syftar till att tillgodose är några av de faktorer som på olika sätt också påverkar dels egendomsskyddets räckvidd, dels möjligheterna att erhålla ersättning.

Med beaktande av ovanstående har jag i denna framställning funnit att en inskränkning till följd av en omprövning av ett vattenrättsligt tillstånd, inte är beroende av att tillståndshavaren kompenseras, för att vara förenlig med artikel 1 i Europakonventionen. Min slutsats är därför att tillståndshavaren, vid ingrepp av miljöskyddsskäl, inte åtnjuter en starkare rätt i Europakonventionen än i motsvarande nationella regler.

Frågan om ersättningsrättens avskaffande väcker emellertid en del intressanta frågor med anknytning till mötet mellan skyddet för äganderätten och hänsynen till miljön. Utredarens förslag innehåller en övergångsbestämmelse som stadgar att rätten till ersättning ska kvarstå under en fem års period. Bestämmelsen får betraktas som rimlig med hänsyn till verksamhetsutövarnas rättssäkerhet, men inte nödvändig för att uppfylla Europakonventionens krav avseende skyddet för den enskildes egendom. Därtill kommer den fördröjda utfasningen av ersättningsrätten med all sannolikhet bidra till att Sveriges möjligheter att uppfylla vissa EU-rättsliga miljömål minskar. Utredarens förslag tydliggör enligt min mening det faktum att äganderätt och rättssäkerhet, i vissa situationer kan utgöra ett hinder för ett utökat miljöskydd. (Less)
Abstract
This thesis aims to analyze whether a discarding of compensation in the review of water operations, in accordance with the Water Operations Committee's proposal, is consistent with the protection of property of the ECHR (European Convention on Human Rights).

The principal rule in Swedish law is that the individual is entitled to compensation when the government, through a restriction referred to in 2 chap. 15 § the Instrument of Government (regeringsformen, RF), causes the individual a loss or expense. The right to compensation is however limited when the restriction is warranted by a public interest of particular importance. Restrictions for environmental protection reasons therefore normally assumes no compensation. The Swedish... (More)
This thesis aims to analyze whether a discarding of compensation in the review of water operations, in accordance with the Water Operations Committee's proposal, is consistent with the protection of property of the ECHR (European Convention on Human Rights).

The principal rule in Swedish law is that the individual is entitled to compensation when the government, through a restriction referred to in 2 chap. 15 § the Instrument of Government (regeringsformen, RF), causes the individual a loss or expense. The right to compensation is however limited when the restriction is warranted by a public interest of particular importance. Restrictions for environmental protection reasons therefore normally assumes no compensation. The Swedish Environmental Code, which statues a right to compensation due to a review of water operations, means a deviation from the normal remuneration principles. Therefore, there is probably no obstacle in domestic law against the abolishment of that specific regulation.

The right to compensation, in contrast to the RF, is not explicitly regulated in Article 1 ECHR. The right to compensation is instead a key factor in the assessment of proportionality that the European Court undertakes to determine whether a restriction is compatible with the ECHR. The individual's legitimate expectations regarding continued operations, legal regulation in the relevant field and the public interest that the restriction aims to meet are some of the factors, that in different ways affect both the range of protection and the possibility of obtaining compensation.

With regard to the above mentioned, I have found that a restriction resulting from a review of a water operation permit, is not dependent on the license holder to be compensated, to be compatible with Article 1 of ECHR. My conclusion is therefore that the licensee, upon engagement of environmental reasons, does not enjoy a stronger right in the ECHR than in the corresponding national law.

The abrogation of the right to compensation raises, however, some interesting issues related to the meeting between the protection of property rights and the respect for the environment. The committee's proposal contains a transitional provision which provides that the right to compensation shall remain under a five year period. This provision may be considered reasonable in terms of the operators' legal certainty, but not necessary to fulfill the ECHR standards for the protection of the individual's property. Moreover, the delayed abrogation of compensation will in all likelihood reduce Sweden's ability to meet certain EU environmental requirements. In my view, the proposal makes clear the fact that property rights and legal certainty, in certain situations can constitute an impediment to expanded environmental protection. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bergwall, Martin
supervisor
organization
alternative title
When property rights meet environmental protection – A study of the right to compensation in the review of water operations
course
JURM02 20151
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
miljörätt
language
Swedish
id
5435301
date added to LUP
2015-06-22 13:11:26
date last changed
2015-09-24 09:36:27
@misc{5435301,
 abstract   = {This thesis aims to analyze whether a discarding of compensation in the review of water operations, in accordance with the Water Operations Committee's proposal, is consistent with the protection of property of the ECHR (European Convention on Human Rights).

The principal rule in Swedish law is that the individual is entitled to compensation when the government, through a restriction referred to in 2 chap. 15 § the Instrument of Government (regeringsformen, RF), causes the individual a loss or expense. The right to compensation is however limited when the restriction is warranted by a public interest of particular importance. Restrictions for environmental protection reasons therefore normally assumes no compensation. The Swedish Environmental Code, which statues a right to compensation due to a review of water operations, means a deviation from the normal remuneration principles. Therefore, there is probably no obstacle in domestic law against the abolishment of that specific regulation.

The right to compensation, in contrast to the RF, is not explicitly regulated in Article 1 ECHR. The right to compensation is instead a key factor in the assessment of proportionality that the European Court undertakes to determine whether a restriction is compatible with the ECHR. The individual's legitimate expectations regarding continued operations, legal regulation in the relevant field and the public interest that the restriction aims to meet are some of the factors, that in different ways affect both the range of protection and the possibility of obtaining compensation.

With regard to the above mentioned, I have found that a restriction resulting from a review of a water operation permit, is not dependent on the license holder to be compensated, to be compatible with Article 1 of ECHR. My conclusion is therefore that the licensee, upon engagement of environmental reasons, does not enjoy a stronger right in the ECHR than in the corresponding national law.

The abrogation of the right to compensation raises, however, some interesting issues related to the meeting between the protection of property rights and the respect for the environment. The committee's proposal contains a transitional provision which provides that the right to compensation shall remain under a five year period. This provision may be considered reasonable in terms of the operators' legal certainty, but not necessary to fulfill the ECHR standards for the protection of the individual's property. Moreover, the delayed abrogation of compensation will in all likelihood reduce Sweden's ability to meet certain EU environmental requirements. In my view, the proposal makes clear the fact that property rights and legal certainty, in certain situations can constitute an impediment to expanded environmental protection.},
 author    = {Bergwall, Martin},
 keyword   = {miljörätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {När äganderätten möter hänsynen till miljön - En studie av ersättningsrätten vid omprövning av vattenverksamhet},
 year     = {2015},
}