Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Demokrati och konstitutionalism – en jämförande betraktelse med fokus på lagprövning

Roos, Mikael LU (2015) JUR091 20151
Department of Law
Abstract (Swedish)
I denna uppsats, undersöker jag det demokratiska styrsystemet, konstitutionalism och dess komponenter samt de begrepp varpå dessa konstruktioner vilar. Jag undersöker den demokratiska idéhistorien och dekonstruerar de, för demokratin grundläggande, begreppen. Jag anser mig ha påvisat hur den egna ideologiska hemvisten och den egna verklighetsuppfattningen påverkar uttolkningen av dessa begrepp, demokratins syften och kärnvärden. Jag menar, att ideologisk hemvist, verklighetsuppfattning och uttolkningen av dessa begrepp, ligger till grund för skilda svar på flera av den demokratiska diskursens mest grundläggande frågor. Dessa frågor kan sammanfattas i följande tre punkter:

• Vem skall styra? (demos)
• Hur skall de styra? (den... (More)
I denna uppsats, undersöker jag det demokratiska styrsystemet, konstitutionalism och dess komponenter samt de begrepp varpå dessa konstruktioner vilar. Jag undersöker den demokratiska idéhistorien och dekonstruerar de, för demokratin grundläggande, begreppen. Jag anser mig ha påvisat hur den egna ideologiska hemvisten och den egna verklighetsuppfattningen påverkar uttolkningen av dessa begrepp, demokratins syften och kärnvärden. Jag menar, att ideologisk hemvist, verklighetsuppfattning och uttolkningen av dessa begrepp, ligger till grund för skilda svar på flera av den demokratiska diskursens mest grundläggande frågor. Dessa frågor kan sammanfattas i följande tre punkter:

• Vem skall styra? (demos)
• Hur skall de styra? (den demokratiska beslutsprocessen)
• Vad skall de styra över? (den politiska maktens gränser)

Förespråkare för en liberal ideologi och verklighetsuppfattning, tolkar de grundläggande demokratiska begreppen annorlunda än förespråkare för en mer strikt formell demokratisyn. Med formell demokratisyn, menar jag ett demokratiskt styrsystem där folksuveränitet och den starka majoritetsprincipen, trumfar alla andra konkurrerande värden. Det är ett system, där den demokratiska processen är mycket viktigare än de demokratiska beslutens innehåll. Liberaldemokrater är vanligen misstänksamma mot demokratins förmåga att åtgärda sina egna inneboende brister. Förespråkare för icke-liberal demokrati, hävdar oftast folksuveränitetens primat och majoritetsprincipens överhöghet.

Konstitutionalismen och dess komponenter – lagstyre/rättstat, fri- och rättigheter, maktdelning och lagprövning – syftar till att komplettera den demokratiska styrformen och åtgärda dess inneboende brister. Konstitutionalism kan motiveras utifrån utgångspunkter som antingen förhåller sig positiva, neutrala eller negativa i relation till principerna om folksuveränitet och majoritetsmakt. Uppsatsen uppställer argument som är ägnade att motivera/kritisera konstitutionalism såväl inom som utom den demokratiska styrformen. Med detta menar jag, att konstitutionalism kan motiveras/kritiseras med argument som strikt faller utanför, eller till och med motverkar, de demokratiska kärnvärdena. Konstitutionalism kan dock även motiveras med argument som visar hur maktdelning och lagprövning kan stärka och förädla vår demokrati.

Uppsatsen beskriver även den demokratiska styrformens utformning i Sverige/USA och relaterar respektive lands lagprövning till de demokratiska kärnvärdena folksuveränitet och majoritetsmakt. Jag fastställer, att Sverige och USA använder liknande system för lagprövning, men att den amerikanska varianten är mycket starkare och mer politiserad än den svenska. Det svenska lagprövningsinstitutet och dess tillämpning har, historiskt sett, varit tämligen neutral i förhållande till de grundläggande demokratiska kärnvärdena, men den framtida utvecklingen är svårförutsägbar. Denna svårförutsägbarhet beror på 2010 års grundlagsreform, där det svenska lagprövningsinstitutet förstärktes. (Less)
Popular Abstract
In this essay, I examine the democratic system of governance, constitutionalism and its components and the foundations upon which these constructs rest. I examine the democratic history of ideas and deconstruct the, in relation to democracy, fundamental concepts. I am of the opinion, that I have shown how personal ideology and personal perception of reality, affect the interpretation of these concepts, the democratic ends and democratic core values. I stipulate that personal ideology, perception of reality and the interpretation of the concepts, are fundamental to the plethora of answers to several of the most important questions of the democratic discourse. These questions can be summarized in the following three bullets:

• Who rules?... (More)
In this essay, I examine the democratic system of governance, constitutionalism and its components and the foundations upon which these constructs rest. I examine the democratic history of ideas and deconstruct the, in relation to democracy, fundamental concepts. I am of the opinion, that I have shown how personal ideology and personal perception of reality, affect the interpretation of these concepts, the democratic ends and democratic core values. I stipulate that personal ideology, perception of reality and the interpretation of the concepts, are fundamental to the plethora of answers to several of the most important questions of the democratic discourse. These questions can be summarized in the following three bullets:

• Who rules? (demos)
• How do they rule? (the democratic decision process)
• What do they rule? (the limits of political power)

Proponents of liberal ideology and liberal perception of reality, interpret the democratic concepts differently than proponents of a more formal democratic view. By formal democratic view, I mean a democratic system of governance where the principles of popular sovereignty and majority power reign supreme in relation to other perceived values. It is a system where the democratic process is much more important than the democratic output. Liberal democrats are, quite often, suspicious of the capacity of democracy to rectify its own inherent deficiencies. Proponents of illiberal democracy, usually assert the primacy of popular sovereignty and the majority principle.

Constitutionalism and its components – rule of law, civil rights and liberties, checks and balances and judicial review – aim to supplement the democratic system of governance and rectify its inherent deficiencies. Constitutionalism can be defended on premises that are either positive, neutral or negative in relation to the principles of popular sovereignty and majority power. This essay advance various arguments that either defend or criticize constitutionalism – from within and outside the democratic system of governance. To elaborate – constitutionalism can be defended/criticized by arguments that, strictly lie outside of, or even violate democratic core values. Constitutionalism can, however, also be defended on the basis that checks and balances and judicial review, strengthen and refine our democracy.

This essay also describes the substantive democratic systems in Sweden/the USA and relates the system of judicial review – of each respective country – to the democratic core values (popular sovereignty and majority power). I stipulate, that Sweden and the USA utilize similar systems of judicial review, but that the american model is a lot more powerful and more politicized than the swedish. The Swedish system of judicial review and its application have, historically, been rather neutral in their effect with regard to the democratic core values – the future development however, is rather unpredictable. This unpredictability relates to the constitutional reform of 2010 where swedish judicial review was augmented. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Roos, Mikael LU
supervisor
organization
alternative title
Democracy and constitutionalism - a comparative analysis focusing on judicial review
course
JUR091 20151
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
konstitutionalism, lagprövning, demokrati, illiberal democracy, liberal democracy, federalism, checks and balances, separation of powers, constitutionalism, democracy, judicial review, allmän rättslära, maktdelning, maktbalans, vertikal maktdelning, liberal demokrati, icke-liberal demokrati
language
Swedish
id
5435724
date added to LUP
2015-06-01 13:12:05
date last changed
2015-06-01 13:12:05
@misc{5435724,
 abstract   = {I denna uppsats, undersöker jag det demokratiska styrsystemet, konstitutionalism och dess komponenter samt de begrepp varpå dessa konstruktioner vilar. Jag undersöker den demokratiska idéhistorien och dekonstruerar de, för demokratin grundläggande, begreppen. Jag anser mig ha påvisat hur den egna ideologiska hemvisten och den egna verklighetsuppfattningen påverkar uttolkningen av dessa begrepp, demokratins syften och kärnvärden. Jag menar, att ideologisk hemvist, verklighetsuppfattning och uttolkningen av dessa begrepp, ligger till grund för skilda svar på flera av den demokratiska diskursens mest grundläggande frågor. Dessa frågor kan sammanfattas i följande tre punkter:

•	Vem skall styra? (demos)
•	Hur skall de styra? (den demokratiska beslutsprocessen)
•	Vad skall de styra över? (den politiska maktens gränser)

Förespråkare för en liberal ideologi och verklighetsuppfattning, tolkar de grundläggande demokratiska begreppen annorlunda än förespråkare för en mer strikt formell demokratisyn. Med formell demokratisyn, menar jag ett demokratiskt styrsystem där folksuveränitet och den starka majoritetsprincipen, trumfar alla andra konkurrerande värden. Det är ett system, där den demokratiska processen är mycket viktigare än de demokratiska beslutens innehåll. Liberaldemokrater är vanligen misstänksamma mot demokratins förmåga att åtgärda sina egna inneboende brister. Förespråkare för icke-liberal demokrati, hävdar oftast folksuveränitetens primat och majoritetsprincipens överhöghet.

Konstitutionalismen och dess komponenter – lagstyre/rättstat, fri- och rättigheter, maktdelning och lagprövning – syftar till att komplettera den demokratiska styrformen och åtgärda dess inneboende brister. Konstitutionalism kan motiveras utifrån utgångspunkter som antingen förhåller sig positiva, neutrala eller negativa i relation till principerna om folksuveränitet och majoritetsmakt. Uppsatsen uppställer argument som är ägnade att motivera/kritisera konstitutionalism såväl inom som utom den demokratiska styrformen. Med detta menar jag, att konstitutionalism kan motiveras/kritiseras med argument som strikt faller utanför, eller till och med motverkar, de demokratiska kärnvärdena. Konstitutionalism kan dock även motiveras med argument som visar hur maktdelning och lagprövning kan stärka och förädla vår demokrati.

Uppsatsen beskriver även den demokratiska styrformens utformning i Sverige/USA och relaterar respektive lands lagprövning till de demokratiska kärnvärdena folksuveränitet och majoritetsmakt. Jag fastställer, att Sverige och USA använder liknande system för lagprövning, men att den amerikanska varianten är mycket starkare och mer politiserad än den svenska. Det svenska lagprövningsinstitutet och dess tillämpning har, historiskt sett, varit tämligen neutral i förhållande till de grundläggande demokratiska kärnvärdena, men den framtida utvecklingen är svårförutsägbar. Denna svårförutsägbarhet beror på 2010 års grundlagsreform, där det svenska lagprövningsinstitutet förstärktes.},
 author    = {Roos, Mikael},
 keyword   = {konstitutionalism,lagprövning,demokrati,illiberal democracy,liberal democracy,federalism,checks and balances,separation of powers,constitutionalism,democracy,judicial review,allmän rättslära,maktdelning,maktbalans,vertikal maktdelning,liberal demokrati,icke-liberal demokrati},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Demokrati och konstitutionalism – en jämförande betraktelse med fokus på lagprövning},
 year     = {2015},
}